Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
13/09/2012 първо гласуване

  по законопроект за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията, № 254-01-82, внесен от н.п. Даниела Петрова на 10.07.2012 година
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 13 септември 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията, внесен от н.п. Даниела Петрова.
  На заседанието присъстваше заместник-министърът на финансите Владислав Горанов.
  Законопроектът беше представен от вносителя Даниела Петрова.
  Целта на законопроекта е да даде възможност държавата, след направа на своята преценка за цялостен принос или изключителни постижения в различни области на обществения живот, да предостави за награждаване определена категория лица. Предоставянето на държавна парична награда за особени заслуги бива три вида: пожизнена, периодична - за срок от една до три години и еднократна.

  Инициативата за предоставянето на всеки вид награда произтича от различен кръг, който може да направи предложението.
  Периодичната и пожизнената награда се предоставя с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Еднократната награда се предоставя с решение на Министерски съвет по предложение на министър-председателя на Република България. В законопроекта е дадено определение за изключителни заслуги в дадена област и за цялостен принос.
  Със законопроекта се предлага и отмяната на чл. 91 от КСО, който регламентира изплащането на пенсии за особени заслуги, които не са обвързани с осигурителния доход.
  Относно финансовата обосновка г-жа Даниела Петрова изтъкна, че за 2013 г. предвидените средства са в размер до 500 000 лв., като максималният размер на държавните парични награди ще се опредя с годишния Закон за държавния бюджет на Република България. За редът и условията за изплащане на наградите са предвижда да се определи състав на Министерския съвет.
  Заместник-министър Горанов изрази становището на Министерство на финансите, което е в подкрепа на законопроекта, като изтъкна, че има няколко въпроса, които трябва да бъдат решени на подзаконово ниво и по-точно реда за изплащане. От кой орган ще бъдат изплащани съответните награди. Обсъждат се различни варианти, за да се постигне максимално лесен достъп на наградените от държавата лица до самата награда.
  Някои от членовете на комисията изказаха становището, че са против такъв законопроект, защото той ще доведе до връщане към системата на привилегиите.

  След приключване на разискванията по законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 12 народни представители, „Против” – 6, „Въздържали се” - трима.

  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията, № 254-01-82, внесен от н.п. Даниела Петрова на 10.07.2012 година.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИННАСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума