Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
27/09/2012 първо гласуване

  по законопроект № 202-01-51 за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесен от Министерския съвет на 29.08.2012 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 27 септември 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Боряна Пенчева – заместник-министър на финансите, от Комисията за финансов надзор: Николай Попов – заместник-председател, Данил Джоргов – н-к отдел „Емитенти на ценни книжа” и Анна Андонова – н-к отдел „Нормативна дейност” в дирекция „Правна” и правният консултант на Фонда за компенсиране на инвеститорите Десислава Лозанова.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Пенчева.
  Тя изтъкна, че с него се въвеждат изисквания на европейската директива 20-10-73 относно прозрачността на емитентите.
  Основната цел е да се гарантира максимална защита на инвеститорите, да се повиши правната яснота на проспектите и едновременно с това да бъдат намалени административните трудности и формалности за бизнеса при набиране на капитал от европейските пазари.
  Със заключителните разпоредби се въвеждат и разпоредби във връзка с прилагането на регламент 236 от 2012 г., относно късите продажби и суапите за кредитно неизпълнение, като се предвиждат изменения в Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за държавния дълг. Съгласно този регламент, държавите следва да установят разпоредби за санкциите, включително и административни мерки, които са приложими при нарушение на закона.
  С предложените изменения се въвеждат и някои допълнителни промени, които практиката на Комисията за финансов надзор е идентифицирала именно с цел да се гарантира максимална защита на интересите на инвеститорите в следните насоки: в режима на оповестяванията при публично предлагане на ценни книжа, в режима на публично предлагане на облигации, като целта е подобряване информираността на инвеститорите, а именно разкриване на информация във връзка с емитента и облигационната емисия. Прецизиране и допълване на задълженията на банката довереник с цел обезпечаване на изпълнението на нейните функции.
  Предвиждат се изменения и в режима на публичните дружества, с цел да се предотвратят възможностите за заобикаляне на режима за сключване на сделки. Предвидени са прагове, като целта е да бъдат защитени акционерите в публично дружество от сделки, които са извършени от негово дъщерно дружество, което не е публично.
  Предложени са и промени в праговете за задължително търговско предлагане с цел да се гарантират интересите на миноритарните акционери, като се уреждат и хипотези за удължен срок за отправяне на търговско предложение и съответно изключения от задълженията за отправяне на такова търговско предложение.

  Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Николай Попов изрази положителното становище на Комисията по законопроекта.

  От името на Фонда за компенсиране на инвеститорите Десислава Лозанова представи становище по законопроекта, което се изразява в следното:
  1. Законопроектът не предвижда разпоредба, която да урежда данъчния статут на Фонда. Той попада под общите разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане и този начин се стига до това, че от една страна Фондът събира вноски от посредниците, а от друга страна при изпълнение на функцията си по управление на тези вноски е длъжен да плаща корпоративен данък върху прихода, който се получава при това управление. Този ефект е негативен за дейността на Фонда, тъй като се намалява сумата на разполагаемите средства на Фонда, които би следвало да се използват за компенсиране на инвеститорите.
  2. Недостигът на средства води до увеличаване на размера на вноските, които посредниците трябва да правят във фонда, което води до негативен ефект в настоящата пазарна ситуация.
  3. С § 4 от законопроекта се предвижда отношенията между членовете на Управителния съвет и Фонда да се уреждат по реда на Кодекса на труда. Според действащата уредба, поне трима от членовете на Управителния съвет се избират чрез предложения от Асоциациите на банките, на инвестиционните посредници и на другите задължени лица по закона и по този начин се осигурява представителство на задължените лица в управлението на Фонда, което създава гаранции, че събраните от задължените лица средства ще бъдат управлявани в съответствие с интересите на тези лица.
  Чрез общата препратка към разпоредбите на Кодекса на труда в частта избор и възникване на трудово правоотношение чрез избор, се създава опасност да бъде бламиран този принцип, тъй като в Кодекса на труда се предвижда, че могат да се предлагат неограничени кандидати и да се издигат неограничени кандидатури и се създава опасност не лицата предложени от тези асоциации да бъдат включени в състава на Управителния съвет.
  Характерът на отношенията между членовете на Управителния съвет и Фонда не е трудово правен, доколкото това е колективен орган, който заседава на заседания и от членовете на Управителния съвет не се изисква да предоставят работната си сила постоянно на разположение на фонда, каквото е характерно при трудовите правоотношения.
  Предложението на Фонда относно отношенията между членовете на Управителния съвет и фонда, доколкото това е една особена институция, е да се създаде във въпросната разпоредба текст, който да предвиди, че се сключват договори за управление между Комисията и членовете на Управителния съвет на Фонда и да не се прави препратка към Кодекса на труда.

  В хода на обсъждането народните представители изразиха мнение, че направените бележки са основателни и биха могли да бъдат отразени при подготовката и обсъждането на законопроекта за второ гласуване.

  След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За” – 12 народни представители, „Въздържали се”- 4 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни к нижа, № 202-01-51, внесен от Министерския съвет на 29.08.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума