Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
25/10/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за бюджета на
  държавното обществено осигуряване за 2013 г.,
  № 202-01-61, внесен от Министерския съвет на 11.10.2012 г.
  На заседание, проведено на 25 октомври 2012 г. Комисията по бюджет и финанси обсъди законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г., внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Тотю Младенов - министър на труда и социалната политика, Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, Весела Караиванова-Начева – подуправител на Националния осигурителен институт, Антоанета Ганчева – директор на дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране” в НОИ и главен актюер, Снежана Малакова – директор на дирекция „Правна” в НОИ.
  Законопроектът беше представен от министър Младенов и управителят на НОИ Бисер Петков.
  В мотивите към законопроекта и при представянето се подчерта, че проектът на Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2013 г. е разработен в изпълнение на решениe № 41 на Министерския съвет от 2012 г. за бюджетната процедура за 2013 г. и указанията за подготовката на проектите на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2013 г.
  Със законопроекта се предлагат и изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване, които са свързани с бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., както и промени в отделни текстове, които дават възможност за по-точното им прилагане.
  Въз основа на отчета за изпълнението на Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към месец август т.г. и очакваното му изпълнение за 2012 г., а също така и планираните резултати от предложените изменения и допълнения в социалноосигурителното законодателство за 2013 г., Министерският съвет предлага следния Консолидиран проектобюджет на държавното обществено осигуряване за 2013 г.:
  1. По приходите на Консолидирания бюджет на ДОО за 2013 г.
  Предлагат се следните нови параметри и политики:
  Очаква се средногодишнияj брой на осигурените лица да достигне около 2 777 000 лица и да нарасне с 12 000 лица спрямо планирания брой за 2012 г.; средният осигурителен доход, обявяван от Националния осигурителен институт да се увеличи до 637,8 лева; броя на безработните лица с право на обезщетение да намалее до 110 500, или по-малко с около 6 000 спрямо плана за 2012 г. и средногодишния брой на пенсионерите (вкл. с пенсионерите по международни спогодби) също да намалее от 2 219 500 за 2012 г. на 2 212 900 за 2013 г. За 2013 г. се планира намаление на броя на пенсионерите за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО спрямо очаквания брой за 2012 г. с около 7 000 поради повишението с четири месеца на необходимите осигурителен стаж и възраст за пенсиониране, и стимулите за по-продължителна заетост.
  Предвижда запазване на размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.
  Размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се запазва на нивото от 2012 г. – 17,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение – 9,9 – за сметка на работодателя и 7,9 за сметка на работника, и 12,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1:5,7.
  Само за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират при условията на чл. 69 от КСО, се предвижда увеличение на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с 20 процентни пункта. За родените след 1959 г. осигурителната вноска става 35,8 %, а за родените преди 1960 г. - 40,8 %. Увеличените приходи от осигурителни вноски на тази категория осигурени лица ще покрият изцяло разходите за пенсии на настоящите военни пенсионери, спазвайки принципите на разходопокривните пенсионни схеми. Ефектът върху приходите на ДОО от увеличението на осигурителната вноска е около 220 млн. лв. допълнителен приход.
  Държавното участие във финансирането на фонд „Пенсии” се запазва, като държавата ще осигури трансфер в размер 12 на сто от осигурителния доход за всяко осигурено във фонда лице.
  Не се предвижда промяна на съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто. Техните размери са, както следва:
  -фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5 на сто;
  -фонд „Безработица” – 1,0 на сто;
  -фонд „Трудова злополука и професионална болест” от 0,4 до 1,1 – за сметка на работодателя;
  Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 3,3 % в сравнение с 2012 г., с ефект върху приходите от около 27 млн. лв. увеличение. Договорени са минимални осигурителни прагове за 58 икономически дейности със средно увеличение спрямо 2012 г. от 4,5 %. За останалите икономически дейности, за които не са били постигнати споразумения са запазени минималните осигурителни прагове за 2012 г. Най-ниският минимален осигурителен доход е равен на 310 лв., колкото е й одобрения с постановление № 250/11 октомври 2012 г. нов размер на минималната работна заплата за страната за 2013 г.
  Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2011 г. е съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. и се запазва на нивото на 2012г.
  Максималният месечен размер на осигурителния доход се увеличава от 2000 лв. на 2200 лв. Ефектът върху приходите на ДОО от увеличението на максималния осигурителен доход е около 43,8 млн. лв. допълнителен приход от осигурителни вноски.
  Предвижда отново нулева вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и максималният размер на обезщетението се запазва на 1000 лв.
  Размер на приходите и трансферите
  Общата сума на приходите и трансферите се предлага в размер на 9 054,7 млн. лв. Тази сума е по-голяма от сумата по закона за 2012 г. с 589,1 млн. лв.
  В рамките на общата сума – 9 054,7 млн. лв. осигурителните приходи са 6 795,9 млн. лв., а от тях най-голям е дела на осигурителните вноски – 4 286,1 млн. лв. и трансфера от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година - 2 509,8 млн. лв.
  Сумата на осигурителните вноски – 4 286,1 млн. лв. е предвидена да се получи от осигурителни вноски от работодатели, лични вноски и вноски от самоосигуряващите се лица, от които 3 409,8 млн. лв. събрани от НАП в приход на ДОО; от главници по ревизионни актове за начет в приход на ДОО от НАП – 11,4 млн. лв.; от приходи от професионални пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от КСО и § 4 от ПЗР на КСО – 6,5 млн. лв. и от осигурителни вноски за ДОО по реда на § 27 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г. за централизирано разплащане и разчитане между централния бюджет, Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите – 858,4 млн. лв.
  Увеличението на общата сума на приходите и трансферите за 2013 г. с 589,1 млн. лв. се дължи основно на очаквания по-голям размер на осигурителните приходи с 575,6 млн. лв., в т. ч. от осигурителни вноски – 434,9 млн. лв.; от трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година - 140,7 млн. лв. и на предвидените в повече 23,1 млн. лв. трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване. Разчетени са по-ниски неданъчни приходи с 2,7 млн. лв. и намаление на допълнителни субсидии от републиканския бюджет за покриване на недостига от средства с 6,8 млн. лв.
  2. По разходите на Консолидирания бюджет на ДОО за 2013 г.
  Предлагат се следните политики:
  -Увеличаване на минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 април 2013 г. от 145 лв. на 150 лв.
  -Увеличаване размера на социалната пенсия за старост от
  1 април 2013 г. от 100,86 лв. на 110 лв.
  -Увеличава се максималният размер на получаваните една или повече пенсии от 1 април 2013 г. от 700 лв. на 770 лв.
  - Осъвременяване на пенсиите за трудова дейност от 1 април
  2013 г., диференцирано според годината на отпускане на пенсията.
  - Запазване размера на 26,5 на сто на така наречената „вдовишка добавка” от пенсията/пенсиите на починалия съпруг или съпруга.
  - Запазване минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв. и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа.
  - Първите три дни от временната неработоспособност се изплащат от осигурителя в размер на 70 на сто от трудовото възнаграждение, а от 4-тия ден НОИ изплаща обезщетение за неработоспособността.
  - Запазване периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност - 18 календарни месеца, а при бременност и раждане и безработица - 24 месеца.
  -Запазване периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни, и размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст - 240 лв.
  -Запазване размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 540 лв. и
  - Променени са условията за пенсиониране по чл. 68 от КСО от
  1 януари 2013 г., които се отнасят до увеличаване на необходимия осигурителен стаж за трета категория труд с 4 месеца съответно на 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете. От същата дата се увеличава и възрастта за пенсиониране с 4 месеца съответно на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.
  Въз основа на изложените политики и параметри, Министерският съвет предлага следните разходи по проекта на Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2013г.:
  Общият размер на разходите и трансферите се планират на сума 9 051,3 млн. лв. Тази сума е по-голяма от сумата по закона за 2012г. с 589,0 млн. лв.
  Увеличението се дължи почти изцяло на увеличението на разходите за пенсии с 585,3 млн. лв. и се разпределя както следва: за пенсиите, изплащани за сметка на държавното обществено осигуряване – 629,6 млн. лв.; за пенсиите, изплащани за сметка на републиканския бюджет – 23.0 млн. лв. ; за пенсии по международни спогодби – (-70.0 млн. лв.), които за 2013 г. са включени в общата сума на пенсиите, изплащани за сметка държавното обществено осигуряване и за издръжка на дейността по изплащането на пенсиите(пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) – 2,7 млн. лв. Увеличението на разходите за пенсии за 2013 г., спрямо 2012 г. се дължи основно на осъвременяването на пенсиите от 1 април 2013 г., (492,6 млн. лв.), на по-високите размери на новоотпусканите пенсии, в сравнение с размерите на прекратените (около 60 млн. лв.) и целогодишният ефект във връзка с увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от 1 юни 2012 г. от 136,08 на 145 лв. (около 30 млн. лв.). Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2013 г. се предвижда да достигне 295,32 лв., при очакван среден размер за 2012 г. – 271,98 лв.
  Разходите за пенсии през 2012 г. се очаква да бъдат 9,3 на сто от БВП, а за 2013 г. – около 9,6 на сто.
  Средствата за изплащане на социални помощи и обезщетения са увеличени от 1062,9 млн. лв. за 2012 г. на 1 067,6 млн. лв. за 2013 г. или с около 4,7 млн. лв. Останалите разходи за програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта; отбрана и сигурност; разходи за лихви и предоставени трансфери са на нивото на разходите за 2012 г.
  3. По бюджетното салдо.
  За 2013 г. бюджетното салдо е с излишък от 3,5 млн. лв. и е по- голямо от бюджетното салдо по закона за 2012 г. с 0,3 млн. лв.
  Бюджетното салдо изцяло ще се използва за погашения на дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина.
  4. Предложения за проекти на бюджетите на отделните фондовете на ДОО за 2013 г.
  4.1. За фонд „Пенсии” – се предлагат приходи 5 820,3 млн. лв., разходи -7 531,1 млн. лв. и дефицит от 1 710,7 млн. лв. По закона за 2012г. приходите са 5304,9 млн. лв., разходите са 6 971,1 млн. лв. и дефицита е 1 666,2 млн. лв., т.е. за 2013 г. приходите са увеличени с 515,4 млн. лв.; разходите са увеличени с 560,0 млн. лв. и дефицита е увеличен с 44,5 млн. лв.
  4.2. За фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” се предлагат приходи от 323.7 млн. лв. и разходи за 323,7 млн. лв. По закона за 2012 г. приходите са 300,6 млн. лв.и разходите са също 300,6 млн. лв., т.е. за 2013 г., приходите и разходите са увеличени с по 23,1 млн. лв.
  4.3. За фонд „Трудова злополука и професионална болест” се предлагат приходи в размер на 123,4 млн. лв., разходи за 56,2 млн. лв. и излишък в размер на 67,2 млн. лв. По закона за 2012 г. приходите са 116,6 млн. лв., разходите са 53,7 млн. лв. и бюджетно салдо с излишък от 62,9 млн. лв., т.е. за 2013 г. приходите са увеличени с 6,8 млн. лв., разходите с 2,5 млн. лв. и излишъка с 4.3 млн. лв.
  4.4. За фонд „Общо заболяване и майчинство” приходите са 663,3 млн. лв., разходите – 710,3 млн. лв. и дефицита е 47,0 млн. лв. По закона за 2012 г. приходите са 627,1 млн. лв., разходите – 709,1млн. лв. и дефицита е 82,0 млн. лв., т.е. за 2013 г., приходите са увеличени с 36,2 млн. лв. разходите нарастват с 1,2 млн. лв., а дефицита се намалява с 35,0 млн. лв.
  4.5.За фонд „Безработица” приходите се предлагат на 189,7 млн. лв., разходите на 352,7 млн. лв. и бюджетно салдо с дефицит – 163,0 млн. лв. По закона за 2012 г. приходите са 172,6 млн. лв., разходите – 349,5 млн. лв. и бюджетно салдо с дефицит – 176,9 млн. лв., т.е. за 2013 г., приходите са увеличени с 17,1 млн. лв., разходите с 3,2 млн. лв., а дефицита е намален с 13,9 млн. лв.
  4.6. За бюджета на Националния осигурителен институт се предлагат приходи в размер на 1 934,2 млн. лв., разходи за 77,3 млн. лв. и бюджетно салдо с излишък от 1 856,9 млн. лв. По закона за 2012 г. приходите са 1 943,7 млн. лв., разходите са 78,2 млн. лв. и бюджетно салдо с излишък 1 865,5 млн. лв., т.е. за 2013 г., приходите са намалени с 9,5 млн. лв., разходите са намалени с 0,9 млн. лв. и бюджетното салдо с излишък е намалено с 8,6 млн. лв.
  Общият сбор на приходите, разходите и бюджетното салдо на всички фондове и бюджета на НОИ за 2013 г. е равен на сумите на приходите и трансферите-всичко, разходите и трансферите-всичко и бюджетното салдо с излишък на Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2013 г.

  След приключване на дискусиите се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: “За” – 10 народни представители, “Против” трима народни представители и “Въздържал се” – 1 народен представител.

  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., № 202-01-61, внесен от Министерския съвет на 11.10.2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума