Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
25/10/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за държавния бюджет на Република България
  за 2013 г. № 202-01-63, внесен от Министерския съвет на 12.10. 2012 г.
  На заседание, проведено на 25 октомври 2012 г., съвместно с Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г., внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите - Симеон Дянков – министър на финансите и вицепремиер, Владислав Горанов – заместник-министър, Добрин Пинджуров – директор на дирекция „Бюджет”, Галя Николова – началник отдел и Мария Стойнева – държавен експерт; от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - Делян Добрев – министър, Владимир Туджаров – главен секретар, Емилия Янева – директор на Дирекция “Финанси и управление на собствеността”, Сашка Дичева – началник отдел в Дирекция “Финанси и управление на собствеността”; от Министерство на здравеопазването - Десислава Атанасова – министър, Десислава Димитрова – заместник-министър и председател на надзорния съвет на НЗОК, Пламен Цеков - управител на НЗОК, Мариана Василева – подуправител на НЗОК,Ганка Аврамова – директор на дирекция „Бюджет и финанси” в НЗОК, Румяна Табакова – н-к отдел „Бюджет” в дирекция „Бюджет” в дирекция „Бюджет и финанси” в НЗОК, Зоя Вълева – директор на дирекция „Бюджет и финанси” в Министерство на здравеопазването; от Министерството на труда и социалната политика - Тотю Младенов – министър, Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”; от Националния осигурителен институт – Бисер Петков – Управител, Весела Караиванова – Начева – Подуправител, Антоанета Ганчева – главен актюер; от Българската народна банка – Калин Христов – подуправител; от Комисията за финансов надзор – Николай Попов и Ангел Джалъзов – заместник-председатели на КФН; от Висш съдебен съвет – Юлиана Колева – член на ВСС, Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет и Михаил Кожарев – председател на Комисията по бюджет и финанси но ВСС; от Сметната палата - Проф. Валери Димитров – председател и Валери Апостолов и Цветан Цветков – заместник-председатели; КНСБ - Пламен Димитров – Президент на КНСБ и Николай Ненков – вицепрезидент; от Националното сдружение на общините - Гинка Чавдарова – изпълнителен директор; от Българска стопанска камара - Божидар Данев – председател и др.

  В изпълнение на чл. 87, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 20 от Закона за устройството на държавния бюджет Министерският съвет с Решение № 841 от 12 октомври 2012 г. е: одобрил проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г.; приел е становище по проекта на бюджет на съдебната власт за 2013 г.; приел е становище по проекта на бюджет на Комисията за финансов надзор за 2013 г.; предложил e на Народното събрание да разгледа и да приеме законопроекта за държавния бюджет за 2013 г., като вземе предвид становищата му по т. 2 и 3 от решението му; възложил e на заместник министър–председателя и министър на финансите да представи законопроекта по т. 1 от решението в Народното събрание и с писмо № 02.01-132 от 12 октомври 2012 г. Министерският съвет е внесъл в Народното събрание проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2013г., с което е спазил изискването на Закона за устройството на държавния бюджет, проектът на държавния бюджет да се внася в Народното събрание не по-късно от два месеца преди началото на бюджетната година.
  В законопроекта за държавния бюджет за 2013 г., в чл. 1 и 2, Министерският съвет е включил проектобюджета на съдебната власт такъв, какъвто е бил приет от Висшия съдебен съвет. Министерският съвет е изготвил и писмено становище по него, включвайки го в общите параметри на проекта като отделно предложение за чл. 1 и 2. С това правителството е изпълнило изискванията на чл. 20, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на държавния бюджет и чл. 364, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
  В законопроекта за държавния бюджет за 2013 г., в чл. 1 и 5, Министерският съвет е включил проектобюджета на Комисията за финансов надзор такъв, какъвто е бил приет от Комисията. Министерският съвет е изготвил и писмено становище по него, включвайки го в общите параметри на проекта като отделно предложение за чл. 1 и 5. С това правителството е изпълнило изискванията на чл. 28, ал. 1, 2 и 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
  От името на правителството законопроекта за държавния бюджет за 2013 г. беше представен от министърът на финансите Симеон Дянков, който изтъкна следните основни цели:
  Основната задача на правителството в бюджетирането през 2009 – 2010 г. беше да се върнем към финансова стабилност. Докато 2011 – 2012 г. бяха години, за да запазим тази финансова стабилност.
  С бюджет 2013 г. Правителството се концентрира върху увеличаването на доходите. Макроикономическите очаквания за развитието на националната икономика през следващата година са свързани с растеж на брутния вътрешен продукт от 1,9 процента с основен принос вътрешното търсене. Както всяка година досега бюджетирането е по-консервативно и следователно приходите и разходите на бюджета са на база 1,2 процента, а не 1,9 процента.
  По отношение на пазара на труда се очаква запазване на заетостта и нивото на безработица от тази 2012 г. Размерът на приходите е на ниво 37,5 процента от брутния вътрешен продукт предложен за следващата година, което представлява растеж от 6,4 процента спрямо програмата за 2012 г. Предвидени са редица мерки за подобряване на събираемостта на приходите.
  Приоритетно с разходната политика се осигуряват необходимите средства за мерки в областта на социалната политика. Тези мерки са свързани с индексация на пенсиите от 1 април 2013 година. Среден процент 9,3 процента за всички пенсионери, а 9,8 процента за по-голяма част от пенсионерите пенсионирани преди 2009 г. Тази мярка води до ръст на разходите в размер на 586 млн. лева.
  Второ, увеличаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 април от 145 на 150 лв.
  Трето, увеличаване на социалната пенсия за старост от 100 лв. 86 ст. на 110 лв.
  Четвърто, увеличаване на максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 700 на 770 лв.
  Пето, увеличение на разходите за социални помощи, обезщетения със 134 млн. лв., както и за разходите за програми, дейности и мерки по социално подпомагане със 72 млн. лв.
  Шесто, увеличаване размера на минималната работна заплата до 310 лв.
  Седмо, увеличение на максимални осигурителен доход от 2000 на 2200 лв.
  Увеличение на осигурителната вноска за фонд “Пенсии” с 20 процентни пункта за работещите в специалните ведомства, което представлява увеличение с 218 млн. лв.
  За образованието е предвидено увеличение на цялостното финансиране на политиките в сектора със 124 млн. лв., в това число за увеличение на единните разходни стандарти и целевите добавки за финансиране на обучението на деца и ученици в системата на народната просвета.
  Промените в областта на висшето образование предвиждат диференциация на финансирането на държавните висши училища, в зависимост от оценката за качеството на обучението.
  Останалите приоритетни сектори за които е заложено увеличение на средствата са следните.
  Култура – увеличение с около 35 млн. лв., в това число на държавните, общинските културни институти, библиотеки, читалища и т.н. с 26 млн.
  Здравеопазване, нетно увеличение с 91 млн. лв.
  Публична инфраструктура увеличение с 510 млн. лв.
  Селско стопанство увеличение със 196 млн. лв.
  Бюджет 2013 г. провежда последователна разходна политика, което гарантира, че през следващата година България ще остане сред страните в Европейския съюз и ще бъде една от трите европейски страни с най-ниски стойности на показателите на дълг и дефицит спрямо брутния вътрешен продукт. Това е едно постижение за нашата страна, което се дължи, както на добрата фискална политика на това правителство, така и на същата политика на предишните правителства. Това води до по-добър кредитен рейтинг, а също и към най-ниски лихви на държавния дълг.

  1.Основни макроикономически показатели

  Макроикономически показатели 2012
  Очаквано 2013
  Прогноза
  1 БВП по текущи цени (млн.лв.) 77 703 81 486
  1.1 Реален растеж (%) 1.2 1.9
  2. Дефлатор на БВП(%) 2.0
  2.9

  3.


  Валутен курс (BGN/USD)
  -в края на годината
  -средногодишен

  1.5783
  1.5446

  1.5810
  1.5787

  4. Текуща сметка (млн.евро)
  - в % от БВП -583
  -1.5 -1 184
  -2.8

  5. Преки чуждестранни
  инвестиции (млн.евро)
  - в % от БВП
  1 502
  3.8
  1 730
  4.2

  Брутен вътрешен продукт
  През 2012 г. се очаква българската икономика да създаде 77 703 млн. лв. брутен вътрешен продукт и да отбележи растеж от 1.2%. Основен принос за растежа ще има вътрешното търсене, като потреблението се очаква да нарасне с 3.1% в реално изражение. По-високото потребление ще се отрази в ускорение нарастването на вноса до 4.8% за 2012 г. Влошаването на перспективите пред европейската икономика ще задържи растежа на износа до 1.7%. В резултат на това, нетния износ ще има отрицателен принос за растежа на икономиката от 2 п.п. Тази тенденция ще се запази и през 2013 г., но с постепенното възстановяване на европейската икономика от втората половина на годината ще започне да нараства и износът, ограничавайки отрицателния принос на нетния износ до 1.5 п.п. Така растежът на БВП за 2013 г. се очаква да достигне 1.9% в реално изражение, а в абсолютен размер до 81 486 млн.лв.
  Пазар на труда и доходи
  До края на настоящата година очакванията за развитието на пазара на труда са свързани със забавяне на годишния спад на заетите, като средният за годината темп на намаление се очаква да възлезе на 1.6%. През второто и третото тримесечия се очаква безработицата да остане по-висока на годишна база и през втората половина на годината, като средногодишното ниво се оценява на 12.4%
  През 2013 г. се очаква стабилизиране в броя на заетите около нивото им от 2012 г., поради влошената външна среда през първата половина на годината. Слабо нарастване в общия брой на заетите може да се очаква едва в края на 2013 г., като средно за годината се очаква слаб спад на заетостта от 0.1% на годишна база, а нивото на безработицата се очаква да се задържи на около 12.4%. Растежът на компенсацията на един нает през 2012 и 2013 г. се очаква слабо да изпревари този на производителността на труда.
  Инфлация
  За първата половина на 2012 г. дефлаторът на БВП беше 1.4% (при база средногодишни цени на предходната година). Очаква се той да ускори растежа си до края на годината вследствие на динамичното развитие на международните цени, както и повишение в административните цени в средата на годината. Така през 2012 г. общият дефлатор се очаква да достигне 2% и при реален растеж от 1.2% номиналният БВП ще възлезе на 77 703 млн. лв.
  През 2013 г. се очаква по-висока средногодишна инфлация. Дефлаторът на БВП ще достигне 2.9%, като с основен принос ще бъде вътрешното търсене.
  Платежен баланс
  До края на 2012 г. се очаква балансът по текущата сметка да се запази отрицателен в размер на 1.5% от БВП. Слабото външно търсене ще оказва задържащ ефект върху износа, докато потреблението ще подкрепя нарастването на вноса. Така дефицитът по търговския баланс ще нарасне от 5.6% от БВП през 2011 г. на 8.4% през 2012 г.
  Нарастването на вноса на стоки ще се запази и през 2013 г., като номиналния растеж ще се ускори до 10.5%. Възстановяването на световната икономика през второто полугодие на следващата година ще се отрази в номинално повишение на износа от 8.1%. В резултат балансът на текущата сметка ще достигне дефицит от 2.8% от БВП през 2013 г. и постепенно ще нараства в средносрочен план.

  2. Консолидирана фискална програма за 2013 г.
  С Бюджет 2013 се следва провеждането на последователна приходна и разходна политики, основани на приоритети, залегнали в дългосрочния икономически план на правителството. Осигурява се подкрепа на най-уязвимите членове на обществото и по-справедливо разпределение на доходите в обществото, с оглед на настоящата икономическа обстановка. Предвидени са редица социални мерки, като индексиране на пенсиите и увеличаване на размера на минималната работна заплата. Запазват се и нивата на подкрепата за работници, които са с временна нетрудоспособност или са загубили работните си места.

  Показатели
  (млн. лв.) КФП от тях:
  Национален
  бюджет Европейски средства*
  2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.
  Приходи 28 752,1 30 589,6 24 911,1 26 937,6 3 841,0 3 652,0
  (% от БВП) 37,0% 37,5% 32,1% 33,1% 4,9% 4,5%
  Разходи и вноска в общия бюджет
  на ЕС
  (% от БВП) 29 844,3

  38,4% 31 689,6

  38,9% 25 351,1

  32,6% 27 708,0
  34,0% 4 493,2

  5,8% 3 981,6

  4,9%
  Разходи 28 948,6 30 781,4 24 455,4 25 911,4 4 493,2 4 870,0
  (% от БВП) 37,3% 37,8% 31.5% 31,8% 5,8% 6, 0%
  Вноска в общия бюджет на ЕС 895,7 908,2 895,7 908,2 х х
  (% от БВП) 1,2% 1,1% 1,2% 1,1% х х
  Трансфер за национално съфинансиране на средствата от ЕС х х -868,1 -888,4 868,1 888,4
  (% от БВП) х х -1,1% -1,1% 1,1% 1,1%
  Бюджетно салдо -1 092,3 -1 100,0 -1 308,1 -770,4 215,9 -329,6
  (% от БВП) -1,4% -1.3% -1,7% -0,9% 0,3% -0,4%
  БВП 77 702,8 81 485,9 х х х х


  * В разходите се включа и национално съфинасиране


  Консолидираната фискална програма (КФП) включва държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса, бюджетите на общините, бюджетите на Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, държавните висши училища, Българската академия на науките, извънбюджетните сметки и фондове и другите бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за счетоводството(под общо наименование-национален бюджет) и Европейските средства.

  2.1. Общо приходи по консолидираната фискална програма
  С оглед постигане целите на фискалната политика правителството предлага приходите за 2013 г. да са в размер на 30 589,6млн. лв. Тази сума е по голяма от сумата за 2012 г. със 1 837,6 млн. лв. и ръст от 6.4%. Увеличението на приходите е резултат от увеличение на приходите по националния бюджет със 2 026,5 млн. лв. и от намалението на европейските средства със – 189.0 млн. лв.
  От общата сума на приходите за 2013 г. – 30 589,6 млн. лв., в националния бюджет се очаква да постъпят - 26 937.6 млн. лв. или 88,1 на сто от общата сума по КФП и от европейски средства - 3 652,0 млн. лв., които са 11.9% от общите приходи по програмата.
  Разчетените приходи по националния бюджет за 2013 г. - 26 937,6 млн. лв., се очаква да постъпят от: преки данъци – 4 127,5 млн. лв., която сума е по-голяма с 290,1 млн. лв. от преките данъци за 2012 г. ; от приходи на социалното и здравното осигуряване - 6 072,7 млн. лв., която сума е по-голяма с 511,7 млн. лв. от същите приходи за 2012; от косвени данъци – 12 342,3 млн. лв., или повече с 968.3 млн. лв. от 2012 г.; от такса върху производството на захар -1.0 млн. лв. или по-малко с 0.2 млн. лв. ; от други данъци -861,7 млн. лв., или в повече с 38,0 млн. лв. от 2012 г.; от неданъчни приходи - 3 444,4 млн. лв. или в повече с 205,7 млн. лв. и от помощи – 88,0 млн. лв. Тази сума е по-голяма с 12,8 млн. лв. от помощите за 2012 г.

  2.2. Общо разходи и Вноска в общия бюджет на ЕС по КФП
  За 2013 г. е предвидено да се направят общо разходи и вноска в общия бюджет на ЕС за 31 689,6 млн. лв. или 38.9% от БВП.Тази сума е по-голяма от разходите за 2012 г. с 1 845.3 млн. лв. и е ръст от 6.2%. Сумата 31 689.6 млн. лв.се формира от разходи, които ще бъдат направени чрез националния бюджет, в размер на 27 708.0 млн. лв. и със европейски средства, в размер на 3 981,6 млн. лв. Средствата за разходи по националния бюджет за 2013 г.. в размер на 25 911.4 млн. лв. са по-големи от разходите за 2012 г. с 1 456.0 млн. лв., а разходите с европейски средства за 2013 г. в размер на 4 870,0 млн. лв. са по-малко с 376.8 млн. лв. от тези за 2012 г.
  В консолидираната фискална програма за 2013 г. са предвидени капиталови разходи на обща сума от 5 382.6 млн. лв. Тази сума е по-голяма със 102.8 млн. лв. и e ръст с 1.9 на сто спрямо 2012 г.
  От общата сума на капиталовите разходи за 2013г. - 5 382.6 млн. лв., чрез националния бюджет ще се изразходват 1 834.2 млн. лв. и от Европейски средства- 3 548.4 млн. лв. Сумите на капиталовите разходи за 2013 г. от националния бюджет и от европейските средства са по-големи от 2012 г. съответно с 44.3 млн. лв. и с 58.5 млн. лв.
  Предвижда се размерът на вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз за 2013 г. да е 908.2 млн. лв.(1.1% към БВП), която сума е по-голяма от вноската за 2012 г. с 12.5 млн. лв.
  В националния бюджет за 2013 г. е предвиден трансфер за национално съфинансиране на средства от ЕС в размер на -888.4 млн. лв.,а за 2012 г. тези разходи са били -868.1 млн. лв. Следователно за 2012 г. средствата за съфинансиране са увеличени с 20.3 млн. лв.
  При разработването на разходната част на Консолидираната фискална програма за 2013 г. Министерският съвет е спазил изискването на чл.12а на Закона за устройството на държавния бюджет: „Максималният размер на разходите по КФП да не надвишава 40 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт”.

  2.3. Бюджетно салдо на консолидираната фискална програма
  Планираният по консолидираната фискална програма за 2012 г. бюджетен дефицит е в размер на 1 092.3 млн. лв. Отнесено към прогнозния размер на БВП дефицитът е -1.4на сто от БВП.
  Прогнозата на правителството за 2013 г. за бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е също за дефицит, но в размер на 1 100.0 млн. лв., което е 1.3 на сто от БВП. Това показва, че Министерският съвет е спазил разпоредбата на чл. 20, ал. 4 на Закона за устройството на държавния бюджет: ”Когато бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е дефицит, то не може да надвишава 2 на сто от брутния вътрешен продукт”.
  Предходните данни показват минимално номинално увеличение на бюджетния дефицит за 2013 г. по консолидираната фискална програма със 7,7 млн. лв. Увеличението на дефицита се дължи на разликата от увеличението на приходите със 1837.6 млн. лв. и увеличението на разходите със 1 845.3 млн. лв.

  Функционалните направления на разходите по Консолидираната фискална програма за 2013 г. се изменят спрямо 2012 г., както следва:
  - За социалното осигуряване, подпомагане и грижи се предвиждат разходи за 10 907.7 млн. лв., което е 13.4 % от БВП. Тази сума е по-голяма от сумата за 2012 г. със 794.7 млн. лв. и е по-голяма с 0.4% от БВП. От общата сума на увеличението за изплащане на пенсии са заделени 588.6 млн. лв.; за социални помощи и обезщетения – 134.0 млн. лв. и за програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта – 72.1 млн. лв.;
  - За жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда се предлагат разходи в размер на 2 861.5 млн. лв. Тази сума е по-голяма с 509,7 млн. лв. от разходите за същите цели за 2012 г. Увеличеният размер на разхода е разпределен за подгрупа „жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство” - 67.9 млн. лв. и за подгрупа „Опазване на околната среда” - 441.8 млн. лв.
  - За икономическите дейности и услуги са предложени 4 558.2 млн. лв. и тази сума е по-малка с 251.1 млн. лв. от разхода за 2012 г. Към БВП разходът за 2013 г. е 5.6% и спрямо 2012 г. намалява с 0.6%.
  Във функцията са включени средства за: селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов за 1 468.6 млн. лв., която сума е по-голяма със 194.6 млн. лв. от разхода за 2012 г.; минно дело, горива и енергия с разход от 37.8 млн.лв., почти колкото е за 2012 г.; транспорт и съобщения – 2 318.9 млн. лв. Тази сума е по-малка с 530.9 млн. лв. от същия вид разход за 2012 г.; за промишленост и строителство – 2.2 млн. лв.; за туризъм – 13,5 и за други дейности по икономиката – 717.2 млн. лв.Този разход е увеличен с 84,9 млн. лв. спрямо 2012 г.
  - За здравеопазването са разчетени разходи за 3 353.4 млн. лв. Тази сума е по-голяма с 91,8 млн. лв. от същия разход за 2012 г. Сумата на разхода към БВП е 4.1 % и е по-малка от сумата за 2012 г. със 0.1% от БВП;
  - За отбрана и сигурност в програмата са записани 2 931.5 млн. лв. и тази сума е по-голяма от разхода за 2012 г. с 298.8 млн. лв. Към БВП разходът за 2013 г. е 3.6%, а за 2012 г. – 3.4 на сто, или разходът е увеличен с 0.2% към БВП. От общата сума на увеличението за отбраната са дадени 109.5 млн. лв.; за полиция, вътрешен ред и сигурност – 157.2 млн. лв.; за съдебната власт -11.0 млн. лв.; за администрация на затворите – 15.7 млн. лв. и за защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии – 5.5 млн. лв.
  - За системата на образованието са предложени 2 869.3 млн. лв., която сума е по-голяма от разхода за 2012 г. със 122.2 млн. лв. Към БВП годишния разход е 3.5% и е равен на този от 2012 г.;
  - За общите държавни служби разходът е 1 828.6 млн. лв., а към БВП сумата е 2.2 на сто. Спрямо разхода за 2012 г. сумата е увеличена със 75.5 млн. лв. и намалена с 0. 1% към БВП. В това число разходите за наука за 2013 г. са разчетени на сума 198.5 млн. лв. и са 0.2% към БВП. Този разчет е по-нисък от разходите за наука за 2012 г. с 0.1 млн. лв.
  - За „Култура” в програмата за 2013 г. са разчетени 427.9 млн. лв. Тази сума е по-голяма от сумата за 2012 г. с 34.2 млн. лв. Въпреки че в абсолютна сума разходът за 2013 г. е по-голям, то общите суми на разхода и за двете години показват 0.5% от БВП.

  3. Бюджети на общините и бюджетни взаимоотношения с централния бюджет за 2013 г.
  По приходите:
  1. Планирано е от собствени приходи и помощи общините да получат сума в размер на 1 836.4 млн. лв. Тази цифра е по-голяма от приходите за 2012 г. с 85.8 млн. лв. Увеличението идва от данъчните приходи с 44.7 млн. лв.; от неданъчните приходи с 31,6 млн. лв. и от помощи с 9.5 млн. лв.
  2. Предложеният размер на взаимоотношенията с централния бюджет е в размер на 2 287,2 млн. лв., или в повече със 127,6 млн. лв. Общата сума на взаимоотношението се предоставя на общините за финансиране на: делегираните от държавата дейности – 1 925.6 млн. лв., или в повече с 90.9 млн. лв. от 2012 г.; за обща изравнителна субсидия 240.6 млн. лв. или колкото е за 2012 г.; за зимно подържане и снегопочистване на общински пътища – 19.0 млн. лв., или с 5 млн. лв. повече от 2012 г. и за капиталови разходи – 101.9 млн. лв., или в повече с 31.7 млн. лв. от 2012 г. От общата сума на капиталовите разходи за 2013 г. се предлага да се използват 50,0 млн. лв. за изграждане и основен ремонт на общински пътища. Тази сума е по-голяма със 7.5 млн. лв. от сумата за 2012 г.
  Следователно, за 2013 г., общините ще получат общо приходи за финансиране на разходите си в размер на 4 123.6 млн. лв. Тази сума е по-голяма с 213.4 млн. лв. от средствата за 2012 г.
  По разходите:
  За 2013 г. се предвижда да се направят разходи на обща сума 4 124.7 млн. лв., която сума е по-голяма с 428.6 млн. лв. от 2012 г. В това число за текущи разходи ще се разходват 3 448.6 млн. лв., или в повече с 392.7 млн. лв. от 2012 г. и за капиталови разходи – 676.0 млн. лв., или с 35.9 млн. лв. повече от 2012 г.
  Разчетен е дефицит по бюджета на общините в размер на 1.1 млн. лв.
  4. Държавен дълг
  Към 31 юни 2012 г. номиналният размер на държавния дълг е на обща стойност 11 807.1 млн. лв., в т.ч. външен дълг 6 951 млн. лв. и вътрешен дълг 4 856.1 млн. лв. В структурно отношение външният дълг заема 58.9%, а вътрешният – 41.1%. В номинално изражение държавният дълг бележи увеличение със 178 млн. лв. в сравнение с отчетената стойност в края на 2011 г., в резултат на нарастването основно на външния дълг със 129.9 млн. лв. и на вътрешния – с 48.1 млн. лв. от новоемитирани ДЦК. Регистрираното нарастване на външния дълг е в следствие на полученото ново външно финансиране и валутно курсовите разлики. Към края на 2012 г. се очаква относителният дял на външния държавен дълг да се увеличи с 6.8% като достигне нивото на около 65,4%, а вътрешният държавен дълг – 34.6% (съответно 58.7% към 41.3% през 2011 г.)
  Съотношението държавен дълг/БВП към края на юни възлиза на 15% при 15,5% отчетено за 2011 г. Към края на 2012 г. този показател се предвижда да не надвишава 18.7% от БВП, а към 31.12.2013 г. – 17,8%, с което се прекъсва ясно изразената тенденция на повишение през последните няколко години.

  5. Проект на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
  Съгласно чл. 4 от Закона за устройството на държавния бюджет, държавния бюджет обхваща републиканския бюджет, бюджета на Народното събрание и бюджета на съдебната власт.
  Приходите, разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз са по проекта на републиканския бюджет със становище на Министерския съвет по чл. 1 на законопроекта.

  Републикански бюджет:

  а) Предлагат се следните приходи:
  No ПОКАЗАТЕЛИ
  (млн. лв.) Закон
  2012 Проект
  2013 Разлика
  в сума
  І Приходи 17 029,2 18 402,0 1 372,8
  В това число: х х
  1. Данъчни 15 388,0 16 639,9 1251,9
  1.1 ДДС
  7 100,0 7 884,2 784,2
  1.2 Акцизи 4 130,0 4 310,0 180.0
  1.3 Мита и митнически такси 120.0 120.0 -
  1.4 ДДФЛ 2 236,5 2 516,7 280,2
  1.5 Корпоративни данъци 1 474,9 1 495,4 20,5
  1.6 Други данъци 193,2 185,8 -7,4
  1.7 Данък върху застрахов. премии 24.0 28,1 4,1
  1.8
  Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни юридически лица 109,4
  99,7 -9,7
  2. Неданъчни приходи 1 600.3 1 717,9 117,6
  2.1 Приходи и доходи от собственост 744,9 816,9 72,0
  2.2 Държавни такси 689,2 707,4 18,2
  2.3
  2.4 Глоби, санкции и наказателни лихви
  Други неданъчни приходи 82,4
  83,8 94,0
  99,6 11,6
  15,8
  3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 40,9
  44,3 3,4

  Приходите по републиканския бюджет за 2013 г. се увеличават с 1 372,8 млн. лв. спрямо приходите по закона за 2012 г. Увеличението е резултат от разчетените в повече постъпления: от данъци с 1 251.9 млн. лв.; от неданъчни приходи със 117,6 млн. лв. и от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми с 3.4 млн. лв.
  Увеличение се очаква при данъка върху добавената стойност - 784.2 млн. лв.; акцизите - 180.0 млн. лв.; данъка върху доходите на физическите лица - 280.2 млн. лв.; корпоративните данъци – 20.5 млн. лв. и данъкът върху застрахователните премии - 4.1 млн. лв., а намаление се предвижда за другите данъци със 7.4 млн. лв. и за данъците върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни юридически лица – 9.7 млн. лв.
  При неданъчните приходи се очаква само увеличение, както следва от: приходи и доходи от собственост – 72.0; държавни такси – 18.2 млн. лв.; глоби санкции и наказателни лихви – 11.6 млн. лв. и от други неданъчни приходи – 15.8 млн. лв.
  От помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми за 2013 г. се предвижда да постъпят повече 3.4 млн. лв., спрямо закона за 2012 г.

  б) Предлагат се следните бюджетни разходи за 2013 г.:
  No ПОКАЗАТЕЛИ
  (млн. лв.) Закон
  2012 Проект
  2013 разлика
  Общо разходи, трансфери и вноска в ЕС 18 585,9 19 204,6 618,7
  ІI Разходи 7 926,1 8 213,4 287,2
  В т. ч.:
  1. Текущи разходи, в т.ч.:
  - лихви – общо
  - Субсидии за нефинансови предприятия
  - Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 6 822,5
  707,4
  484,4

  879,9
  7 134,5
  841,2
  419,4 881,1 312,0
  133,7
  -65,0

  1,1
  2. Капиталови разходи 949,3 923,5 -25,8
  3. Прираст на държавният резерв 35,4 35,4 -
  4. Резерв за непредвидени и неотложни разходи 119,0 120,0 1,0
  ІІІ. Трансфери (субсидии, вноски) – нето 9 764,1 10 083,1 319,0
  1. Предоставени за: 9 881,2 10 100,0 218,8
  - Общините 2 159,6 2 287,2 127,6
  - ДОО 4 587,6 4 744,5 156,9
  - НЗОК
  В т.ч. от М-во на здравеопазването 946,5
  5,4 946.5
  5,4 -
  -
  - Съдебна власт 260,0 264,0 4,0
  - Национален фонд към МФ 731,8 691,2 -40,6
  - Държавен фонд „Земеделие” към МЗХ 601.6 536,6 -65,0
  - Държавни висши училища 345,2 375,4 30,2
  2. Получени от:
  – НЗОК, от тях за:
  М-во на финансите
  М-во на здравеопазването 117,1
  103,1
  3,1
  100,0 17,0
  3,1
  3,1
  - -100,1
  -100,0
  -
  -100,0
  ІV. Вноска в общия бюджет на ЕС 895,7 908,2 12,5
  V. Бюджетно салдо – дефицит /-/ -1556,7 -802,6 754,1

  Със законопроекта за 2013 г. се предлагат общо разходи, трансфери и вноска в общия бюджет на ЕС в размер на 19 204.6 млн.лв. Спрямо 2012 г. се получава ръст от 618,7 млн.лв. Този ръст се образува от: увеличаване на разходите с 287.2 млн. лв.; от увеличаване на трансферите (нето) с 319.0 млн. лв. и увеличаване на вноската в общия бюджет на ЕС с 12,5 млн. лв.
  Увеличението на разходите за 2013 г. са резултат от увеличение на текущите разходи с 312,0 млн. лв.; намаление на капиталовите разходи с 25.8 млн. лв. и увеличение на резерва за непредвидени и неотложни разходи с 1,0 млн. лв.
  Общото увеличение на трансферите (нето) е резултат от увеличение на предоставените трансфери с 218.8 млн. лв. и намаление на получените трансфери със 100,1 млн. лв.
  Увеличението на предоставените трансфери общо в размер на 218,8 млн. лв. се дължи на увеличение с .319 млн. лв. на трансферите за: общините със 127.6 млн. лв.; държавното обществено осигуряване със 156.9 млн. лв.; съдебната власт с 4.0 млн. лв.; Българска национална телевизия с 3.0 млн. лв.;държавните висши училища с 30.2 млн. лв.;Българската академия на науките с 0,2 млн. лв.; Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол с 1.7 млн. лв. и за Националната компания “Стратегически инфраструктурни проекти” от МРРБ с 1.2 млн. лв., и от намаление на предоставения трансфер общо със 106.0 млн. лв., от който за Националния фонд към МФ с 40.6 млн. лв.; за Държавен фонд „Земеделие” към МЗХ с - 65.0 млн. лв. и за Българската телеграфна агенция – 0.4 млн. лв.

  в) Бюджетното салдо по закона за държавния бюджет за 2012 г. е дефицит от 1 556.7 млн. лв. Със законопроекта за 2013 г. бюджетното салдо се предлага също да бъде дефицит, но на сума 802.6 млн. лв., или намаление на дефицита за 2013 г. с 754.1 млн. лв. Намалението на дефицита е резултат от увеличението на приходи с 1 372.,8 млн. лв. и от увеличението на разходите, трансферите(нето) и вноската в общия бюджет на ЕС с 618.7 млн. лв.

  6. Бюджет на съдебната власт
  По приходите
  Относно приходите за 2013 г. Висшия съдебен съвет и Министерският съвет са за запазване на размера им, определен със Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., а именно: приходи от дейността на органите на съдебната власт 140.0 млн. лв., в т.ч. приходи от съдебни такси – 120.0 млн. лв.
  С цел да не се допусне нарушаване на баланса на бюджета на Съдебната власт, при неизпълнение на заложените приходи от дейността на органите на съдебната власт и в двата проекта са предвидени механизми за тяхното компенсиране.

  По разходите
  Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. за бюджета на съдебната власт са одобрени разходи в размер на 400.0 млн. лв., от които за текущи разходи – 397.0 млн. лв.; за капиталови разходи – 2.4 млн. лв. и резерв за неотложни и непредвидени разходи – 0.6 млн. лв.
  За 2013 г. Висшият съдебен съвет предлага размерът на разходите да бъде 507,2 млн. лв., от които 486.4 млн.лв. за текущи разходи; 19.9 млн. лв. за капиталови разходи и 0.9 млн.лв. резерв за неотложни и непредвидени разходи.
  Следователно ВВС предлага увеличение на разходите за 2013 г. спрямо 2012 г. със 107.2 млн. лв., в т.ч. на текущите разходи със 89.4 млн. лв.; на капиталовите разходи със 17.5 млн. лв. и на резерва за неотложни и непредвидени разходи с 0.3 млн. лв.
  Министерският съвет предлага размерът на разходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г. да бъде 404.0 млн. лв., от които: 401.0 млн. лв. за текущи разходи; 2.4 млн. лв. за капиталови разходи и 0.6 млн. лв. резерв за неотложни и непредвидени разходи, т.е. Министерският съвет предлага увеличение на разходите за 2013 г. с 4.0 млн. лв., което е резултат на увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на магистратите, които се осигуряват по реда на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, във връзка с чл. 61 и чл. 135 от Закона за съдебната власт и чл.262 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Освен горните капиталови разходи по бюджета на съдебната власт, по проектобюджета на Министерството на правосъдието са включени средства за капиталови разходи за органите на съдебната власт в изпълнение на възложените на министъра на правосъдието функции по управление на недвижимото имущество на съдебната власт.
  Въз основа на гореизложеното Министерският съвет предлага на Народното събрание, в общите параметри на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г., да се вземе предвид становището на правителството по проекта на бюджет на съдебната власт за 2013 г.

  7. Бюджет на Народното събрание.
  След проведените съгласувателни процедури по проектобюджета на Народното събрание за 2013 г., предвидени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и в Закона за устройство на държавния бюджет, Министерският съвет предлага, в законопроекта на държавния бюджет на Република България за 2013 г., бюджетът на Народното събрание да има следните приходи, разходи и трансфер(субсидия) от централния бюджет:
  - приходи – 2.2 млн. лв. толкова, колкото са и за 2012 г.
  - разходи – 53.0 млн. лв., в т.ч. текущи разходи 44.3 млн. лв.; капиталови разходи от 8.2 млн. лв. и резерв за неотложни и непредвидени разходи – 0.5 млв. лв. Общата сума на разходите и разпределението им на текущи разходи, капиталови разходи и резерв за 2013 г. са толкова, колкото са и за 2012 г.
  - субсидия от централния бюджет в размер на 50.8 млн. лв., която е равна на субсидията за 2012 г.
  Бюджетът на Народното събрание и за 2013 г. е балансиран.
  Разпределението на общата сума на разходите по функционални области е както следва:
  - функционална област „Представителен и ефективен парламент” – 29.5 млн. лв., в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи – 0.5 млн. лв.;
  - функционална област “Осигуряващи дейности” – 22.5 млн. лв. и
  - функционална област “Съпътстваща дейност” (Икономически и социален съвет) – 1.0 млн. лв.

  8. Бюджет на Сметната палата
  За 2012 г. по бюджета на Сметната палата не е предвидено да постъпят собствени приходи, а е прието да се извършат разходи на сума - 15.1 млн. лв., в т.ч. текущи разходи – 15.0 млн. лв. и капиталовите разходи - 0.1 млн. лв. За финансиране на разходите със закона за бюджета е било предвидено да се предоставят 15.1 млн. лв. субсидия от централния бюджет.
  В законопроекта на държавния бюджет за 2013 г., за бюджета на Сметната палата са предвидени да постъпят приходи в размер от 0.1 млн. лв.; да се получи субсидия от централния бюджет от 15,1 млн. лв. и да се извършат разходи в размер на 15.2 млн. лв. Бюджетното салдо е разчетено на нула. Общата сума на разходите се разпределя за текущи разходи - 15.0 млн. лв. и за капиталови разходи – 0.2 млн. лв. Общата сума на разходите и на капиталовите разходи, спрямо 2012 г., са увеличени с по 0.1 млн. лв., източник, за което са предвидените приходи със същата сума.

  9. Бюджет на Комисията за финансов надзор.
  По приходната част на бюджета няма различие между предложенията на Комисията за финансов надзор и Министерският съвет за размера на очакваните постъпления през 2013 г. И двете страни са предложили приходите в размер на 6.1 млн.лв. Тази сума е по-малка от приетите с бюджета за 2012 г. приходи с 2.2 млн. лв.
  По разходите - Комисията за финансов надзор предлага разходи в размер 13.7 млн. лв., в т.ч. за текущи разходи 12.5 млн. лв. и капиталови разходи – 1.2 млн. лв.
  Предложението на Министерския съвет е за разходи на сума 11,5 млн. лв. или в по-малко с 2,2 млн. лв., в.ч. за текущи разходи -10,9 млн. лв., или в по-малко с 1.3 млн. лв. и капиталови разходи за 0,6 млн. лв., или в по-малко с 0.9 млн. лв.
  В съответствие с предложените от двете страни приходи и разходи Комисията за финансов надзор предлага трансферът (субсидията от централния бюджет) да бъде в размер на 7,5 млн. лв., а Министерският съвет предлага запазване на размера му на нивото на 2012 г. – 5.3 млн. лв., или в по-малко с 2.2 млн.лв.
  Горните цифри показват, че с размера на намалените приходите - 2.2 млн. лв., спрямо бюджета на комисията за 2012 г., е намален и размерът на разходите . Независимо от това правителството счита, че проектът на Министерския съвет за 2013 г. по бюджета на Комисията за финансов надзор ще осигури нормално функциониране и осъществяване на функциите на КФН и финансовото осигуряване на дейността й, свързана с осигурителния надзор, надзора на инвестиционната дейност и застрахователния надзор. Затова, Министерският съвет предлага на Народното събрание, да вземе предвид становището на правителството по проекта на бюджет на Комисията за финансов надзор за 2013 г. и да го включи в общите параметри на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

  10. Бюджети на държавните органи, министерства и ведомства
  За държавните органи, министерства и ведомства за 2013 г. са планирани да постъпят собствени приходи от 1 227.1 млн. лв., което спрямо 2012 г. е увеличение с 48,6 млн. лв.
  За изпълнение на държавните функции на тези органи се предлагат разходи на сума 5 739.6 млн.лв., която сума спрямо 2012 г. е увеличена със 157.4 млн. лв.
  От бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата е предвидено трансферирането на 446.4 млн. лв., което е увеличение на трансфера с 213.1 млн. лв.
  За 2013 г. се предлага субсидия за дейността на държавните органи, министерствата и ведомствата на сума 5 198.8 млн. лв. Спрямо 2012 г. субсидията се увеличава с 325.7 млн. лв.

  По законопроекта се проведе дискусия, в която взеха участие депутати, министри и представители на различните институции и организации.

  След приключване на дискусиите се проведе гласуване при което се получиха следните резултати:
  1. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2: “За” – няма , “Против” – 4 народни представители, “Въздържали се”- 12 народни представители.
  2. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г. с включен проект на Комисията за финансов надзор по чл. 1 и чл. 5: “За” – няма , “Против” – 4 народни представители, “Въздържали се”- 12 народни представители.
  3. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет и на Комисията за финансов надзор по чл. 1, чл. 2 и чл. 5: “За” – няма , “Против” – 4 народни представители, “Въздържали се”- 12 народни представители.
  4. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г. със становище на Министерския съвет по чл.1. “За” – 12 народни представители, “Против”- 4 народни представители, “Въздържал се” – един народен представител.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. със становището на Министерски съвет по чл. 1.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума