Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24/01/2013 първо гласуване

  относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, № 202-01-84, внесен от Министерския съвет на 13.12.2012 г.
  Д О К Л А Д

  На свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: г-н Красимир Вълчев – главен секретар на Министерството на образованието, младежта и науката и представители на Националната агенция за приходите: Любомира Кършибрадова – началник на отдел „Частни държавни вземания” в дирекция „Събиране” и г-жа Мая Килюрова – главен юрисконсулт в същата дирекция.
  Предложените изменения и допълнения в Закона за кредитиране на студенти и докторанти целят усъвършенстване на системата на студентското кредитиране, с което ще се увеличи достъпа на студентите до кредитиране и съответно до висше образование. Това ще увеличи и дела на 30-34 годишните със завършено висше образование, което е национална цел, заложена в Националната програма за реформи на Република България (2012-2020) в изпълнение на Стратегията на Европейския съюз „Европа 2020”.
  Със законопроекта се предвиждат и изменения и допълнения на Закона за Националната агенция за приходите, с които се възлага на агенцията да събира вземанията на държавата, произтичащи от задължения на кредитополучатели по Закона за кредитиране на студенти и докторанти, за които има издаден изпълнителен лист в полза на банката и е активирана държавна гаранция.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 13 народни представители, „Въздържали се”- 3 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, № 202-01-84, внесен от Министерския съвет на 13.12.2012 г.

  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ
  И ФИНАНСИ

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума