Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24/01/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 202-01-75, внесен от Министерски съвет на 21.11.2012 г.
  На заседание, проведено на 24 януари 2013 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, внесен от Министерски съвет.
  На заседанието присъстваха: Елена Чернева-Маркова – председател на Националното бюро за правна помощ, Вилма Василева-Георгиева – заместник-председател на НБПП и Елена Владимирова – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство”.
  Законопроектът беше представен от Елена Чернева.
  Създадената със Закона за правната помощ, който е в сила от 1 януари 2006 г., нова система за организация на правната помощ е един успешен европейски модел, който гарантира равен достъп до правосъдие. В резултат на тази нова система за организацията на правната помощ са преодолени редица негативни явления, свързани с липсата на отчетност и контрол при предоставянето на правна помощ, липсата на критерии при оценяването на предоставяната правна помощ, както с непрозрачното финансиране на правната помощ.
  Предлаганите изменения целят следното:
  - гарантиране на достъп до правосъдие на по-широк кръг социално слаби граждани и категории лица от рисковите групи, на които се полага правна помощ по силата на други закони;
  - подобряване контрола и качеството на правната помощ;
  - по-целесъобразно изразходване предоставените държавни средства за правна помощ;
  - въвеждане механизъм за рефинансиране на разходите за правна помощ.
  Основните изменения и допълнения са обобщени в три направления:
  Първо, разширяване на кръга от лица, на които се предоставя безплатна правна помощ. Предложено е допълнение за включване на лица от рисковите групи, деца пострадали от домашно или сексуално насилие и трафик и други лица, на които се полага правна помощ по силата на други законови актове.
  Разширен е и кръга на социално слабите по смисъла на Правилника за приложение на Закона за социалното подпомагане.
  Второ, засилване на контрола по предоставяне на правна помощ върху органите, които допускат правна помощ. Уеднаквяват се критериите при предоставянето на правната помощ. Засилва се и контрола върху работата на адвокатите, които предоставят правна помощ с цел подобряване качеството на работата им и увеличаване на тяхната отговорност при предоставянето на правна помощ чрез засилване ролята на Националното бюро, като се разширяват функциите му.
  Трето, възстановяване разходите за правна помощ и събиране на присъдените в полза на Националното бюро за правна помощ вземания за разноски за правна помощ, тъй като в действащите към момента разпоредби на Закона за правна помощ не е предвидена възможност за възстановяване на държавата на разходите за правна помощ.
  Съгласно досегашната практика голяма част от присъдените в полза на Националното бюро за правна помощ вземания, продължават да се събират от структурите на НАП. Същевременно, съгласно Закона за Националната агенция за приходите в кръга на правомощията на НАП е да установява и събира определени със закон частни и държавни вземания, както и такива чието събиране е регламентирано със закон. Поради това в законопроекта разноските за правна помощ се определят като частни държавни вземания и се регламентира редът за тяхното събиране.

  В хода на дискусията председателят на комисията - Менда Стоянова и някои от членовете - Павел Шопов и Дарин Матов, поставиха въпроси относно финансирането и необходимостта от допълнителни средства за реализирането целите на закона.
  Вносителите поясниха, че въпреки разширяване кръга на лицата, които ще получават безплатна правна помощ, допълнителните бюджетни средства ще се получат от засилване контрола по предоставянето на правна помощ, чрез ограничаване назначаването на правна помощ на лица, които не са социално слаби.
  С цел по-добро събиране на средствата и с оглед изключителната натовареност на НАП относно събирането на публични задължения, председателят на комисията Менда Стоянова предложи да се предвиди възможност за събиране на тези вземания и чрез частни съдебни изпълнители, което би облекчило работата на НАП и би довело до по-добра събираемост и намаляване загубите за фиска.


  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 15 народни представители, „Въздържали се” – 3 , без „Против”.

  Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, внесен от Министерския съвет.
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  И
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума