Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24/01/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, № 302-02-3, внесен от Министерски съвет на 17.01.2013 г.
  На заседание, проведено на 24 януари 2013 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратификация на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, внесен от Министерски съвет.
  На заседанието присъства Емил Мирославов – директор на Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в Министерството на труда и социалната политика, който представи законопроекта.
  Спогодбата е разработена въз основа на общоприетите принципи и норми на международното право в областта на социалната сигурност като: еднакво третиране на лицата, износ на пенсии, приложимост само на едно законодателство по отношението за осигуряване и др.
  Спогодбата обхваща всяко лице, което е било подчинено на законодателството на Канада или България, и ли и на двете страни, а материалният обхват е ограничен до пенсионното законодателство на двете държави.
  Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, като ще се зачитат и периоди, придобити преди влизането в сила на спогодбата. Предвидена е възможност да се взема предвид и осигурителен период, завършен в трета страна, с която и двете страни са обвързани с инструменти за социална сигурност.
  Прилагането на спогодбата няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата за изпълнение на задълженията на българската страна по спогодбата са в рамките на утвърдения бюджет на държавното обществено осигуряване за 2013 г.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 15 народни представители, „Въздържали се” – трима, без „Против”.
  Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 6 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, подписана на 5 октомври 2012 г. в Отава.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  И
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума