Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
31/01/2013

  Д О К Л А Д

  по проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши „Одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на „Топлофикация София” ЕАД и другите доставчици на топлинна енергия за периода от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г., № 354-02-12, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 25.01.2013 г.
  На заседание, проведено на 31 януари 2013 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта за решение за възлагане на Сметната палата да извърши „Одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на „Топлофикация София” ЕАД и другите доставчици на топлинна енергия за периода от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г., № 354-02-12, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 25.01.2013 г.
  На заседанието присъстваха председателят на Сметната палата Валери Димитров и заместник-председателят на Сметната палата Цветан Цветков.
  Проектът за решение беше представен от н.п. Димитър Главчев, който изтъкна, че предложеното решение е в резултат на създаденото социално недоверие по отношение начина на формиране и оценка на механизмите за определяне на цените на четирите основни за населението стоки: топлинната енергия, както и на електроенергията, водоснабдяването и на природния газ.
  В хода на дискусията членовете на комисията единодушно се изказаха в подкрепа на извършването на този одит. Бяха изказани становища относно необходимостта да се провери спазването на процедурите по ценообразуване, доколко е спазена методиката на ценообразуване, доколко определената методика е разбираема за потребителите на тези основни стоки и услуги.
  Председателят на Комисията Менда Стоянова изрази становище, че с одита трябва да бъдат направени и препоръки относно законодателни промени с цел усъвършенстване на тези механизми и подобряване на контрола от страна на държавата.

  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати „За” - 18 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект за
  Р Е Ш Е Н И Е

  за възлагане на Сметната палата да извърши „Одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на доставчиците на: топлинна енергия, електроенергия, вода и природен газ за периода от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата

  Р Е Ш И:

  1. Възлага на Сметната палата да извърши „Одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на доставчиците на: топлинна енергия, електроенергия, вода и природен газ за периода от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г.
  2. Срокът за извършване на одита е шест месеца от датата на възлагането му с решение на Народното събрание.
  3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е 31 май 2013 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  И
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума