Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
31/01/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши „Одит на дейността на „Топлофикация София” ЕАД за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2012 г., № 354-02-13, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 25.01.2013 г.
  На заседание, проведено на 31 януари 2013 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта за решение за възлагане на Сметната палата да извърши „Одит на дейността на „Топлофикация София” ЕАД за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2012 г.”, № 354-02-13, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 25.01.2013 г.

  На заседанието присъстваха председателят на Сметната палата Валери Димитров и заместник-председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

  Проектът за решение беше представен от н.п. Димитър Главчев, който изтъкна, че предложеното решение е в резултат на значимия обществен интерес и създаденото социално недоверие по отношение начина на формиране и отчитане на сметките за топлинна енергия на клиентите.
  Изтъкнато бе също така, че за да се направи по-задълбочен и щателен анализ е необходимо да се разгледа период, който е в рамките на няколко години и една подобна проверка ще може да бъде направена от Сметната палата, като най-авторитетната институция в областта на одита.
  В хода на дискусията членовете на комисията се обединиха около становището периода на одита да бъде от 01.01.2007 г. до 31.12.2012 г., с мотив, че от тази дата Република България, като член на Европейската общност е хармонизирала законодателството относно определяне цените на топлинната енергия за крайните потребители.

  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати „За” - 12 народни представители, без „Против” и „Въздържали се” – 6 народни представители.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект за
  Р Е Ш Е Н И Е

  за възлагане на Сметната палата да извърши
  „Одит на дейността на „Топлофикация София” ЕАД за периода
  от 01.01.2007 г. до 31.12.2012 г.”

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата
  Р Е Ш И:
  1. Възлага на Сметната палата да извърши „Одит на дейността на „Топлофикация София” ЕАД за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2012 г.”
  2. Срокът на извършване на одита е шест месеца от датата на възлагането му с решение на Народното събрание.
  3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е два месеца след приключване на одита.  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  И
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума