Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
27/02/2013 първо гласуване

  относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 302-01-7, внесен от Министерския съвет на 19.02.2013 г.
  Д О К Л А Д


  На свое заседание, проведено на 27 февруари 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: Владислав Горанов- заместник-министър и Красимир Сивев – началник на отдел в дирекция „Данъчна политика”; Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” и Васил Панов – директор на дирекция „Контрол” в Националната агенция за приходите и Калоян Кръстев – председател и Десислава Панова - главен секретар на Държавната комисия по хазарта.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите Владислав Горанов.
  Предложенията за промени в Закона за данък върху добавената стойност са свързани с усъвършенстване на разпоредбите, регламентиращи задълженията на лицата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и интегрирани автоматизирани
  системи за управление на търговската дейност.
  Основните моменти в законопроекта са:
  - създават се ясни разпоредби, регулиращи отношенията между данъчно задължените лица, сервизните фирми, Българския институт по метрология и НАП и се намалява административната тежест, като отпада задължението за регистрация на сервизните фирми, обслужващи фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
  - създава се специфичен ред за отчетност и контрол на доставките и движението на течни горива от петролни бази, когато са изпълнени едновременно следните условия: плащанията да се извършват само по банков път; петролната база да разполага със собствена измервателна система, която позволява надеждно и достоверно отчитане на наличното количество горива във всеки момент; петролната база да осигурява при поискване от органите по приходите незабавен достъп до измервателната й система; петролната база трябва да подава данни в НАП за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях;
  - създава се специфичен ред за отчетност и контрол на доставките за данъчно задължени лица, които за целите на независимата си икономическа дейност извършват зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива;
  - предлагат се дефиниции на понятията „фискално устройство“, „интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност“, „петролна база“ и „краен потребител“;
  - прецизира се режимът за предоставяне на данни в НАП за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива от доставчиците и получателите.
  За практическото прилагане на предложените промени не са необходими допълнителни бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост по осъществяване на проекта от органите по приходите на НАП.
  Със заключителните разпоредби се предлагат промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за здравното осигуряване и Закона за хазарта.
  Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и в Закона за корпоративното подоходно облагане са свързани с усъвършенстване на разпоредбите, регламентиращи задълженията на лицата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност, както и с прецизиране на разпоредбите, свързани с данъка върху хазартната дейност.
  Промените в Закона за здравното осигуряване са свързани с прецизиране на действащи разпоредби, касаещи изключването от задължените лица в НЗОК на българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни в една календарна година, както и на българските граждани, които са граждани и на друга държава и живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година.
  Промените в Закона за хазарта са следните:
  1. Предлага се да се прекратява лицензът и да се издава лиценз за новия обект при промяна на обекта, в който се организират игрите, посочени в предложената нова ал. 4 на чл. 3 от ЗХ;
  2. Предлага се да бъде отменена действащата разпоредба, която предвижда допълнителни изисквания при издаването на лиценз по ЗХ към дружествата, в които съдружници или акционери са чуждестранни лица;
  3. Предлага се допълнение в чл. 9, което цели преодоляване на възникнали затруднения и неясноти в практиката по прилагането на закона;
  4. В допълнителната разпоредба на Закона за хазарта се предлага нова редакция на дефиницията за „вносител” и се дава дефиниция за „офшорна зона”.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 17 народни представители,
  „Въздържали се”- 3 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 302-01-7, внесен от Министерския съвет на 19.02.2013 г.


  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ
  И ФИНАНСИ


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума