Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
04/03/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-36/09.03.2010 г.


  ОТНОСНО: Общ законопроект, на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на приетите на първо гласуване законопроекти № 902-01-48, внесен от Министерския съвет и № 954-01-36, внесен от н.пр. Яне Янев и група народни представители за изменение и допълнение на Наказателния кодекс


  Общ проект
  Второ гласуване  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

  (Обн. ДВ, бр. 26 от 1968 г., попр., бр. 29 от 1968 г., изм., бр. 92 от 1969 г., изм. и доп., бр. 26 от 1973 г., доп., бр. 27 от 1973 г., изм., бр. 89 от 1974 г., изм. и доп., бр. 95 от 1975 г., изм., бр. 3 от 1977 г., доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., изм. и доп., бр. 28 от 1982 г., попр., бр. 31 от 1982 г., доп., бр. 44 от 1984 г., изм. и доп., бр. 41 от 1985 г., доп., бр. 79 от 1985 г., попр., бр. 80 от 1985 г., изм. и доп., бр. 89 от 1986 г., попр., бр. 90 от 1986 г., изм., бр. 37 от 1989 г., бр. 91 от 1989 г., бр. 99 от 1989 г., доп., бр. 10 от 1990 г., изм., бр. 31 от 1990 г., изм. и доп., бр. 81 от 1990 г., бр. 1 от 1991 г., бр. 86 от 1991 г., попр., бр. 90 от 1991 г., изм., бр. 105 от 1991 г., доп., бр. 54 от 1992 г., изм. и доп., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 от 12.10.1995 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 97 от 3.11.1995 г.; доп., бр. 102 от 1995 г., изм. и доп., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 85 от 1997 г.; Решение № 19 от 21.11.1997 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 120 от 16.12.1997 г.; доп., бр. 83 от 1998 г., изм. и доп., бр. 85 от 1998 г., доп., бр. 132 от 1998 г., изм., бр. 133 от 1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 1998 г., бр. 7 от 1999 г., изм., бр. 51 от 1999 г., бр. 81 от 1999 г., изм. и доп., бр. 21 от 2000 г., бр. 51 от 2000 г.; Решение № 14 от 23.11.2000 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 98 от 1.12.2000 г.; доп., бр. 41 от 2001 г., изм., бр. 101 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 92 от 2002 г., бр. 26 от 2004 г., бр. 103 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 43 от 2005 г., изм., бр. 76 от 2005 г., изм. и доп., бр. 86 от 2005 г., бр. 88 от.2005 г., изм., бр. 59 от 2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 2006 г., бр. 102 от 2006 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 57 от 2007 г., изм., бр. 64 от 2007 г., доп., бр. 85 от 2007 г., изм., бр. 89 от 2007 г., доп., бр. 94 от 2007 г., изм. и доп., бр. 19 от 2008 г., изм., бр. 67 от 2008 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 12 от 2009 г., изм., бр. 32 от 2009 г., доп., бр. 23 от 2009 г., изм. и доп., бр. 27 от 2009 г., доп., бр. 47 от 2009 г., изм., бр. 80 от 2009 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 102 от 2009 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 53 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) Когато е наложено наказание по чл. 37, ал.1, т. 6 и т. 7, след изтичането на срока му подсъдимият не може да започне отново да упражнява същата професия или дейност или да заема държавна или обществена длъжност, ако не е възстановил вредите от престъплението или не е изплатил дължимото се обезщетение по уважен от съда граждански иск на пострадалия.
  (4) Прилагането на забраната по ал. 3 се контролира от органите на МВР под ръководството и надзора на наблюдаващия прокурор, за което се уведомяват съответните професионални, обществени и държавни организации.”

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  § 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да отпадне.

  § 2. Член 58а се изменя така:
  „Чл. 58а. (1) Когато в производството по чл. 370-374 НПК съдът постановява осъдителна присъда, предвидените в особената част на този кодекс наказания се заменят:
  1. доживотният затвор без замяна - с доживотен затвор;
  2. доживотният затвор - с лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години;
  3. лишаването от свобода за повече от петнадесет години - с лишаване от свобода до петнадесет години;
  4. лишаването от свобода до петнадесет години - с лишаване от свобода до десет години;
  5. лишаването от свобода до десет години - с лишаване от свобода до шест години;
  6. лишаването от свобода до пет години - с лишаване от свобода до три години;
  7. лишаване от свобода до три години - с пробация.
  (2) При условията на ал. 1 наказанията конфискация, глоба,
  лишаване от права, лишаване от военно звание и обществено порицание не
  се заменяват с по-леки наказания, нито се намалява техния размер.
  (3) В пределите на ал. 1 и 2 съдът определя наказанието
  съобразно с правилата на глава пета.”

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 2 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 1:
  § 1. Член 58а се изменя така:
  „Чл. 58а. (1) При постановяване на осъдителна присъда в случаите по чл. 373, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс съдът определя наказанието лишаване от свобода като се ръководи от разпоредбите на общата част на този кодекс и намалява така определеното наказание с една трета.
  (2) В случаите по чл. 57, ал. 1, когато съдът определи като най-подходящо по вид наказанието доживотен затвор без замяна, не го налага, а наказанието доживотен затвор заменя с лишаване от свобода от двадесет до тридесет години.
  (3) Съдът определя размера на наказанието лишаване от свобода в пределите на най-ниския минимален размер и най-високия максимален размер на наказанието лишаване от свобода, определено при условията на ал. 2 и наказанието лишаване от свобода, предвидено в Особената част на този кодекс. Съдът намалява така определеното наказание с една трета.
  (4) В случаите, когато едновременно са налице условията по ал. 1 - 3 и условията на чл. 55, съдът прилага само чл. 55, ако е по-благоприятен за дееца.
  (5) Правилата по ал. 1 - 4 не се прилагат за предвидените в Особената част на този кодекс наказания по чл. 37, ал. 1, т. 2 - 11.”

  § 3. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Когато в производството по чл. 370-374 НПК съдът постановява осъдителна присъда, предвидените в особената част на този кодекс наказания се заменят:
  1. за непълнолетните, ненавършили шестнадесетгодишна възраст:
  а) доживотният затвор без замяна и доживотният затвор - с лишаване
  от свобода от една до пет години;
  б) лишаването от свобода за повече от десет години - с лишаване от
  свобода до три години;
  в) лишаването от свобода за повече от пет години - с лишаване от
  свобода до две години;
  г) лишаването от свобода до пет години включително - с лишаване от
  свобода до шест месеца, но не повече от предвиденото в закона;
  2. за непълнолетните, навършили шестнадесетгодишна възраст:
  а) доживотният затвор без замяна, доживотният затвор и лишаването
  от свобода за повече от петнадесет години - с лишаване от свобода от две
  до осем години;
  б) лишаването от свобода за повече от десет години - с лишаване от
  свобода до пет години.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да отпадне.

  Вариант І (Министерски съвет)
  § 4. В чл. 78а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди буква „а” думите “от петстотин до пет хиляди лева” се заменят с “от хиляда до пет хиляди лева”;
  б) в буква “в” след думите “причинените от престъплението” се добавя “съставомерни”.
  2. Създава се нова ал. 6:
  “(6) Когато са налице основанията по ал. 1 и деянието е извършено от непълнолетно лице, съдът го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание обществено порицание или възпитателна мярка. Съдът може да наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление”.
  3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думите “когато престъплението е извършено спрямо орган на власт” се поставя запетая и се добавя “полицейски или разследващ орган”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  В § 4, вариант І:
  а) в т. 1, буква “б“ да отпадне;
  б) в т. 3 текстът след думите „ал. 7” да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  В § 4, вариант І на Министерски съвет, в чл. 78а, в нова ал. 6, т. 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 2:
  § 2. В чл. 78а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в текста преди буква „а” думите “от петстотин до пет хиляди лева” се заменят с “от хиляда до пет хиляди лева”.
  2. Създава се нова ал. 6:
  “(6) Когато са налице основанията по ал. 1 и деянието е извършено от непълнолетно лице, съдът го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание обществено порицание или възпитателна мярка. Съдът може да наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление”.
  3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

  Вариант ІІ (н.пр. Яне Янев и гр. н.пр.)
  § 4. В чл. 78а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. „г”:
  „г) целите на наказанието могат да се постигнат и чрез административно наказание.”
  2. Създава се ал. 7:
  „(7) Когато лицето по ал. 1 е непълнолетно, то се освобождава от наказателна отговорност от прокурора или съда, като му се налага възпитателна мярка, предвидена в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, за което се уведомява съответната комисия.”

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 4, вариант ІІ да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4, вариант ІІ да отпадне.

  § 5. В чл. 80, ал. 1, т. 5 думите “две години” се заменят с “три години”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  § 5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 3.

  § 6. В чл. 93, т. 1, буква “б” думите „частен нотариус” се заменят с „нотариус”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 4.

  § 7. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 6 думите “за убития” се заличават.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) За убийство на лице, което е отвлечено с цел откуп, наказанието е доживотен затвор без право на замяна и конфискация на цялото имущество на дееца.”

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 7 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да отпадне.

  § 8. В чл. 117, ал. 1 думите “по чл. 115 и 116” се заличават, а думите “до три години” се заменят с “от една до шест години”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 5.

  § 9. В чл. 118 думите “чл. 116, точки 1 – 6” се заменят с “чл. 116, ал. 1, т. 1 – 6”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 6.

  § 10. В чл. 119 думите “до пет години” се заменят с “от една до шест години”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  § 10 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да отпадне.

  § 11. В чл. 122 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до три години” се заменят с “до пет години”.
  2. В ал. 2 думите “до пет години” се заменят с “от една до шест години”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  В § 11, чл. 122, т. 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 7.

  § 12. В чл. 123 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до пет години” се заменят с “от една до шест години”.
  2. В ал. 2 думите “от една до пет години” се заменят с “от две до осем години”.
  3. В ал. 3 думите “от три до осем години” се заменят с “от три до десет години”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  В § 12, чл. 123, т. 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя на вносителя за § 12, който става § 8.

  § 13. В чл. 127, ал. 1 думите “до три години” се заменят с “от една до шест години”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 9.

  § 14. В чл. 129, ал. 1 думите “до пет години” се заменят с “от една до шест години”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  В § 14 думите “от една до шест години“ да се заменят с “до шест години”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  § 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 10:
  § 10. В чл. 129, ал. 1 думите “до пет години” се заменят с “до шест години”.

  § 15. В чл. 131, ал. 1 в текста след т. 12 думите “от една до пет години” се заменят с “от две до осем години”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 11:
  § 11. В чл. 131, ал. 1 в текста след т. 12 думите „от три до дванадесет години” се заменят с „от три до петнадесет години”, а думите “от една до пет години” се заменят с “от две до десет години”.
  § 16. В чл. 131а думите “от пет до дванадесет години” се заменят с “от десет до петнадесет години”, а думите “от три до осем години” се заменят с “от три до десет години”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  В § 16 думите „от десет до петнадесет години” се заменят с „от пет до петнадесет години”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 12:
  § 12. В чл. 131а думите “от пет до дванадесет години” се заменят с “от осем до петнадесет години”, а думите “от три до осем години” се заменят с “от пет до дванадесет години”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  Да се създаде § 16а:
  “§ 16а. В чл. 133 думите “една година” се заменят с “три години”, а думите “или с пробация” се заличават.”
  Предложението е оттеглено.

  § 17. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Който отвлече другиго, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.”
  2. В ал. 2 думите “от три до десет години” се заменят с “от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна”.
  3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  “(3) Наказанието е лишаване от свобода от петнадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, когато:
  е извършено повторно или представлява опасен рецидив;
  от деянието са настпили значителни вредни последици;
  към отвлеченото лице е проявена особена жестокост;
  деянието е извършено по особено мъчителен или опасен за здравето на отвлечения начин;
  освобождаването на отвлечения е поставено в зависимост от изпълнение на определено условие от страна на трето лице.
  (4) Наказанието по ал. 1 - 3 се налага и на лице, което предлага съдействие за освобождаване на отвлечения срещу получаването на облага.”
  4. Създават се ал. 5 - 8:
  „(5) Който изготвя, държи или укрива предмети, материали или оръдия, за които знае или предполага, че са предназначени или че са послужили за извършване на престъпление по ал. 1 - 4, се наказва с лишаване от свобода от пет до десет години.
  (6) За приготовление, подбуждане или сдружаване с цел извършване на престъпление по този член наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години.
  (7) Участник в престъпленията по ал. 1 - 6, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за извършваните престъпления, и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на престъпленията, се наказва при условията на чл. 55.
  (8) Не се наказва онзи, който, преди да е започнало осъществяването на престъпление по ал. 1 – 6, се откаже от деянието и съобщи за него на властта.”

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  В § 17:
  а) в ал. 1 думите “от пет до петнадесет” се заменят с “от три до десет“;
  б) в ал. 2 думите “от петнадесет до двадесет” се заменят с “от пет до петнадесет“;
  в) в ал. 3 думите “от петнадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна” се заменят с “от десет до двадесет години или доживотен затвор, както и конфискация на част или цялото имущество на виновния”;
  г) в ал. 4 думите “ал. 1 – 3” се заменят с “ал. 1“;
  д) в ал. 5 думите “от пет до десет “ се заменят с “от една до шест”;
  е) в ал. 6 думите “от пет до десет” се заменят с “от една до шест”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  В § 17, в чл. 142:
  а) т. 2 се изменя така:
  „2. В ал. 2 думите „от три до десет години” се заменят с „от петнадесет до двадесет години, а в изслючително тежки случаи - от петнадесет до двадесет години.”;
  б) в т. 3, ал. 3 текстът след израза „тридесет години” да отпадне;
  в) в т. 4, ал. 5 изразът „от пет до десет години” да се замени с „от една до пет години”;
  г) в т. 4, ал. 6 изразът „от пет до десет години” да се замени с „от една до пет години”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 13:
  § 13. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Който отвлече другиго, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.”
  2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите “от три до десет години” се заменят с “от седем до петнадесет години”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години или доживотен затвор, както и конфискация на част или цялото имущество на виновния, когато:
  1. е извършено повторно или представлява опасен рецидив;
  2. от деянието са настъпили значителни вредни последици;
  3. към отвлеченото лице е проявена особена жестокост;
  4. деянието е извършено по особено мъчителен или опасен за здравето на отвлечения начин;
  5. освобождаването на отвлечения е поставено в зависимост от изпълнение на определено условие от страна на трето лице.”
  4. Алинея 4 се отменя.
  5. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) За приготовление, подбуждане или сдружаване с цел извършване на престъпление по този член наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.
  (6) В случаите по ал. 1 – 5 деецът се наказва при условията на чл. 55, ако доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за извършваните престъпления, и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на престъпленията.”

  § 18. В чл. 142а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до две години” се заменят с “от една до шест години”.
  2. В ал. 2 думите “от една до шест години” се заменят с “от две до осем години”.
  3. В ал. 4 думите “от три до десет години” се заменят с “от пет до петнадесет години”.
  4. В ал. 5 думите “предходната алинея” се заменят с “ал. 1”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  В § 18, чл. 142а:
  а) в т. 1 изразът „от една до шест години” да се замени с „от една до три години”;
  б) точка 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  В § 18:
  а) в т. 1, ал. 1 думите „от една до шест години” се заменят с „до шест години”;
  б) в т. 3, ал. 4 думите „от пет до петнадесет години” се заменят с „от три до дванадесет години”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 14:
  § 14. В чл. 142а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до две години” се заменят с “до шест години”.
  2. В ал. 2 думите “от една до шест години” се заменят с “от две до осем години”.
  3. В ал. 4 думите “от три до десет години” се заменят с “от три до дванадесет години”.
  4. В ал. 5 думите “предходната алинея” се заменят с “ал. 1”.

  § 19. В глава втора, раздел ІV се създава чл. 142б:
  „Чл. 142б. (1) Който отвлече лице с цел откуп се наказва с лишаване от свобода от десет до петнадесет години.
  (2) Ако при деянието по предходната алинея е бил получен откуп, наказанието е лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години и конфискация на цялото имущество на дееца.
  (3) Наказанието е лишаване от свобода от двадесет до тридесет години или доживотен затвор и конфискация на цялото имущество на дееца, когато:
  1. деецът е бил въоръжен;
  2. деянието е извършено повторно;
  3. деянието е извършено от две или повече лица;
  4. отвлеченото лице е бременна жена или не е навършило 18 години;
  5. отвлеченото лице е подложено на мъчение, спрямо него е проявена жестокост, нанесена му е телесна повреда или здравето или животът му са били поставени в опасност;
  6.отвлеченото лице не бъде намерено;
  7.получен е откуп в особено големи размери;
  8.отвлеченото лице се ползва с международна защита;
  9. деянието е извършено по отношение на две или повече лица;
  10. деянието е извършено от лице, което се занимава с охранителна дейност, от служител в организация, която извършва охранителна или застрахователна дейност, от лице, което действа по поръчка на такава организация или се представя, че действа по такава поръчка, от лице, което е било или понастоящем е от състава на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Държавната агенция „Национална сигурност” или лице, което се представя за такова;
  11. деянието е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организация или група по чл. 321а или организирана престъпна група.
  (4) Наказанието е доживотен затвор без право на замяна и конфискация на цялото им имущество, когато дейците са членове на престъпна група, организирана за отвличане на лице с цел откуп, независимо от конкретния им принос и място в йерархията. Не се наказва лице от състава на такава група ако е съобщило на властите за замисленото или подготвяно престъпление по този член.
  (5) За приготовление за отвличане с цел откуп наказанието е от една до пет години лишаване от свобода. Същото наказание се налага и на онзи, който подбужда към отвличане с цел откуп.”

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 19 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  В § 19, в глава втора, раздел ІV, чл. 142б:
  а) в ал. 3, т. 6 да отпадне;
  б) ал. 4 и 5 да отпаднат.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 19 да отпадне.

  § 20. В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “до шест месеца или с глоба от сто до триста лева” се заменят с “до три години”.
  2. В ал. 2 след думите “длъжностно лице” се поставя запетая и се добавя “полицейски орган или разследващ орган”, а думите “лишаване от свобода до една година или глоба до двеста лева” се заменят с “лишаване от свобода до пет години”.
  3. В ал. 3 думите “лишаване от свобода до три години или пробация” се заменят с “лишаване от свобода до шест години”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  В § 20, чл. 144:
  а) в т. 1 след израза „до три години” се добавя израза „и глоба до хиляда лева”;
  б) т. 2 и т. 3 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  В § 20, т. 2 да отпадне добавянето на думите „полицейски орган или разследващ орган”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 15:
  § 15. В чл. 144 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до шест месеца или с глоба от сто до триста лева” се заменят с “до три години”.
  2. В ал. 2 думите “лишаване от свобода до една година или глоба до двеста лева” се заменят с “лишаване от свобода до пет години”.
  3. В ал. 3 думите “лишаване от свобода до три години или пробация” се заменят с “лишаване от свобода до шест години”.

  § 21. В чл. 150 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до шест години” се заменят с “от две до осем години”.
  2. В ал. 2 думите “от две до осем години” се заменят с “от три до десет години”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 16.

  § 22. В чл. 151 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите “до пет години” се заменят с “от една до пет години”.
  2. В ал. 3 думите “до три години” се заменят с “до пет години”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  В § 22 , в чл. 151, т. 1 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 17.

  § 23. В чл. 155а, ал. 1 думите “до пет години” се заменят с “от една до шест години”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 18.

  § 24. В чл. 155б след думите “възраст, да” се добавя “участва или да”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 24 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 19.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  Да се създаде § 24а:
  “§24а. В чл. 160 думите “чл. 116, точка 2” се заменят с “чл. 116, ал. 1, точка 2”, думите “чл. 131, точка 2” се заменят с “чл. 131 , ал. 1, точка 2”, а думите „чл. 142, ал. 2-4” се заменят с „чл. 142, ал. 2 и 3”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 20:
  “§ 20. В чл. 160 думите “чл. 116, точка 2” се заменят с “чл. 116, ал. 1, точка 2”, думите “чл. 131, точка 2” се заменят с “чл. 131 , ал. 1, точка 2”, а думите „чл. 142, ал. 2-4” се заменят с „чл. 142, ал. 2 и 3”.

  § 25. В глава трета, раздел ІІІ се създава чл. 169д:
  „Чл. 169д. (1) Народен представител или общински съветник, който чрез използване на чужда служебна или идентификационна карта за достъп в техническа система за отчитане на гласуването, упражни в съответния орган чуждо право на глас, се наказва с лишаване от свобода до три години.
  (2) При повторност на деянието наказанието е от 1 до 6 години лишаване от свобода.
  (3) Наказанията по ал. 1 и ал. 2 се налагат и на народен представител или общински съветник, който предостави своя служебна или идентификационна карта за достъп в техническа система за отчитане, с цел трето лице да упражни неговото право на глас.„

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 25 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  § 25 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 25 да отпадне.

  Комисията предлага да се създаде нов § 21:
  § 21. В глава трета, раздел пети се създава чл. 171а:
  Чл. 171а. (1) Който противозаконно придобие, разкрие или разпространи трафични данни, каквито се събират, обработват, съхраняват или използват съгласно Закона за електронните съобщения, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация.
  (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено с користна цел, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.”

  § 26. В чл. 177, ал. 2 думите “до пет години” се заменят с “от една до шест години”.
  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  § 26 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 26 да отпадне.

  § 27. В чл. 178, ал. 1 думите “до една година” се заменят с “до пет години”, а думите “от сто до триста лева” се заменят с “до пет хиляди лева”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  § 27 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 27 да отпадне.

  § 28. В чл. 182 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до една година или с пробация” се заменят с “до три години”.
  2. В ал. 2 думите “до шест месеца” се заменят с “до три години”, а думите “от сто до триста лева” се заменят с “до пет хиляди лева”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  В § 28, чл. 182, т. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 22:
  § 22. В чл. 182 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до една година или с пробация” се заменят с “до три години”.
  2. В ал. 2 думите “до шест месеца или с глоба от сто до триста лева” се заменят с “до шест месеца или с глоба до три хиляди лева”.

  § 29. В чл. 182а, ал. 1 думите “до една година” се заменят с “до пет години”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  В § 29, чл. 182а, изразът „до пет години” да се замени с израза „до три години”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 23:
  § 23. В чл. 182а, ал. 1 думите “до една година” се заменят с “до три години”.

  § 30. В чл. 185 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до една година” се заменят с “до пет години”.
  2. В ал. 2 думите “до три години” се заменят с “от една до шест години”, а думите “от сто до триста лева” се заменят с “до пет хиляди лева”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  В § 30, чл. 185, в т. 1 изразът „до пет години” да се замени с израза „до три години”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 24:
  § 24. В чл. 185 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до една година” се заменят с “до три години”.
  2. В ал. 2 думите “до три години” се заменят с “от една до шест години”, а думите “от сто до триста лева” се заменят с “до пет хиляди лева”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  Да се създаде § 30а:
  “§ 30а. В чл. 186 думите “пробация или глоба от сто до триста лева” се заменят с “лишаване от свобода до една година или с пробация.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 25:
  “§ 25. В чл. 186 думите “пробация или глоба от сто до триста лева” се заменят с “лишаване от свобода до една година или с пробация.”

  § 31. В чл. 187 думите “до една година” се заменят с “до пет години”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  В § 31, в чл. 187 изразът “до пет години” да се замени с израза „до три години”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 26:
  § 26. В чл. 187 думите “до една година” се заменят с “до три години”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  Да се създаде § 31а:
  “§ 31а. В чл. 190 думите “до три години или с пробация, както” се заменят с “до пет години”.
  Предложението е оттеглено.

  § 32. В чл. 192, ал. 1 думите “до две години” се заменят с “до пет години”, а думите “от сто до триста лева, както и с обществено порицание” се заменят с “до пет хиляди лева”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  В § 32, в чл. 192 изразът “до пет години” да се замени с израза „до три години”.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 27:
  § 27. В чл. 192, ал. 1 думите “от сто до триста лева, както и с обществено порицание” се заменят с “до три хиляди лева”.

  § 33. Член 193а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 28.

  § 34. В чл. 206, ал. 1 думите “до шест години” се заменят с “от една до шест години”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 29.

  § 35. В чл. 209 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до шест години” се заменят с “от една до шест години”.
  2. В ал. 2 думите “до три години” се заменят с “до пет години”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 30.

  Вариант І (Министерски съвет)
  § 36. В чл. 212 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 след думата “движимо” се добавя “или недвижимо”, а думите “до осем години” се заменят с “от две до осем години”.
  2. В ал. 2 след думата „съставяне” се добавя „или използване”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  § 36, вариант І на Министерски съвет да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  В § 36, вариант І:
  1. Точка 2 да отпадне.
  2. Създава се нова т. 2:
  “2. В ал. 7 думите “на ал. 1” се заменят с “на ал. 1 и 2”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, вариант І, който става § 31:
  § 31. В чл. 212, ал. 1 след думата “движимо” се добавя “или недвижимо”, а думите “до осем години” се заменят с “от две до осем години”.

  Вариант ІІ (н.пр. Яне Янев и гр. н.пр.)
  § 36. В чл. 212 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Предходните алинеи се прилагат съответно и когато предмет на документната измама са недвижими вещи или вещни права върху недвижими вещи.”
  2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
  „(8) В случаите по ал. 1 и 2 съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния и да го лиши от правата по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7, а в случаите на ал. 3 - 6 постановява конфискация на цялото имущество или на не по-малка част от една трета от имуществото на виновния и го лишава от правата по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.”
  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 36, вариант ІІ да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 36, вариант ІІ да отпадне.

  § 37. В чл. 212б, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 думите “от две до осем години” се заменят с “от една до шест години”.
  2. В т. 3 думите “от пет до петнадесет години” се заменят с “от две до осем години”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  § 37 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 37 да отпадне.

  § 38. В чл. 215 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „до пет години” се заменят с „от две до осем години”.
  2. В ал. 2 думите „от три до десет години” се заменят с „от пет до петнадесет години”, а думите „от хиляда до три хиляди лева” се заменят с „от пет хиляди до десет хиляди лева”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  В § 38:
  а) в т. 1 думите “от две до осем” се заменят с “от една до шест”.
  б) т. 2 се изменя така:
  “2. В ал. 2 думите “от хиляда до три хиляди лева” се заменят с “от пет хиляди до десет хиляди лева”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 32:
  § 32. В чл. 215 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „до пет години” се заменят с „от една до шест години”.
  2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „от хиляда до три хиляди лева” се заменят с „от пет хиляди до десет хиляди лева”.

  § 39. В чл. 218б думите “до сто и петдесет лева” се заменят с “до размера на минималната работна заплата за страната, установена към датата на извършване на деянието”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 33:
  § 33. В чл. 218б думите “до сто и петдесет лева” се заменят с “до размера на две минимални работни заплати за страната, установени към датата на извършване на деянието”.

  § 40. Член 218в се изменя така:
  “Чл. 218в. Наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия в следните случаи:
  1. за престъпления по чл. 216, ал. 1, 4 и 6 и чл. 217, ал. 1 и 2, когато предмет на престъплението е частно имущество;
  2. за кражба, обсебване, измама и изнудване, когато предмет на престъплението е частно имущество, ако пострадалият е съпруг, възходящ, низходящ или роднина по съребрена линия до втора степен на виновния или живее с него в едно домакинство, или е настойник или попечител на виновния.”

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 40 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  В § 40, чл. 218в се изменя така:
  „Чл. 218в. Наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия, когато предмет на престъплението е частно имущество, ако пострадалият е съпруг, възходящ, низходящ или роднина по съребрена линия до втора степен на виновния или живее с него в едно домакинство, или е настойник или попечител на виновния:
  1. за престъпления по чл. 216, ал. 4 и 6 и чл. 217, ал. 1 и 2, когато предмет на престъплението е частно имущество;
  2. за кражба, обсебване, измама и изнудване.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 34:
  § 34. Член 218в се изменя така:
  “Чл. 218в. Наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия в следните случаи:
  1. за престъпления по чл. 216, ал. 4 и 6 и чл. 217, ал. 1 и 2, когато предмет на престъплението е частно имущество;
  2. за кражба, обсебване, измама и изнудване, когато предмет на престъплението е частно имущество, ако пострадалият е съпруг, възходящ, низходящ или роднина по съребрена линия до втора степен на виновния или живее с него в едно домакинство, или е настойник или попечител на виновния.”

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  Да се създаде § 40а:
  “§ 40а. В чл. 219 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите “до три години” се заменят с “до шест години”.
  2. В ал. 3 думите “до осем години” се заменят с “от две до осем години”.
  3. В ал. 4 думите “от една до пет” се заменят с “от три до десет”, а думите “от една до десет” се заменят с “от три до дванадесет”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 35:
  “§ 35. В чл. 219 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите “до три години” се заменят с “до шест години”.
  2. В ал. 3 думите “до осем години” се заменят с “от две до осем години”.
  3. В ал. 4 думите “от една до пет” се заменят с “от три до десет”, а думите “от една до десет” се заменят с “от три до дванадесет”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  Да се създаде § 40б:
  “§ 40б. В чл. 220 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до пет години” се заменят с “от една до шест години”.
  2. В ал. 2 думите “от една до десет” се заменят с “от три до десет”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 36:
  “§ 36. В чл. 220 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до пет години” се заменят с “от една до шест години”.
  2. В ал. 2 думите “от една до десет” се заменят с “от три до десет”.

  § 41. Създава се нов чл. 221:
  “Чл. 221. (1) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
  (2) Ако от деянието по ал. 1 са настъпили значителни вредни последици или е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.”

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 41 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 41 да отпадне.

  § 42. В чл. 227б, ал. 2 думата “15-дневен” се заменя с “30-дневен”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 37.

  § 43. В чл. 234 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “продава” се добавя “предлага, превозва, пренася”, думите „на склад” се заличават, а думите „до три години” се заменят с „от една до шест години”.
  2. В ал. 2 думите „до пет години” се заменят с „от две до осем години”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  В § 43 т. 1 се изменя така:
  “1. В ал. 1 думите “на склад” се заличават, а думите “до три години” се заменят с “от една до шест години”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 38:
  § 38. В чл. 234 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “на склад” се заличават, а думите “до три години” се заменят с “от една до шест години”.
  2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „до пет години” се заменят с „от две до осем години”.

  Вариант І (Министерски съвет)
  § 44. В чл. 234а думите “до три години” се заменят с “до пет години”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, вариант І, който става § 39.

  Вариант ІІ (н.пр. Яне Янев и гр. н.пр.)
  § 44. В чл. 234а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се ал. 1 и 2:
  „(1) Който извършва стопанска или търговска дейност без да е регистрирана по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода до три години, глоба от десет хиляди до сто хиляди лева и може да бъде лишен от права по чл. 37, точки 6 и 7.
  (2) Предметът на дейността по ал.1 се отнема в полза на държавата, а ако е отчужден, се присъжда неговата равностойност."
  2. Досегашният текст става ал. 3.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 44, вариант ІІ да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  § 44, вариант ІІ на н.п. Яне Янев и гр. н.п. да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 44, вариант ІІ да отпадне.

  § 45. В чл. 234б, ал. 1 думите “до три години” се заменят с “до пет години”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 40.

  § 46. В чл. 242, ал. 1 в текста след буква „ж” думите “до десет” се заменят с “от три до десет”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 41.

  § 47. Член 247 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става 42.

  § 48. В чл. 248а се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Който, за да получи кредит или за да получи кредит при облекчени условия, представи неверни сведения, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.”
  2. В ал. 3 думите “до три години” се заменят с “от две до осем години”, а думите “от две хиляди до пет хиляди” се заменят с “от две хиляди до десет хиляди”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  В § 48:
  а) в т. 1 да отпаднат думите „или за да получи кредит при облекчени условия”, а думите “от една до шест години” се заменят с “до три години”.
  б) в т. 2 думите “от две до осем години” се заменят с “от една до шест години”.
  в) създава се т.3:
  „3. В ал. 5 думите „до пет години” се заменят с „от две до осем години”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 43:
  § 43. В чл. 248а се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Който, за да получи кредит, представи неверни сведения, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.”
  2. В ал. 3 думите “до три години” се заменят с “от една до шест години”, а думите “от две хиляди до пет хиляди” се заменят с “от две хиляди до десет хиляди”.
  3. В ал. 5 думите „до пет години” се заменят с „от две до осем години”.

  § 49. В чл. 254а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до три години или с пробация” се заменят с “от две до осем години”.
  2. В ал. 2 думите “до пет години” се заменят с “от три до десет години”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 49 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  В § 49, чл. 254а, т. 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 49 да отпадне.

  § 50. В чл. 254б се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до пет години” се заменят с “от две до осем години”.
  2. В ал. 2 думите “до шест години” се заменят с “от три до десет години”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  В § 50:
  а) в т. 1 думите “от две до осем години” се заменят с “от една до шест години”.
  б) в т. 2 думите “от три до десет години” се заменят с “от две до осем години”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 44:
  § 44. В чл. 254б се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до пет години” се заменят с “от една до шест години”.
  2. В ал. 2 думите “до шест години” се заменят с “от две до осем години”.

  § 51. В чл. 255, ал. 1 в текста след т. 7 думите “до пет години” се заменят с “от една до шест години”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 45.

  § 52. Създава се нов чл. 259а:
  „Чл. 259а. (1) Който нареди или допусне да не бъдат преведени в срок дължими се осигурителни вноски, когато са налице парични средства за това, ако невнесените суми са в големи размери се наказва с лишаване от свобода до три години, с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева и може да бъде лишен от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.
  (2) Ако невнесените суми са в особено големи размери, наказанието е до пет години лишаване от свобода, глоба от пет хиляди до сто хиляди лева и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.
  (3) В съответствие с ал. 1 и 2 виновните лица се наказват и когато внесените суми са по-малко от дължимите.
  (4) В случаите по предходните алинеи деецът не се наказва, ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд изпълни изцяло задължението си заедно с дължимите лихви.”

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 52 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 52 да отпадне.
  § 53. Създава се чл. 260а:
  „Чл. 260а. (1) Който с цел да намали или избегне заплащането на данъци и осигурителни вноски в големи размери нареди или допусне невярно отчитане на резултатите от стопанска или търговска дейност или на показателите, въз основа на които тя се осъществява, включително измерваните с технически уреди и средства, се наказва с лишаване от свобода до пет години, с глоба от петдесет хиляди до триста хиляди лева и лишаване от права по чл. 37, ал.1, точки 6 и 7.
  (2) Ако невнесените данъци или осигурителни вноски по ал.1 са в особено големи размери, наказанието е от две до седем години лишаване от свобода, глоба от сто хиляди до петстотин хиляди лева и лишаване от права по чл. 37, ал. 1 точки 6 и 7.
  (3) В случаите по ал. 1 и 2, ако съдът постанови осъдителна присъда, той спира стопанската или търговска дейност във връзка с която е извършено престъплението до внасяне на дължимите данъци и осигурителни вноски.”

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 53 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 53 да отпадне.

  § 54. В чл. 269, ал. 1 след думите “орган на властта” се поставя запетая и се добавя “полицейски или разследващ орган”, а думите “до пет години” се заменят с “от една до шест години”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  § 54 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 54 да се измени така:
  “§ 54. В чл. 269, ал. 1 думите “до пет години” се заменят с “до шест години”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 46:
  § 46. В чл. 269, ал. 1 думите “до пет години” се заменят с “до шест години”.

  § 55. В чл. 270 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “орган на властта” се поставя запетая и се добавя “полицейски или разследващ орган”, а думите “до една година или глоба от сто до триста лева” се заменят с “до три години или глоба от петстотин до две хиляди лева”.
  2. В ал. 2 след думите “органа на властта” се добавя “или полицейския орган”, а думите “до две години” се заменят с “до пет години”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  § 55 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 55 да се измени така:
  “§ 55. В чл. 270 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до една година или глоба от сто до триста лева” се заменят с “до три години или глоба от петстотин до две хиляди лева”.
  2. В ал. 2 думите “до две години” се заменят с “до пет години”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 47:
  § 47. В чл. 270 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до една година или глоба от сто до триста лева” се заменят с “до три години или глоба от петстотин до две хиляди лева”.
  2. В ал. 2 думите “до две години” се заменят с “до пет години”.

  § 56. В чл. 274а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „вътрешните работи” се поставя запетая и се добавя „Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража или Закона за съдебната власт”, а думите “до две години и с глоба до петстотин лева” се заменят с “до три години или пробация”.
  2. В ал. 2 думите “до пет години и глоба до две хиляди лева” се заменят с “от една до шест години”.
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) С наказанието по ал. 2 се наказва и този, който по какъвто и да е начин опетни, противозаконно унищожи или повреди формено облекло, служебни знаци или надписи, носени или поставени по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража или Закона за съдебната власт.”

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  В § 56 т. 3 се изменя така:
  “(3) Който по какъвто и да е начин опетни, противозаконно унищожи или повреди формено облекло, служебни знаци или надписи, носени или поставени по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража или Закона за съдебната власт, се наказва с лишаване от свобода до една година.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 48:
  § 48. В чл. 274а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „вътрешните работи” се поставя запетая и се добавя „Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража или Закона за съдебната власт”, а думите “до две години и с глоба до петстотин лева” се заменят с “до три години или пробация”.
  2. В ал. 2 думите “до пет години и глоба до две хиляди лева” се заменят с “от една до шест години”.
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Който по какъвто и да е начин опетни, противозаконно унищожи или повреди формено облекло, служебни знаци или надписи, носени или поставени по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража или Закона за съдебната власт, се наказва с лишаване от свобода до една година.”

  § 57. В чл. 282, ал.1 се изменя така:
  „(1) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6, или с пробация.”

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 57 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  § 57 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 57 да отпадне.

  § 58. Създава се чл. 283в:
  „Чл. 283в. (1) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения или превиши властта или правата си или наруши установените нормативни и технически изисквания и правила, като издаде неследващо се разрешение за строеж, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до пет години, глоба от десет до сто хиляди лева и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.
  (2) Длъжностно лице, което не упражни контрол върху законосъобразността на току-що започнал строеж, строеж в изпълнение или приключен строеж, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление се наказва с наказанието по ал. 1."

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 58 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 58 да отпадне.

  § 59. В чл. 289 думите “до пет години или с пробация, или с обществено порицание” се заменят с “от една до шест години”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 49.

  § 60. В чл. 302, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “или от полицейски орган, или от разследващ полицай;”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 50.

  § 61. В чл. 304а след думата “следовател” се поставя запетая и се добавя “или на полицейски орган, или на разследващ полицай”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 51.

  § 62. В чл. 306 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
  „(1) Не се наказва:
  1. онзи, който е предложил, обещал или дал подкуп, ако е бил принуден от длъжностно лице, арбитър или вещо лице да извърши това и незабавно и доброволно е съобщил на властта;
  2. длъжностно лице, арбитър или вещо лице, което е получило подкуп, ако
  непосредствено след вземането му доброволно е съобщило на властта.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Правилата на ал. 1 не могат да се прилагат повторно.”

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 62 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  § 62 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 62 да отпадне.

  § 63. В чл. 313, ал. 2 думите „от една до шест години” се заменят с „до пет години”, а думите “от сто до двеста и петдесет лева” се заменят с “до пет хиляди лева”.

  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  § 63 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 63 да се измени така:
  “§ 63. В чл. 313 ал. 2 се отменя.”
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 52:
  § 52. В чл. 313, ал. 2 думите „от една до шест години” се заменят с „до три години”, а думите “от сто до двеста и петдесет лева” се заменят с “до хиляда лева”.

  § 64. В чл. 318 думите “орган на властта или представител на обществеността” се заменят с “другиго”, поставя се запетая и се добавя “ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 64, който става § 53:
  § 53. В чл. 318 думите “орган на властта” се заменят с “длъжностно лице”, а след думата „обществеността” се добавя “ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление” и се поставя запетая.

  § 65. В чл. 321, ал. 3 в текста преди т. 1 след думите “престъпления по” се добавя
  “чл. 142, чл. 142а, чл. 143а”, запетаята пред думите „чл. 354б, ал. 1 – 4” се заменя със съюза „и”, а думите „и чл. 354в, ал. 1” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 54.

  § 66. В чл. 323а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Който построи без разрешение със собствени сили и средства сграда върху обработваема земя, земеделска земя или пасище, защитени територии или защитени зони, улица, тротоар или терен, в границата на населено място, които са
  публична държавна собственост или публична общинска собственост, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от десет хиляди до
  сто хиляди лева.
  (2) При повторно извършване на престъплението по ал. 1, както и при продължаване на строежа, след като е бил спрян от надлежните органи, наказанието е лишаване от свобода от две до шест години и глоба от петдесет до сто и петдесет хиляди лева.”
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Когато строежът е извършен чрез възлагане при условията на ал. 1 и 2 отговарят възложителят и строителят.
  (4) В случаите по ал. 1 и 2 незаконният строеж се събаря за сметка на извършителя на престъплението, а материалите се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са.”

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 66 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 66 да отпадне.

  § 67. В чл. 325, ал. 2 след думите “орган на властта” се поставя запетая и се добавя “полицейски орган”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 67 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 67 да отпадне.

  § 68. В чл. 326 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Ако от деянието по ал. 1 са настъпили значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода до пет години”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  В § 68, в т. 2, ал. 2 накрая се добавя “и глоба от петстотин до две хиляди лева”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68, който става § 55:
  § 55. В чл. 326 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Ако от деянието по ал. 1 са настъпили значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от петстотин до две хиляди лева”.

  § 69. Член 327 се изменя така:
  “Чл. 327. (1) Който без издадено разрешение по реда на Закона за хазарта организира или провежда хазартна игра, се наказва с лишаване от свобода от една до три години или с глоба от 10 000 до 50 000 лева.
  (2) Същото наказание се налага и на онзи, който организира или провежда хазартна игра със съответно разрешение, издадено по реда на Закона за хазарта,, но в помещение, различно от одобреното за съответната игра.
  (3) Когато деянието по предходните алинеи е в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до пет години и глоба от 50 000 до 100 000 лева.
  (4) Когато деянието по предходните алинеи е извършено повторно, наказанието по ал.1 и ал.2 е лишаване от свобода от три до пет години и глоба от 50 000 до 100 000 лева , а в случаите по ал.3 – лишаване от свобода от пет до седем години и глоба до 200 000 лева.
  (5) Който участва в хазартна игра, като знае, че се организират или провеждат без разрешение, се наказва с лишаване от свобода от една до три години или с глоба от 200 до 1000 лева.
  (6) Парите и вещите, предмет на хазартната игра, се отнемат в полза на държавата, а ако липсват, се присъжда тяхната равностойност.”

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 69 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 69 да отпадне.

  § 70. Член 328 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 56.

  § 71. В чл. 337 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “от една до шест години” се заменят с “от пет до дванадесет години”.
  2. В ал. 2 думите “от две до осем години” се заменят с “от пет до петнадесет години”.
  3. В ал. 3 думите “от три до десет години” се заменят с “от десет до петнадесет години”.
  4. В ал. 4 думите “от пет до петнадесет години” се заменят с “от десет до двадесет години”.
  5. В ал. 5 думите “до две години” се заменят с “от една до шест години”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 71 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 71 да отпадне.

  § 72. В чл. 338 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “до две години или с глоба от сто до триста лева” се заменят с “от две до осем години”.
  2. В ал. 2 думите “до пет години” се заменят с “от три до десет години”.
  3. В ал. 3 след думата “имот” се добавя „когато деецът не е искал и не е допускал това”, а думите “от две до осем години” се заменят с “от пет до петнадесет години”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 72 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 72, който става § 57:
  § 57. В чл. 338 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “до две години или с глоба от сто до триста лева” се заменят с “от една до пет години или с глоба от петстотин до три хиляди лева”.
  2. В ал. 2 думите “до пет години” се заменят с “от две до осем години”.
  3. В ал. 3 след думата “имот” се добавя „когато деецът не е искал и не е допускал това”, а думите “от две до осем години” се заменят с “от три до десет години”.

  § 73. В чл. 339 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до шест години” се заменят с “от пет до дванадесет години”.
  2. В ал. 2 думите “от три до осем години” се заменят с “от пет до петнадесет години”.
  3. В ал. 3 думите “до шест години” се заменят с “от три до десет години”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 73 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 73, който става § 58:
  § 58. В чл. 339 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до шест години” се заменят с “от две до осем години”.
  2. В ал. 2 думите “от три до осем години” се заменят с “от три до десет години”.
  3. В ал. 3 думите “до шест години” се заменят с “от две до осем години”.

  § 74. В чл. 339а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до три години” се заменят с “от една до шест години”.
  2. В ал. 2 думите “от една до пет години” се заменят с “от две до осем години”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 74 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 74, който става § 59.

  § 75. В чл. 339б думите “до шест години” се заменят с “от пет до дванадесет години”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 75 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 60:
  § 60. В чл. 339б думите “до шест години” се заменят с “от три до десет години”.

  Комисията предлага да се създаде нов § 61:
  § 61. В чл. 354а, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „голямо количество” се заменят с „големи размери”, а думите „особено голямо количество” се заменят с „особено големи размери”.

  § 76. В чл. 357 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до пет години” се заменят с “от три до десет години”.
  2. В ал. 2 думите “от три до десет години” се заменят с “от пет до петнадесет години”.

  Предложение от н.пр. Димитър Лазаров и група народни представители:
  § 76 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 76, който става § 62:
  § 62. В чл. 357 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до пет години” се заменят с “от две до осем години”.
  2. В ал. 2 думите “от три до десет години” се заменят с “от пет до петнадесет години”.

  ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона и предлага да отпадне.

  § 77. Висящите досъдебни и съдебни производства към деня на влизане в сила на този закон за престъпления по чл. 182, ал. 2, чл. 183, чл. 216 и чл. 217 се довършват по досегашния ред.
  Предложение от н.пр. Михаил Миков:
  § 77 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 77 да отпадне.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  Искра Фидосова

  Форма за търсене
  Ключова дума