Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
11/03/2010

  Доклад от заседание на комисия

  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-40/15.03.2010 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество, № 002 – 02 – 9, внесен от Министерски съвет на 23.02.2010 г.

  На свое заседание, проведено на 11 март 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество, № 002 – 02 – 9, внесен от Министерски съвет на 23.02.2010 г.
  На заседанието присъства г-жа Диана Найденова – директор на дирекция „Външна икономическа политика” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, която представи законопроекта от името на вносителя.
  Предложеният законопроект е последния етап от националната процедура по одобряване на Споразумението за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество с Република Южна Африка.
  Измененията, които се въвеждат се отнасят до:
  - Преамбюла и глава І „Общи цели, принципи и политически диалог” ;
  - Глава ІV „Икономическо сътрудничество” ;
  - Глава V „Сътрудничество за развитие”;
  - Глава VІ „Сътрудничество в други области”;
  - Глава VІІ „Финансови аспекти на сътрудничеството”.
  С изменението на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество, Европейската комисия договори допълнителен протокол към него, с който се взема предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз. Като този допълнителен протокол ще се одобрява отделно.
  За периода на действието си горепосоченото Споразумение не е актуализирано, което се налага, за да отрази поетите през последните години ангажименти в областта на борбата срещу тероризма, Международния наказателен съд и да отчете ревизирането на Споразумението от Котону. Като част от общата търговска политика и политиката за развитие на Европейския съюз, Споразумението създава възможности за по – активно сътрудничество между Европейския съюз и Република Африка.
  Министерският съвет е одобрил проекта на споразумение на 10 юли 2008 г. и упълномощил постоянния представител на Република България към Европейския съюз да го подпише при условия за последваща ратификация.
  След последвалата дискусия с 14 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество, № 002 – 02 – 9, внесен от Министерски съвет на 23.02.2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА  Форма за търсене
  Ключова дума