Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
11/03/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-43/19.03.2010 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно – процесуалния кодекс, № 902 – 01 – 47, внесен от Министерски съвет на 18.11.2009 г.

  Проект!!!
  Второ гласуване  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
  (Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 46 и 109 от 2007 г.,
  бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г. )

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. деянието не е извършено или не съставлява престъпление.”
  2. Точка 11 се отменя.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 1 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 37 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Делата за престъпления, извършени в чужбина, са подсъдни:
  1. на софийските съдилища, ако лицето е чужденец или престъплението е извършено в съучастие с чужденец;
  2. на съда по местоживеене на лицето, ако е български гражданин, или съучастниците са български граждани с местоживеене в района на един и същ съд;
  3. на съда, в района на който е завършено досъдебното производство, когато не са налице условията по т. 1 и 2.”

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 2 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 49, ал. 1 думите „чл. 24, ал. 1, т. 1-8, 10 и 11” се заменят с „чл. 24, ал. 1, т. 1-8 и 10”.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 3 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 52, ал. 1 се създава т. 3:
  „3. полицейските органи в Министерството на вътрешните работи - в случаите, предвидени в този кодекс.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 55 се създава ал. 3:
  „(3) Когато обвиняемият не владее български език, му се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за налагане на мярка за неотклонение домашен арест или задържане под стража, на обвинителния акт, на постановената присъда и на решението на въззивната инстанция.”

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  1. В чл. 55, ал. 3 се добавя: “на разбираем за него език”
  2. Отпада израза: “ домашен арест или задържане под стража”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  В чл. 55, ал. 3 думите „ домашен арест или задържане под стража” се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „на разбираем за него език”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 55 се създава ал. 3:
  „(3) Когато обвиняемият не владее български език, му се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за налагане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда и на решението на въззивната инстанция на разбираем за него език.”

  § 6. В чл. 56, ал. 2 думите „т. 2 и 3” се заменят с „т. 2 – 4”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „в този кодекс” се поставя точка и запетая и се добавя „да прави искания, бележки и възражения”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Органът, който образува досъдебното производство, уведомява незабавно пострадалия за това, ако той е посочил адрес в страната.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  В § 7:
  1. В т. 2, в новата ал. 2 след думата „адрес” се добавя „за призоваване”.
  2. Точка 3 да се измени така:
  „3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „адрес” се добавя „за призоваване”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „в този кодекс” се добавя „да прави искания, бележки и възражения”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Органът, който образува досъдебното производство, уведомява незабавно пострадалия за това, ако той е посочил адрес за призоваване в страната.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „адрес” се добавя „за призоваване”.

  § 8. В чл. 91 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Съпругът, възходящ или низходящ роднина на обвиняемия може да бъде защитник в съдебното производство, а в досъдебното - ако обвиняемият няма защитник адвокат.”

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  Параграф 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да отпадне.

  § 9. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 7 се отменя.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Извън случаите по ал. 1 прокурорът или съдът може да назначи на обвиняемия запасен защитник, независимо от упълномощаването на защитник, когато това е от изключително значение за провеждане на наказателното производство в разумен срок.”
  3. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) В случаите по ал. 1 назначеният защитник продължава участието си в наказателното производство като запасен защитник, когато обвиняемият упълномощи друг защитник или се откаже от защитник, ако са налице условията по ал. 4.
  (6) Запасният защитник се запознава с делото, прави необходимите извлечения и присъства при провеждане на процесуални действия с участието на обвиняемия. Другите права по чл. 99, ал. 1 упражнява по искане или със съгласие на обвиняемия, а без такова съгласие - когато защитата е задължителна и упълномощеният защитник, редовно призован, не се явява.”

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 7 се отменя.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Извън случаите по ал. 1, по дела за тежки престъпления прокурорът или съдът по реда на Закона за правната помощ може да назначи на обвиняемия резервен защитник, независимо от упълномощаването на защитник, когато това е от изключително значение за провеждане на наказателното производство в разумен срок.”
  3. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) В случаите по ал. 1 назначеният защитник продължава участието си в наказателното производство като резервен защитник, когато обвиняемият упълномощи друг защитник или се откаже от защитник, ако са налице условията по ал. 4.
  (6) Резервният защитник се запознава с делото, прави необходимите извлечения и присъства при провеждане на процесуални действия с участието на обвиняемия. Другите права по чл. 99, ал. 1 упражнява по искане или със съгласие на обвиняемия, а без такова съгласие - когато защитата е задължителна и упълномощеният защитник, редовно призован, не се явява по неуважителни причини.”

  Предложение на н.пр. Милена Христова:
  Да се създаде § 9а:
  § 9а. В чл. 107, ал. 1 се създава изречение второ: „Наблюдаващият прокурор се произнася по направените искания в срок от три дни.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 34 относно чл. 229, ал. 3.

  § 10. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. разследващите органи;”
  б) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „оглед и свързаните с него претърсване и изземване” се заменят с „оглед, претърсване, изземване, следствен експеримент и разпознаване на лица и предмети”.
  2. Алинея 2 се отменя.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  В параграф 10 да се приеме само промяната в чл. 118, ал. 1, т. 3, а т. 1 буква „а” и т. 2 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  § 10 се променя по следния начин:
  В чл. 118, ал. 1, т. 3 думите „оглед и свързаните с него претърсване и изземване” се заменят с „оглед, претърсване, изземване, следствен експеримент и разпознаване на лица и предмети.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  В параграф 10 да се приеме само промяната в чл. 118, ал. 1, т. 3, а т. 1 буква „а” и т. 2 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. В чл. 118, ал. 1, т. 3 думите „оглед и свързаните с него претърсване и изземване” се заменят с „оглед, претърсване, изземване, следствен експеримент и разпознаване на лица и предмети”.

  § 11. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думата „сто” се заменя с „петстотин”.
  2. В ал. 4 думите „до петстотин” се заменят с „от петстотин до две хиляди”.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 11 :
  1. “Петстотин” се заменя с “триста”.
  2. “От петстотин до хиляда” се заменя с “от триста до петстотин”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  По § 11:
  1. В т. 1 думата „петстотин” се заменя с „триста”;
  2. В т. 2 думите „от петстотин до две хиляди” се заменят с „до хиляда”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
  § 11. В чл. 120 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думата „сто” се заменя с „триста”.
  2. В ал. 4 думите „до петстотин” се заменят с „до хиляда”.

  § 12. Създава се чл. 123а:
  „Защита на служител под прикритие в наказателния процес
  Чл. 123а. (1) Служител под прикритие не може да се разпитва като свидетел, когато са налице достатъчно основания да се предполага, че в резултат на свидетелстването може да възникне реална опасност за живота или здравето на служителя, на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения, както и ако това е пречка за изпълнение на функциите му.
  (2) Органът, който осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие, определя възможността за възникване на опасност по ал. 1 и уведомява писмено наблюдаващия прокурор и съда.
  (3) Данните за самоличността на служителя под прикритие могат да бъдат предоставени на наблюдаващия прокурор и съда след мотивирано писмено искане до органа по чл. 175, ал. 2, който дава писмено разпореждане за разкриване на самоличността, само ако не е налице опасност по ал. 1.
  (4) Органите на досъдебното производство и съдът вземат всички възможни мерки за запазване в тайна на самоличността на служителя под прикритие.”

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 12: Чл. 123а, ал. 3 и 4 да отидат в параграф 17.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  § 12 се променя по следния начин:
  Член 123а се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  По § 12:
  1. В чл. 123а, ал. 2 думите „Органът, който” се заменят със „структурата, която.”
  2. В чл. 123а, ал. 3 думите „не е налице” се заменят с „няма да възникне”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
  § 12. Създава се чл. 123а:
  „Защита на служител под прикритие в наказателния процес
  Чл. 123а. (1) Служител под прикритие не може да се разпитва като свидетел, когато са налице достатъчно основания да се предполага, че в резултат на свидетелстването може да възникне реална опасност за живота или здравето на служителя, на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения, както и ако това е пречка за изпълнение на функциите му.
  (2) Ръководителят на структурата, която осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие, или оправомощено от него лице определя възможността за възникване на опасност по ал. 1 и уведомява писмено наблюдаващия прокурор и съда.
  (3) Данните за самоличността на служителя под прикритие могат да бъдат предоставени на наблюдаващия прокурор и съда след мотивирано писмено искане до органа по чл. 175, ал. 2, който дава писмено разпореждане за разкриване на самоличността само ако няма да възникне опасност по ал. 1.
  (4) Органите на досъдебното производство и съдът вземат всички възможни мерки за запазване в тайна на самоличността на служителя под прикритие.”

  § 13. Член 124 се изменя така:
  „Доказателствена сила на показанията, дадени от свидетел с тайна самоличност и от служител под прикритие
  Чл. 124. Обвинението и присъдата не могат да се основават само на показанията на свидетели, дадени по реда на чл. 141 или 141а.”

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 13 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 127 накрая се поставя запетая и се добавя „включително приложените към докладите относно разследвания на Европейската служба за борба с измамите”.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  Параграф 14 се изменя така:
  ”§ 14. В чл. 127 накрая се поставя запетая и се добавя „включително докладите и приложените към тях документи, относно разследванията на Европейската служба за борба с измамите”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
  ”§ 14. В чл. 127 накрая се поставя запетая и се добавя „включително докладите и приложените към тях документи относно разследванията на Европейската служба за борба с измамите”.

  § 15. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „по чл. 123, ал. 2, т. 2” се заменят с „по чл. 141 и 141а”.
  2. В ал. 7 думите „и при условията на международен договор, по който Република България е страна” се заличават.
  3. Създават се ал. 8 и 9:
  „(8) Разпит на свидетел, намиращ се в страната, чрез видеоконференция или телефонна конференция може да се извърши в съдебното производство, а в досъдебното производство – при условията и по реда на чл. 223.
  (9) В случаите по ал. 8 разпитът се извършва в съответствие с разпоредбите на този кодекс, като самоличността на свидетеля се проверява от съдия от първоинстанционния съд по местонахождението на свидетеля.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „извън страната” се заличават.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Разпит по реда на чл. 139, ал. 8 на свидетел с тайна самоличност се извършва при променен глас, а чрез видеоконференция – и при променен образ на свидетеля. Преди началото на разпита съдия от първоинстанционния съд по местонахождението на свидетеля удостоверява, че разпитваното лице е същото, на което е даден идентификационния номер по чл. 123, ал. 4, т. 6.”
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат съответно и при разпит на лица, по отношение на които е взета мярка за защита по чл. 6, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. Създава се чл. 141а:
  „Разпит на служител под прикритие като свидетел
  Чл. 141а. (1) Разпит на служител под прикритие като свидетел се извършва по реда на чл. 139, ал. 8, като се променя гласът, а при видеоконференция – и образът на разпитвания служител под прикритие.
  (2) Преди началото на разпита представител на органа, който осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие, свидетелства, че разпитваното лице е същото, на което е даден идентификационният номер по чл. 174, ал. 5.
  (3) Към протокола за разпит се прилагат искането за използване на служителя под прикритие и разпорежданията по чл. 174, ал. 5 и чл. 175, ал. 2.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
  § 17. Създава се чл. 141а:
  „Разпит на служител под прикритие като свидетел
  Чл. 141а. (1) Разпит на служител под прикритие като свидетел се извършва по реда на чл. 139, ал. 8, като се променя гласът, а при видеоконференция – и образът, на разпитвания служител под прикритие.
  (2) Преди началото на разпита ръководителят на структурата, която осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие, или оправомощено от него лице свидетелства, че разпитваното лице е същото, на което е даден идентификационният номер по чл. 174, ал. 5.
  (3) Към протокола за разпит се прилагат искането за използване на служителя под прикритие и разпорежданията по чл. 174, ал. 5 и чл. 175, ал. 2.”

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Създава се нов § 17 а:
  § 17 а. Създава се чл. 141 б:
  „Чл. 141 б (1) Данните за самоличността та служителя под прикритие могат да бъдат предоставени на наблюдаващия прокурор и съда след мотивирано писмено исканедо органа по чл. 175, ал. 2, който дава писмено разпореждане за разкриване на самоличността, само ако не е налице реална опасност за живота или здравето на служителя, на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения, както и ако това е пречка за изпълнение на функциите.
  (2) Органите на досъдебното производство и съдът вземат всички възможни мерки за опазване в тайна на самоличността на служителя под прикритие.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 12.

  § 18. В чл. 149 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думата „пет” се заменя със „седем”.
  2. В ал. 5 думата „двеста” се заменя с „петстотин”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В чл. 159 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) По искане на съда или на органите на досъдебното производство директорът на Европейската служба за борба с измамите предоставя докладите и приложените към тях документи относно провеждани разследвания на службата.”

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 19 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 19 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  По § 19 т. 2 се изменя така:
  „2. Създава се ал. 2:
  „(2) Органите на досъдебното производство или съдът могат да поискат от директора на Европейската служба за борба с измамите да им предостави докладите и приложените към тях документи относно провеждани разследвания на службата”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19:
  § 19. В чл. 159 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Органите на досъдебното производство или съдът могат да поискат от директора на Европейската служба за борба с измамите да им предостави докладите и приложените към тях документи относно провеждани разследвания на службата”.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Да се създаде нов параграф 19а за изменение на 172, ал. 2 .
  “СРС се използват, когато това се налага при разследване на тежки умишлени престъпления, ако съответните обстоятелства не могат да бъдат установени по друг начин или установяването им е свързано с изключителни трудности.”
  Предложението е оттеглено.

  § 20. В чл. 173 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Когато искането е за разследване чрез служител под прикритие, представител на органа, който го осигурява и прилага, представя на органа по чл. 174, ал. 1 и 2 писмена декларация от служителя, че е запознат със задълженията си и задачите по конкретното разследване. Декларацията се съхранява от органа по чл. 174, ал. 1 и 2 и в нея вместо данни за самоличността на служителя се посочва личният му идентификационен номер, определен от органа, който осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие.”

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  По § 20:
  В чл. 173, ал. 3 навсякъде думите „органа, който” се заменят със „структурата, която.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20:
  § 20. В чл. 173 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Когато искането е за разследване чрез служител под прикритие, ръководителят на структурата, която го осигурява и прилага, или оправомощено от него лице представя на органа по чл. 174, ал. 1 и 2 писмена декларация от служителя, че е запознат със задълженията си и задачите по конкретното разследване. Декларацията се съхранява от органа по чл. 174, ал. 1 и 2 и в нея вместо данни за самоличността на служителя се посочва личният му идентификационен номер, определен от структурата, която осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие.”

  § 21. В чл. 174 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Разпореждането за разследване чрез служител под прикритие съдържа престъплението, за което се разрешава разследването, и идентификационния номер на служителя, определен от органа по ал. 1 и 2.”

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  По параграф 21 :
  На края на новата редакция на чл. 174, ал. 5 да се добави изречението: “То се прилага към делото.”
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.

  § 22. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „предоставят” се заменя с „изпращат”.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) В изключителни случаи, когато това е необходимо за нуждите на наказателното производство, при използване на специални разузнавателни средства прокурорът, поискал разрешението, може да определи веществените доказателствени средства да се изготвят в повече от два екземпляра. В срок до 24 часа от изготвянето на веществените доказателствени средства запечатан екземпляр се предоставя на съда, дал разрешението, а останалите екземпляри се предоставят на прокурора.”

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 22 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 22 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  В § 22 т. 2 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22:
  § 22. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „предоставят” се заменя с „изпращат”.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) В случаите по чл. 177, ал. 3, когато това е необходимо за нуждите на наказателното производство, при използване на специални разузнавателни средства прокурорът, поискал разрешението, може да постанови веществените доказателствени средства да се изготвят в повече от два екземпляра. В срок до 24 часа от изготвянето на веществените доказателствени средства запечатан екземпляр се изпраща на съда, дал разрешението, а останалите екземпляри се изпращат на прокурора за прилагане към съответните наказателни производства.”

  § 23. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „разузнавателни средства” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  2. В ал. 2 думата „резултати” се заменя с „данни”.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) За доказване на тежко умишлено престъпление по чл. 172, ал. 2 могат да се ползват и данните, получени при прилагане на специални разузнавателни средства по друго наказателно производство или по искане на орган по чл. 13, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства.”

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  В параграф 23:
  1. Точка 1 да отпадне.
  2. Точка 2 да отпадне.
  3. Точка 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не го подкрепя по т. 1 и 3.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  В параграф 23:
  1. Точка 1 да отпадне.
  2. Точка 2 да отпадне.
  3. Точка 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не го подкрепя по т. 1 и 3.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23:
  § 23. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „разузнавателни средства” се поставя точка и текстът докрая се заличава.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) За доказване на тежко умишлено престъпление по чл. 172, ал. 2 могат да се ползват и данните, получени при прилагане на специални разузнавателни средства по друго наказателно производство или по искане на орган по чл. 13, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства.”

  § 24. В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 8 изречение трето се заличава.
  2. В ал. 9 след думата „прокурора” се поставя запетая и се добавя „а по чл. 141а – от органа, който осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24:
  § 24. В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 8 изречение трето се заличава.
  2. В ал. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „а по чл. 141а – от ръководителя на структурата, която осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие, или от оправомощено от него лице”.

  § 25. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „както и в изключителни случаи по дела с особена фактическа и правна сложност, възложени им от административния ръководител на съответната окръжна прокуратура”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Полицейските органи в Министерството на вътрешните работи могат да извършват действията по чл. 212, ал. 2, както и действия по разследването, възложени им от прокурор или от разследващ полицай.”

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  По параграф 25:
  1. Да не се приема добавката в чл. 194, ал. 1, т. 3
  2. Да се създаде нова т.4:
  “4. престъпления , които са от компетентност на разследващите полицаи, но с фактическа и правна сложност при извършването им, установена с постановление на наблюдаващия прокурор.”
  3. В новата ал. 3 след “прокурор” да се добави “следовател”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25:
  § 25. В чл. 194 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 4:
  „4. с фактическа и правна сложност, възложени им от административния ръководител на съответната окръжна прокуратура”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Полицейските органи в Министерството на вътрешните работи могат да извършват действията по чл. 212, ал. 2, както и действия по разследването, възложени им от прокурор, следовател или от разследващ полицай.”

  § 26. Член 194а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. В чл. 203 ал. 3 се изменя така:
  „(3) При промяна в компетентността и в други случаи, когато един разследващ орган по чл. 52, ал. 1 бъде заменен с друг, извършените действия по разследването и други процесуални действия запазват процесуалната си стойност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.

  § 28. В чл. 206 накрая се поставя запетая и се добавя „т. 1, 2 и 4”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.

  § 29. В чл. 212 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Досъдебното производство се счита за образувано със съставянето на протокола за първото действие по разследването, когато се извършва оглед, включително освидетелстване, претърсване, изземване и разпит на свидетели, ако незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства, както и когато се извършва обиск при условията и по реда на чл. 164.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.

  § 30. В чл. 214, ал. 1 накрая думите „който го е съставил” се заменят с „който да извърши разследването”.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 30 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.

  § 31. В чл. 215, ал. 2 думата „достатъчно” се заличава.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 31 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  Параграф 31 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 31 да отпадне.

  § 32. В чл. 219 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата „акта” се заменя с „протокола”.
  2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
  „(5) Освен обстоятелствата по чл. 179, ал. 1 в призовката се вписват конкретните действия, за които се призовава лицето, правото му да се яви със защитник и възможността да му бъде назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1, както и възможността за принудително довеждане при неявяване без уважителни причини. Призовката се връчва не по-късно от три дни преди предявяване на обвинението.
  (6) Когато обвиняемият е редовно призован и не се яви без уважителни причини, се довежда принудително по реда на чл. 71, ал. 3-7.”
  3. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник или бъде принудително доведен, разследващият орган извършва действията, за които е призован обвиняемият, като в случаите по чл. 94, ал. 1 му назначава защитник.”
  4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 1 - 6” се заменят с „по ал. 1 - 7”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.

  § 33. В чл. 227 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 2-5 се изменят така:
  „(2) Обвиняемият и неговият защитник, пострадалият и неговият повереник се призовават за предявяването на разследването, ако са поискали това.
  (3) Призоваването се извършва на известните по делото адреси, като призовката се връчва не по-късно от три дни преди датата за предявяване на разследването.
  (4) Разследването не се предявява, ако лицето не е намерено на известните по делото адреси или е редовно призовано, но не е посочило уважителни причини за неявяването си.
  (5) Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник, разследващият орган му предявява разследването, като в случаите по чл. 94, ал. 1 му назначава защитник.”
  2. Алинея 6 се отменя.
  3. В ал. 9 изречение второ се заличава.
  4. Алинея 10 се отменя.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 33 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  По § 33:
  В чл. 227 т. 2 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33:
  § 33. В чл. 227 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 2-5 се изменят така:
  „(2) Обвиняемият и неговият защитник, пострадалият и неговият повереник се призовават за предявяването на разследването, ако са поискали това.
  (3) Призоваването се извършва на посочените по делото адреси за призоваване в страната, като призовката се връчва не по-късно от три дни преди датата за предявяване на разследването.
  (4) Разследването не се предявява, ако лицето не е намерено на посочените по делото адреси за призоваване в страната или е редовно призовано, но не е посочило уважителни причини за неявяването си.
  (5) Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник, разследващият орган му предявява разследването, като в случаите по чл. 94, ал. 1 му назначава защитник.”
  2. Алинея 6 се отменя.
  3. В ал. 9 изречение второ се заличава.
  4. Алинея 10 се отменя.

  § 34. В чл. 229, ал. 3 след думата „прокурор” се поставя запетая и се добавя „с постановление, което не подлежи на обжалване”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34:
  § 34. В чл. 229, ал. 3 думите „се произнася наблюдаващият прокурор” се заменят с „наблюдаващият прокурор се произнася в срок до седем дни с постановление, което не подлежи на обжалване”.

  § 35. Членове 231 – 233 се отменят.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 35 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 35 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35.

  § 36. В чл. 234 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) По искане на прокурора, когато делото представлява фактическа и правна сложност, административният ръководител на прокуратурата или оправомощен от него прокурор може да удължи срока по ал. 1 с не повече от четири месеца. В изключителни случаи този срок може да бъде удължаван от административния ръководител на по-горестоящата прокуратура или от оправомощен от него прокурор.
  (4) Мотивираното искане за удължаване на срока се изпраща преди изтичането на сроковете по ал. 1 и 2.”
  2. Алинея 7 се отменя.
  3. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Взетите по отношение на обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката за обезпечаване на гражданския иск, ако основанието за нейното налагане е отпаднало, се отменят от прокурора след изтичане на повече от две години от привличането в случаите на тежко престъпление и повече от една година - в останалите случаи. В тези срокове не се включва времето, през което наказателното производство е било спряно от прокурора на основание чл. 25.”
  4. В ал. 10 думите „което подлежи на обжалване в тридневен срок пред въззивния съд” се заменят с „което е окончателно”.
  5. Алинея 11 се отменя.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 36 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 36 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  В § 36 т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36:
  § 36. В чл. 234 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) По искане на прокурора, когато делото представлява фактическа и правна сложност, административният ръководител на прокуратурата или оправомощен от него прокурор може да удължи срока по ал. 1 с не повече от четири месеца. В изключителни случаи този срок може да бъде удължаван от административния ръководител на по-горестоящата прокуратура или от оправомощен от него прокурор.
  (4) Мотивираното искане за удължаване на срока се изпраща преди изтичането на сроковете по ал. 1 и 2.”
  2. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Взетите по отношение на обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката за обезпечаване на гражданския иск, ако основанието за нейното налагане е отпаднало, се отменят от прокурора след изтичане на повече от две години от привличането в случаите на тежко престъпление и повече от една година - в останалите случаи. В тези срокове не се включва времето, през което наказателното производство е било спряно от прокурора на основание чл. 25.”
  3. В ал. 10 думите „което подлежи на обжалване в тридневен срок пред въззивния съд” се заменят с „което е окончателно”.
  4. Алинея 11 се отменя.

  § 37. Член 235 се изменя така:
  „Чл. 235. След окончателното приключване на разследването разследващият орган незабавно изпраща с мнение делото на прокурора и прилага: списък на лицата, които трябва да бъдат призовани в съдебното заседание; справка за взетата мярка за неотклонение, в която се посочва датата на задържането на обвиняемия, ако мярката е задържане под стража или домашен арест; справка за документите и веществените доказателствени материали; справка за направените разноски и справка за взетите мерки за обезпечение, както и справка за настаняването на децата в случаите по чл. 63, ал. 8.”

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  В § 37, в чл. 235 след думите „изпраща с” се добавя „писмено”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37:
  „§ 37. Член 235 се изменя така:
  „Чл. 235. След окончателното приключване на разследването разследващият орган незабавно изпраща с писмено мнение делото на прокурора и прилага: списък на лицата, които трябва да бъдат призовани в съдебното заседание; справка за взетата мярка за неотклонение, в която се посочва датата на задържането на обвиняемия, ако мярката е задържане под стража или домашен арест; справка за документите и веществените доказателствени материали; справка за направените разноски и справка за взетите мерки за обезпечение, както и справка за настаняването на децата в случаите по чл. 63, ал. 8.”

  § 38. В чл. 237, ал. 1 думите „чл. 123, ал. 2, т. 2” се заменят с „чл. 141 и 141а”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38.

  § 39. В чл. 243 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. когато намери, че обвинението не е доказано.”
  2. В ал. 4 думата „седем” се заменя с „петнадесет”.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  В § 39 т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  В § 39 т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39:
  „§ 39. В чл. 243, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. когато намери, че обвинението не е доказано.”

  § 40. В чл. 244 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. при невъзможност единствен свидетел очевидец да бъде разпитан, включително по делегация, чрез видеоконференция или телефонна конференция.”
  2. Алинея 4 се отменя.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  В параграф 40 да отпадне т. 2.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  В параграф 40 т. 2 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40.

  § 41. В чл. 246, ал. 3 думите „и по кой международен договор” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41.

  § 42. В чл. 249 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „за допълнително разследване” се заличават.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) В случаите по ал. 2 разпореждането на съдията-докладчик подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава двадесет и втора.”

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 42 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 42 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.

  § 43. В чл. 250 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Съдията-докладчик прекратява наказателното производство:
  1. в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10, а когато производството е образувано по тъжба на пострадалия - и в случаите по
  чл. 24, ал. 4;
  2. когато деянието, описано в обвинителния акт или в тъжбата, не съставлява престъпление.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Препис от разпореждането за прекратяване на наказателното производство от общ характер се връчва на прокурора и на обвиняемия, а на пострадалия или неговите наследници, както и на ощетеното юридическо лице - ако са намерени на посочените от тях адреси.”
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Препис от разпореждането за прекратяване на наказателното производство за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, се връчва на частния тъжител и на обвиняемия.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43:
  § 43. В чл. 250 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Съдията-докладчик прекратява наказателното производство:
  1. в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10, а когато производството е образувано по тъжба на пострадалия - и в случаите по чл. 24, ал. 4;
  2. когато деянието, описано в обвинителния акт или в тъжбата, не съставлява престъпление.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Препис от разпореждането за прекратяване на наказателното производство от общ характер се връчва на прокурора и на обвиняемия, а на пострадалия или неговите наследници, както и на ощетеното юридическо лице - ако са намерени на посочените от тях адреси за призоваване в страната.”
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Препис от разпореждането за прекратяване на наказателното производство за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, се връчва на частния тъжител и на обвиняемия.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  § 44. В чл. 269, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 3:
  „3. редовно е призован, не е посочил уважителни причини за неявяването си и е изпълнена процедурата по чл. 254, ал. 4;”.
  2. Досегашната т. 3 става т. 4.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 44 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44.

  § 45. В чл. 271, ал. 11 думата „петстотин” се заменя с „хиляда”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45.

  § 46. В чл. 279 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Обясненията на обвиняем, дадени в присъствието на защитник по същото дело пред орган на досъдебното производство, се прочитат при условията по ал. 1, т. 3 и 4, а когато подсъдимият е един – и при условията по ал. 1, т. 2.”
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Когато обяснения, дадени в присъствието на защитник по същото дело пред орган на досъдебното производство, се отнасят до повдигнатото обвинение на друг подсъдим, прочитането им при условията по ал. 1, т. 1 и 2 е допустимо само със съгласието на този подсъдим. Преди получаване на съгласието съдът разяснява на подсъдимия, че прочетените обяснения могат да се ползват при постановяване на присъдата. За това съдебно следствено действие по искане на подсъдимия съдът му назначава защитник, ако няма такъв.
  (4) Осъдителната присъда не може да се основава единствено на обяснения, прочетени по реда на ал. 2 и 3.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 46 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 46 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46.

  § 47. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 и 5 думите „по чл. 123, ал. 2, т. 2” се заменят с „по чл. 141 и 141а”.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Малолетен свидетел, който е бил разпитан в наказателното производство, се разпитва отново само когато показанията му не могат да се прочетат при условията и по реда на чл. 281 или новият разпит е от изключително значение за разкриване на истината.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47.

  § 48. Член 281 се изменя така:
  „Прочитане на показанията на свидетел
  Чл. 281. (1) Показанията на свидетел, дадени по същото дело пред съдия в досъдебното производство или пред друг състав на съда, се прочитат, когато:
  1. между тях и показанията, дадени на съдебното следствие, има съществено противоречие;
  2. свидетелят отказва да даде показания или твърди, че не си спомня нещо;
  3. свидетелят, редовно призован, не може да се яви пред съда за продължително или неопределено време и не се налага или не може да бъде разпитан по делегация;
  4. свидетелят не може да бъде намерен, за да бъде призован, или е починал;
  5. свидетелят не се явява и страните са съгласни с това;
  6. свидетелят е малолетен и при разпита му са присъствали обвиняемият и неговият защитник.
  (2) По реда на ал. 1 могат да бъдат прочетени обясненията, дадени по същото дело от обвиняем, който се разпитва на основание чл. 118, ал. 1, т. 1.
  (3) При условията по ал. 1, т. 1 – 6 показанията на свидетел, дадени пред орган на досъдебното производство, се прочитат, когато при разпита са участвали обвиняемият и неговият защитник, ако такъв е упълномощен или назначен. Когато подсъдимите са повече, за прочитане на показанията е необходимо съгласие на тези от тях, които не са били призовани за разпита или са посочили уважителни причини за неявяването си, и прочетените показания се отнасят до повдигнатото им обвинение.
  (4) Когато не могат да бъдат прочетени по реда на ал. 3, показанията на свидетел, дадени пред орган на досъдебното производство, се прочитат, ако са налице условията по ал. 1, т. 1 или 2.
  (5) При условията по ал. 1, т. 1 - 6 показанията на свидетел, дадени пред орган на досъдебното производство, могат да се прочетат със съгласието на подсъдимия и неговия защитник, гражданския ищец, частния обвинител и техните повереници.
  (6) При условията по ал. 1, т. 1 - 6 показанията на свидетел, дадени пред орган на досъдебното производство, могат да се прочетат по искане на подсъдимия или на неговия защитник, когато не е уважено искането им по чл. 223, ал. 4.
  (7) В случаите по ал. 3 и 5 преди получаване на съгласие от подсъдимия за прочитане на показанията съдът му разяснява, че прочетените показания могат да се ползват при постановяване на присъдата. За това съдебно следствено действие по искане на подсъдимия съдът му назначава защитник, ако няма такъв.
  (8) Осъдителната присъда не може да се основава само на показания, прочетени по реда на ал. 4.
  (9) Използването на звукозапис и видеозапис не се допуска преди да се прочетат показанията на свидетеля.
  (10) Когато свидетелят е разпитан по делегация, прочита се протоколът за разпит.”

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 48 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 48 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48.

  § 49. В чл. 287 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Прокурорът повдига ново обвинение, когато на съдебното следствие установи основания за съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението или за прилагане на закон за по-тежко наказуемо престъпление.”

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 49 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 49 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49.

  § 50. В чл. 306, ал. 1, т. 3 се създава изречение второ:
  „Първоинстанционният съд, постановил условното наказание лишаване от свобода, се произнася за прилагането на чл. 68, ал. 3 от Наказателния кодекс, а окръжният съд, постановил условното предсрочно освобождаване от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода - за прилагането на чл. 70, ал. 7, изречение първо, предложение второ от Наказателния кодекс.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50.

  § 51. В чл. 318, ал. 2 изречение второ се заличава.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 51 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 51 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  Параграф 51 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 51 и предлага да отпадне.

  § 52. В чл. 335, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „ако те са направили искане пред първоинстанционния съд за връщане на делото в досъдебното производство за отстраняване на това нарушение и искането им не е било уважено”.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 52 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 52 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Красимир Ципов и гр. н. пр.:
  Параграф 52 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 52 и предлага да отпадне.

  § 53. В чл. 341, ал. 1 след числото „436” се поставя запетая и се добавя „чл. 452, ал. 1”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53.

  § 54. В чл. 346 т. 1 се изменя така:
  „1. новите присъди на апелативния съд освен тези, с които деецът е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс, както и решенията на апелативния съд по дела за престъпления, за които е предвидено наказание доживотен затвор или доживотен затвор без замяна освен тези по чл. 334, т. 1;”.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 54 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 54 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 54 да отпадне.

  § 55. В чл. 354, ал. 3 в текста преди т. 1 след думите „ново разглеждане” се добавя „на първата или въззивната инстанция”.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  1. Параграф 55 относно промяна в чл. 346, ал. 1, т. 1.
  2. В параграф 55 да се предвиди нова ал. 4 в чл. 354:
  “(4) Ако отмени повторно присъдата на въззивния съд, касационната инстанция връща делото за окончателното му решаване по същество само на въззивния съд. При последващото обжалване или протестиране на въззивната присъда или решение, касационната инстанция постановява решение, с което приключва наказателното производство , без да връща делото за ново разглеждане.”
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 55 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55.

  § 56. Глава двадесет и шеста с чл. 368 и 369се отменя.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 56 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 56 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 56.

  § 57. Член 369а се изменя така:
  „Чл. 369а. Съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 2 не се допуска:
  1. при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда;
  2. при причиняване на смърт или тежка телесна повреда по непредпазливост, ако деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;
  3. за престъпления, извършени от или срещу съдия, съдебен заседател, прокурор, разследващ или полицейски орган при или по повод изпълнение на службата му;
  4. за престъпления по чл. 142, 142а, 159а – 159г, чл. 242,ал.2 и чл. 354а, ал.1 и 2 от Наказателния кодекс.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 57.

  Комисията предлага следната редакция на § 57:
  § 57. Член 369а се отменя.

  § 58. В чл. 414, ал. 1 т. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58.

  § 59. В чл. 419 ал. 2 се отменя.
  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 59 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 59 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 59.

  § 60. В чл. 420 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Осъденият за престъпление от общ характер може сам да направи искане за възобновяване на наказателното дело в случите по чл. 422, ал. 1, т. 5, когато му е наложено наказание лишаване от свобода или друго по-тежко наказание и не е приложен чл. 64, ал. 1 или чл. 66 от Наказателния кодекс.”

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 60 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 60 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 60 да отпадне.

  § 61. В чл. 427 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „лишаване от свобода” се добавя „или пробация”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) В случаи на прекъсване на изпълнение на наказанието окръжният прокурор назначава експертиза за изясняване психическото състояние на осъдения.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61.

  § 62. В чл. 428 след думите „лишаване от свобода” се добавя „или пробация”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62.

  § 63. В глава тридесет и пета в наименованието на раздел ІV накрая се добавя „или пробация”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63.

  § 64. В чл. 447 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 след думите „лишаване от свобода” се добавя „или пробация”.
  2. В т. 1 думите „в затвора или поправителния дом” се заменят с „по време на изпълнение на наказанието”.
  3. Създава се т. 5:
  „5. при временна екстрадиция на осъдения в друга държава и при временно предаване на исканото лице с европейска заповед за арест на издаващата държава – членка на Европейския съюз – до изтичане на срока, определен с писмено споразумение между двете държави.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64.

  § 65. В чл. 452 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  „Съдът се произнася с определение, което може да се обжалва и протестира в седемдневен срок от постановяването му по реда на глава двадесет и първа.”
  2. В ал. 2 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 269, ал. 3”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и при налагане на друга пробационна мярка, както и при замяната на една пробационна мярка с друга. Съдът се произнася с определение, което може да се обжалва и протестира в седемдневен срок от постановяването му по реда на глава двадесет и втора.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65.

  § 66. В чл. 474 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Съдебен орган на друга държава може да проведе чрез видеоконференция или телефонна конференция разпит на лице, което е свидетел или вещо лице в наказателно производство и се намира в Република България, както и разпит с участието на обвиняем само ако това не противоречи на основните принципи на българското право. Разпит чрез видеоконференция с участие на обвиняем може да се проведе само с негово съгласие и след като участващите български съдебни органи и съдебните органи на другата държава договорят начина на провеждане на видеоконференцията.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66.

  § 67. В чл. 478 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Молбата за трансфер на наказателно производство от друга държава се приема от органа по ал. 1, когато:” се заменят с „Органите по ал. 1 незабавно препращат молбата за трансфер на наказателно производство от друга държава на компетентния орган на наказателното производство съгласно разпоредбите на този кодекс, а когато подсъдността не може да се определи по правилата на чл. 37 – на софийските съдилища. Молбата за трансфер на наказателно производство от друга държава се приема от органа на наказателното производство, когато са налице няколко от следните основания:”.
  2. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67.

  § 68. В чл. 137, ал. 1, чл. 156, ал. 1, чл. 162, ал. 1, чл. 163, ал. 8, чл. 164, ал. 2, чл. 168, ал. 1 и чл. 171, ал. 1 думите „поемни лица” се заменят с „поне едно поемно лице”.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 68 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 68 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 68 да отпадне.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 69. Съпруг, възходящ или низходящ роднина, който е конституиран като защитник или повереник преди влизането в сила на този закон, продължава участието си в досъдебното производство по досегашния ред.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 69 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя тескта на вносителя и предлага § 69 да отпадне.

  § 70. Данните, получени при прилагане на специални разузнавателни средства до влизането в сила на този закон, не могат да се използват в наказателното производство при условията и по реда на чл. 177, ал. 3.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 70 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70.

  § 71. (1) Неприключените съдебни производства по глави двадесет и трета, двадесет и шеста, двадесет и седма и тридесет и трета се довършват по досегашния ред.
  (2) Жалбите и протестите по глава двадесет и трета и исканията по глава тридесет и трета се разглеждат по досегашния ред, когато преди влизането в сила на този закон срокът за подаването им е започнал да тече.
  (3) Определенията на съда по досегашния чл. 369, ал. 5 подлежат на проверка по реда на глава тридесет и трета и след влизането в сила на този закон. Проверката се извършва на основание чл. 422, ал. 1, т. 1 – 3, както и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 71, но редакцията му е в зависимост от гласуването в пленарна зала на § 54, § 56, § 59 и § 60.


  § 72. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр.,
  бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 и 90 от 1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г. и бр. 12, 23, 27, 32, 47 и 80 от 2009 г.) се създава чл. 12б:
  „Чл. 12б. Не е общественоопасно деянието, извършено от лице, което е действало като служител под прикритие в рамките на определените му правомощия по закон.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72.

  § 73. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 244, ал. 1 думите „съставяне на заключителен акт от разследващия орган” се заменят с „приключване на разследването”.
  2. В чл. 245, ал. 1 думите „от заключителния акт на разследващия орган или” се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 73:
  § 73. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 244, ал. 1 и 2 думите „заключителен акт” се заменят с „писмено мнение”.
  2. В чл. 245:
  а) в ал. 1 думите „заключителния акт” се заменят с „писменото мнение”.
  б) в ал. 2 думите „изготвен заключителен акт” се заменят с „изготвено писмено мнение”.

  § 74. В чл. 29 от Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Веществените доказателствени средства, получени при използване на специални разузнавателни средства, се изготвят в два екземпляра от съответната структура по чл. 20, ал. 1, която ги прилага, и се отразяват в протокол по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс. В срок до 24 часа от изготвянето им по един екземпляр от изготвените доказателствени средства и протокола се изпращат запечатани на съответния орган по чл. 13, ал. 1 или 2 и на органа по чл. 15. В изключителни случаи, когато това е необходимо за постигане на целите по този закон, при използване на специални разузнавателни средства съответният орган по чл. 13, ал. 1 или 2 може да определи веществените доказателствени средства да се изготвят в повече от два екземпляра. В тези случаи в срок до 24 часа от изготвянето на веществените доказателствени средства запечатан екземпляр се изпраща на органа по чл. 15, а останалите екземпляри се изпращат на органа по чл. 13, ал. 1 или 2.”
  2. В ал. 3, т. 1 след думите „чл. 13, ал. 1” се добавя „или 2”.

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 74 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  Параграф 74 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74:
  § 74. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г. и бр. 88 от 2009 г.) в чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Веществените доказателствени средства, получени при използване на специални разузнавателни средства, се изготвят в два екземпляра от съответната структура по чл. 20, ал. 1, която ги прилага, и се отразяват в протокол по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс. В срок до 24 часа от изготвянето им по един екземпляр от изготвените доказателствени средства и протокола се изпращат запечатани на съответния орган по чл. 13, ал. 1 или 2 и на органа по чл. 15. Когато това е необходимо за нуждите на наказателното производство, при използване на специални разузнавателни средства съответният орган по чл. 13, ал. 1 или 2 може да постанови веществените доказателствени средства да се изготвят в повече от два екземпляра. В тези случаи в срок до 24 часа от изготвянето на веществените доказателствени средства запечатан екземпляр се изпраща на органа по чл. 15, а останалите екземпляри се изпращат на органа по чл. 13, ал. 1 или 2.”
  2. В ал. 3, т. 1 след думите „чл. 13, ал. 1” се добавя „или 2”.

  § 75. В Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ДВ, бр. 105 от 2006 г.) в чл. 12, т. 2 думите „чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 9 и 11” се заменят с „чл. 24, ал. 1, т. 1, 7 и 9”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75.

  § 76. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г. и бр. 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 20, ал. 1 и 2 думата „дознанието” се заменя с „Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната”.
  2. В чл. 23, ал. 2 и 3 думите „заподозреният или уличеният” се заличават.
  3. В чл. 28, ал. 1 думите „заподозреният или уличеният” се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 76:
  § 76. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г. и бр. 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 20, ал. 1 и 2 думата „дознанието” се заменя с „Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната”.
  2. В чл. 23:
  а) в ал. 1 след думите „адвокатска защита”се добавя „резервен защитник”;
  б) в ал. 2 и 3 думите „заподозреният” и „уличеният” се заличават.
  3. В чл. 28, ал. 1 думите „уличеният или заподозреният” се заличават.

  § 77. Този закон влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на разпоредбата на § 5, която влиза в сила една година след обнародването на закона в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума