Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
18/03/2010

  Доклад от заседание на комисия
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-44/23.03.2010 г.
  ОТНОСНО: Обсъждане на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 002-01-17, внесен от Министерския съвет на 01.03. 2010.
  На заседание, проведено на 18 .03. 2010 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 002-01-17, внесен от Министерския съвет на 01.03. 2010.
  На заседанието на Комисията присъстваха: от Министерство на финансите - Милена Бойкова – директор на Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, Цветанка Михайлова – началник-отдел ”Регулация на финансовите пазари”; от Комисията по финансов надзор – председателят г-н Петър Чобанов и зам. председателят - ръководещ Управление ”Застрахователен надзор” г-н Емил Атанасов, както и Никола Петков – началник-отдел в същото Управление; Орлин Пенев – председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи и г-н Борислав Михайлов –изпълнителен директор на Гаранционния фонд.
  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-жа Милена Бойкова – директор на Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” от МФ.
  Внесеният законопроект за изменение и допълнение на Кодекса по застраховането е с предметен обхват на три групи въпроси:
  1.§ 1 във връзка с § 4 предлага промени в чл. 82 относно увеличаването размера на гаранционния капитал на застрахователните и презастрахователните дружества, което е в съответствие с критериите, установени от правото на Европейския съюз;
  2. § 2 въвежда срокове за представяне на годишни справки и отчети, което има дисциплиниращ ефект и е пропуск в действащата уредба;
  3. С § 3 се предлага годишният бюджет и годишният финансов отчет на гаранционния фонд да се одобряват от Комисията за финансов надзор и да се представят на Сметната палата.
  Председателят на Комисията по финансов надзор г-н Петър Чобанов изрази подкрепата си за внесения законопроект от МС.
  Отрицателно становище за § 3 относно предварителния и последваш контрол на бюджета и отчета на Гаранционния фонд от страна Комисията по финансов надзор изказаха Орлин Пенев – председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи и г-н Борислав Михайлов –изпълнителен директор на Гаранционния фонд. Те се мотивираха, че не подкрепят § 3 с аргумента, че Гаранционният фонд трябва да запази независимия си статус по отношение на планиране на бюджета и финансовите отчети, тъй като вноските в него се правят от самите застрахователи, които са нормативно определени и се контролират от Съвета на фонда, който включва представители на застрахователните дружества. Според тях сега действащият контрол е достатъчно ефективен.
  В дискусията по законопроекта взеха участие народните представители: г-н Тодор Димитров, г-жа Мая Манолова, г-жа Искра Фидосова, г-н Явор Нотев, г-н Димитър Лазаров, г-н Четин Казак, които очертаха следните въпроси, които поставя законопроектът и по-конкретно § 3:
  - предложената нова ал. 8 в чл. 290, която предвижда бюджетът и годишният финансов отчет да се одобряват от Комисията за финансов надзор не е достатъчно обоснована в мотивите на законопроекта, така както изисква Законът за нормативните актове;
  - не се представят примери от практиката, които да свидетелстват, че съществуват проблеми в прилагането на досегашния модел за контрол и отчетност на Гаранционния фонд;
  - не е допустимо съгласно Закона за нормативните актове в подзаконов акт, какъвто е Правилникът на Фонда, приет от Комисията, да се уреждат основни обществени отношения, каквито са условията за внасяне и одобряване на бюджета и финансовия отчет на Фонда;
  - не са уредени последиците и редът, когато Комисията не одобри бюджета, което по същество е разходната част на Фонда, тъй като приходната му част се формира от вноски на частноправни субекти, каквито са застрахователните дружества;
  - когато бюджетът не се приеме от Комисията, не е предвидено дали нейният акт подлежи на обжалване;
  - по отношение на изискването да се представят одобрените бюджет и отчет на Фонда в Сметната палата не е ясно дали е за сведение или е с цел контрол върху тези актове.
  От името на вносителя на поставените въпроси отговориха г-жа г-жа Милена Бойкова и г-н Чобанов. Г-жа Бойкова не представи убедителни аргументи на конкретно поставените въпроси, но отбеляза, че кумулираните средства от Фонда са в публичен интерес - пострадалите, които са потребители и са заинтересовани държавата да осъществява контрол върху разходваните средства от страна на Фонда.
  Г-н Чобанов посочи, че в условията на финансова криза, когато финансовата дисциплина, която са налага спрямо ФЛ и ЮЛ като най-сериозният коректив за нейното преодоляване, Гаранционният фонд е представил пред Комисията бюджет за 2010 г., в чиято разходна част се предвиждат 23 % административни разходи. Тези разходи които Комисията е преценила като необосновано високи, след което Фондът е направил корекции в бюджета си. Този пример г- н Чобанов определи като решаване на добра воля, но за да се предотвратят бъдещи такива практики са намерили за необходимо да предложат законодателното му уреждане, тъй като Фондът е създаден в публичен интерес и законодателното предложение е в защита на публичния интерес - потребителите на средствата, които Фондът разходва.
  Народните представители от Комисията се обединиха около становището, че идеята на § 3 е добра и те подкрепят защитата на публичния интерес, но не е коректно изпълнена като редакция на правна норма с необходимата юридическа прецизност. Поради това по принцип се изказаха в подкрепа на законопроекта и направиха предложение за отпадане на § 3, поради изложените съображения.
  Народният представител Екатерина Михайлова декларира, че ще се въздържи от гласуване поради наличие на конфликт на интереси, поради обстоятелството, че се намира в родствена връзка с председателя на Гаранционния фонд - г-н Борислав Михайлов, който е неин брат.
  След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 15 гласа “за”, 2 „въздържал се” и 1 неучаствал в гласуването прие на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса по застраховането, № 002-01-17, внесен от Министерския съвет на 01.03. 2010.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  Искра Фидосова


  Форма за търсене
  Ключова дума