Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
18/03/2010

  Доклад от заседание на комисия
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-45/23.03.2010 г.

  ОТНОСНО: Обсъждане на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 02.03. 2010.
  На заседание, проведено на 18 .03. 2010 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 02.03. 2010.
  На заседанието присъства Симеон Йорданов от Агенцията за ядреното регулиране, който представи законопроекта.
  Необходимостта от изменение и допълнение на закона се налага с цел внасянето на съответствие с ратифицираните след 2002 г. международни актове, засягащи предмета на правно регулиране на закона, както и с най-новите изисквания на законодателство на Европейския съюз и Международната агенция по атомна енергия (МААЕ).
  Измененията на Конвенцията за физическа защита на ядрения материал са ратифицирани от Република България със закон (ДВ, бр. 16 от 2006 г.). Съгласно изискванията на конвенцията Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) се определя за компетентен орган, пункт за връзка и координатор по Конвенцията за физическа защита на ядрения материал. Със законопроекта осигуряването на физическата защита се включва като едно от основните направления на закона съвместно с ядрената безопасност и радиационната защита.
  С пълноправното членство на Република България в Европейския съюз се преминава към системата на гаранциите на Европейския съюз (ЕС) с централа в Люксембург С присъединяването към споразумението операторите докладват директно на Европейската комисия (ЕК) по системата на гаранциите на Евратом, като централен регистър за целия ЕС се поддържа в Люксембург.. Със законопроекта се отчита новата ситуация в областта на отчета и контрола на ядрения материал и прилагане на гаранциите. Споразумението е в сила на 1 май 2009 г. В тази връзка в глава девета „Прилагане на гаранциите”, като се променя споразумението и се осигурява свободен достъп на инспекторите по гаранциите на ЕК.
  Директивата на Съвета 2006/117/Euratom от 20 ноември 2006 г. за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво е транспонирана през декември 2008 г. със заповед на председателя на АЯР, като нейното въвеждане е нотифицирано пред ЕК чрез работна група 20 „Околна среда”. Със законопроекта се урежда трайното установяване на създадената регламентация. Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2009/71/Евратом на Съвета за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации, обнародвана на 2 юли 2009 г. в „Официален вестник” на Европейския съюз.
  В областта на използване на източници на йонизиращо лъчение е извършен обстоен анализ на съществуващия лицензионен и разрешителен режим. Целта на режима е да се облекчи в максимална степен за обектите и дейностите с незначителен риск за здравето и околната среда. Със законопроекта се предвиждат редица мерки за облекчаване на лицензионния и разрешителния режим.
  Въвежда се принципът за връщане на определени категории радиоактивни източници на производителя. Със законопроекта се въвежда изискване за издаване на разрешение за внос на определена категория закрити източници само при осигурено връщане на високоактивни радиоактивни източници на производителя след прекратяване на използването им. Очакваният ефект от допълнението е намаляване броя на безстопанствените източници, както и намаляване на източниците, погребвани като отпадък на територията на Република България.
  Прецизиран е текста, забраняващ добавянето на радиоактивни вещества при производството на храни, играчки, бижута и козметични продукти, както и вносът и износът на такива стоки.
  Усъвършенства се и уредбата във връзка с режима на контрол на дейностите с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, които не могат да бъдат пренебрегнати от гледна точка на радиационната защита, като се гарантира безопасността на персонала и населението при тези дейности.
  В законопроекта се урежда прехвърлянето на отговорностите за безопасността при прехвърляне на собствеността, както в процеса на изграждане на ново ядрено съоръжение, така и в останалите етапи от жизнения цикъл на съоръжението. Осигурява се приемственост по отношение на поетите отговорности.

  Народният представител Тодор Димитров след представянето на закопроекта постави въпрос на вносителите за изяснят в § 39 какво означава вероятността за увреждане на здравето от източниците на йонизиращи лъчения да е “пренебрежително малка” и как от правна гледна точка следва да се тълкува. От името на вносителите отговори г-н Йорданов, че критериите са технически, а не правни и това ще се определи в Наредбата, с която ще се определят тези технологични норми на допустимост на увреждането. В същия смисъл относно техническото естество на нормата внесе яснота и народният предствител Анастас Анастатсов
  След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 14 гласа “за” и 1 „въздържал се” прие на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 02.03. 2010.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  Искра Фидосова  Форма за търсене
  Ключова дума