Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
18/03/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-48/23.03.2010 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054 – 01 – 13, внесен от ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и група народни представители на 24.02.2010 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 18 март 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054 – 01 – 13, внесен от ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и група народни представители на 24.02.2010 г.

  На заседанието присъства г-жа Нели Микошинска – началник отдел „Планиране и управление на общественото здраве” към Министерство на здравеопазването.
  Законопроектът бе представен от неговия вносител: д-р Ваньо Шарков. Той изтъкна, че със законопроекта се предвиждат промени, с които се създават разпоредби с които се забранява влагането на продукти и съставки, съдържащи ГМО при производството на детски храни, както и се забранява разпространението и продажбата на храни и хранителни продукти, съдържащи ГМО в детски ясли, детски градини, училища и търговската мрежа около тях (в радиус от 100 метра).
  Въвежда се изискване относно продажбата на храни и хранителни съставки, съдържащи ГМО да се осъществява на отделни и ясно обозначени търговски площи (щандове, рафтове, витрини и др.).
  Комисията по нови и генетично модифицирани храни към министъра на здравеопазването следва да поддържа електронен регистър за дейността си в интернет - страницата на Министерството на здравеопазването.
  Със законопроекта се въвеждат и нови изисквания при етикирането на храните или хранителните продукти, които съдържат или се състоят от ГМО, обозначенията (надписите) указващи съдържанието на ГМО да са с размер не по – малък от 25 % от опаковката.
  Предлага се и завишаване на санкцията за производство и продажаба нова храна или нова хранителна съставка, генетично модифицирана храна, ГМО за използване във или като храна или храна, съдържаща съставки, произведени от ГМО, в нарушение на закона за храните.

  В писмено становище, изпратено до Комисията по правни въпроси, министърът на земеделието и храните подкрепя предложените изменения и допълнения в Закона за храните, тъй като предложеният законопроект е в пълно съответствие с формираната в гражданското общество нагласа по въпросите на генномодифицираните организми и отразяват законодателните инициативи, предприети с обсъждания Закон за изменение и допълнение на Закона за генномодифицираните организми.
  Г-жа Микошинска представи становището на Министерство на здравеопазването като информира народните представители, че Министерството е готово да подкрепи всяко предложение за изменение на законодателството, което е насочено към осигуряване на безопасност на храните с оглед защита на здравето и интересите на потребителите. Тя уточни, че Министерство на здравеопазването контролира разрешените храни да са правилно етикирани и съдържанието на ГМО да е в действителност над 0,9 %.
  В диксусията взеха участие народните представители Любен Корнезов, Искра Фидосова, Тодор Димитров, Четин Казак, Павел Димитров, Екатерина Михайлова и Даниела Миткова.
  В хода на дискусията, членовете на Комисия по правни въпроси се обединиха около становището, че е необходима законодателна уредба относно изискванията към съдържанието на детските храни, определянето на забрана за влагането на продукти и съставки, съдържащи генномодифицирани организми при производството на детски храни, предназначени за кърмачета и малки деца, както и на всички други хранителни продукти.
  Постави се въпроса, след като се забранява българското производство на такива храни ще бъде ли допуснат внос на храни, съдържащи ГМО.
  В европейското законодателство няма акт относно забраната за производство на детски храни, съдържащи ГМО и забрана за разпространението и продажбата на храни и хранителни продукти, съдържащи ГМО в детски ясли и градини, училища и търговската мрежа около тях. Не е уредено с акт и продажбата на храни и хранителни продукти, съдържащи ГМО да се осъществяват на отделни и ясно обозначени търговски площи. Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г., относно проследяването и етикирането на ГМО и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО предвижда изискване на обозначаване на съдържанието на ГМО в продукта, като оставя на държавите – членки да определят размера на обозначенията.
  Липсата на забрана в Европейския съюз за производство и продажба на детски храни с ГМО и разрешеният внос на такива, води до създаването на двойствен режим относно българските производители и поставя под въпрос тяхната конкурентноспособност на пазара.
  Предвижда се завишаването на санкции за производство и продажба на визираните в законопроекта български храни и продукти, а тъй като вноса на такива храни е разрешен, това води до колизия.
  Предложението за създаване на нова ал. 2 на чл. 23з следва да отпадне, тъй като в доклада относно второ гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми с § 88 предлага промяна в Закона за храните, съгласно която в чл. 10, ал.1 се създава изречение второ:
  „ Размерът на буквите в обозначението за съдържание на ГМО в продукти съгласно чл. 4, параграф 6 от Регламент 1830/2003/ЕС трябва да бъде два пъти по-голям в сравнение с останалата част на надписа и с цвят и шрифт, различни от основния.” , и която промяна бе гласувана и приета в пленарна зала.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване със 17 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054 – 01 – 13, внесен от ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и група народни представители на 24.02.2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ :


  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума