Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
18/03/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-47/23.03.2010 г.


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-12, внесен от н.п. Иван Иванов и група народни представители на 18 февруари 2010 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 18 март 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-12, внесен от н.п. Иван Иванов и група народни представители на 18 февруари 2010 год.
  На заседанието присъства г-жа Веселина Мандаджиева - началник отдел в Министерство на здравеопазването.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от народните представители г-н Иван Иванов и г-жа Искра Фидосова. Те посочиха, че със законопроекта се урежда въвеждане при спазване на нормативно определените изисквания на изключения за допускане на тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения в някои закрити обществени места – ресторанти и други, като се предлага с наредба да бъдат регламентирани условията и реда, техническите характеристики, изискванията за вентилация и начина на обозначаване за помещенията, в които може да се допусне тютюнопушене. В редица държави – членки на Европейския съюз се допуска по изключение тютюнопушене в някои обществени места, при различен режим на обособяване на самостоятелни помещения. Целта на разглеждания законопроект е обусловена от необходимостта за подкрепа на туризма като едно от основните пера в нашата икономика и на отглеждането на тютюн, като един от традиционните отрасли в земеделието. Г-жа Фидосова посочи, че с предлаганото изменение на чл. 56, ал. 2 от Закона за здравето, за първи път в закон, а не в подзаконов нормативен акт се определя изрично пълна забрана за тютюнопушене и не се допускат изключения от нея в следните категории закрити обществени места - училища, звена за извънкласни форми за обучение, школи, клубове, висши училища, интернет- клубове и културни учреждения. Забраната ще се отнася и за помещения в обекти за производство и търговия с храни, в които се извършва съхраняване, подготовка, производство, приготвяне и търговия с храни, без залите за консумация на място.
  При обсъждането на законопроекта бе проведена задълбочена дискусия, в която участие взеха народните представители Искра Фидосова, Екатерина Михайлова, Ивайло Тошев, Димитър Лазаров, Явор Нотев, Светослав Тончев и Анастас Анастасов.
  В хода на дискусията членовете на комисията се обединиха около становището за подкрепа за законопроекта, като направиха следните редакционни бележки и предложения :
  1. В § 1, т. 3, в новата ал. 4, думите “могат да бъдат определени” да се заменят със “ се определят”;
  2. Да се посочи, че законът влиза в сила от 2 юни 2010 г., както и да се възложи на Министерски съвет да приеме в този срок наредбата по чл. 56, ал. 5 за условията и реда, техническите характеристики, изискванията за вентилация и начина на обозначаване за помещенията, в които може да се допусне тютюнопушене.
  3. Да бъде уреден редът и начинът на обозначаване на заведенията за пушачи и на заведенията за непушачи.

  Въз основа на проведеното обсъждане и гласуване при следните резултати „За” – 14, „Против”- 3, „Въздържал се”- 2, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-12, внесен от н. п. Иван Иванов и група народни представители на 18 февруари 2010г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:


  ИСКРА ФИДОСОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума