Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
18/03/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-49/24.03.2010 г.

  Относно: Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 002 – 01 – 14, приет на първо гласуване на 24 февруари 2010 г.

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство
  (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г. и бр. 74 и 82 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на н.пр. Любен Корнезов за създаване на нов §1 :
  „§ 1. В чл. 13 числото „3” се заменя с числото „2”, а след думите „постоянно пребиваване в Република България” се добавят думите „или друга държава на Европейския съюз”.
  В т.1 на чл. 13 числото „3” се заменя с „2”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 1. В чл.15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) В производството по придобиване на българско гражданство по натурализация българският произход се удостоверява с документ, издаден от Държавната агенция за българите в чужбина, който се представя едновременно с молбата за придобиване на българско гражданство. В удостоверението се посочва въз основа на какви данни е установен българският произход.”

  Предложение на н.пр. Десислава Атанасова и група нар. представители:
  § 1. В чл. 15, ал. 2 се изменя така:
  „(2) В производството по придобиване на българско гражданство по натурализация, едновременно с молбата за придобиване на българско гражданство се представя удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина. В удостоверението се посочват данните, въз основа на които е установен българския произход.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл.15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) В производството по придобиване на българско гражданство по натурализация с молбата за придобиване на българско гражданство се представя и удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина. В удостоверението се посочват данните, въз основа на които е установен българския произход.
  (3) Удостоверението по ал. 2 се издава в едномесечен срок.”

  Предложение на н.пр. Четин Казак за създаване на нов §1 а:
  § 1а. В чл. 26, ал.1, т. 3 и ал. 2 се отменят.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 2. Член 29 се изменя така:
  „Чл. 29. (1) Придобиване на българско гражданство по натурализация, освобождаване от българско гражданство и възстановяване на българско гражданство се извършва по молба на заинтересуваното лице, подадена лично в Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство на Република България. Дипломатическото или консулското представителство на Република България задължително дава мотивирано становище по молбата.
  (2) За малолетните молбата се подава от техните родители или настойници, а за непълнолетните тя се приподписва от родителите или от попечителите им. Не се изисква съгласието на родител, който е лишен от родителски права.
  (3) При подаването на документите с молителя се провежда интервю. За малолетните интервю се провежда с техните родители или настойници. При провеждане на интервю с непълнолетни те се придружават от родителите или попечителите им.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 32 ал. 2 се отменя.

  Предложение на н.пр. Любен Корнезов:
  Вариант І -§ 3 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Вариант ІІ – В чл. 32, ал. 2 думата «чужбина» отпада, като се заменя с думите «държава членка на Европейския съюз».
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.


  § 4. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Агенцията за бежанците” се заменят с „Държавната агенция за бежанците”.
  2. В ал. 3 думите „писмено становище” се заменят с „писмени становища на Министерството на вътрешните работи и”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  Предложение на н.пр. Екатерина Михайлова и Веселин Методиев за създаване на нов § 4а:
  „§ 4а. Създава се чл. 33а:
  „ Чл. 33 а. Съветът по гражданството дава мнението си по чл. 33, ал. 3 в тримесечен срок от уведомяването му. В случай, че този срок не бъде спазен, се счита, че е налице мълчаливо съгласие на Съвета по гражданството за уважаване на съответната молба или предложение, свързани с българското гражданство.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 5. Член 35 се изменя така:
  „Чл. 35. (1) Министърът на правосъдието прави предложение за издаване на указа по чл. 34 в срок до:
  1. осемнадесет месеца - по молбите за придобиване на българско гражданство по натурализация;
  2. дванадесет месеца - по молбите на лица от български произход за придобиване на българско гражданство по натурализация;
  3. шест месеца - по молбите за възстановяване на българско гражданство;
  4. шест месеца - по молбите за освобождаване от българско гражданство;
  5. три месеца - по предложенията за придобиване на българско гражданство по чл. 16, както и за отмяна на натурализация или за лишаване от българско гражданство.
  (2) Сроковете по ал. 1 текат от постъпването на молбата или предложението в Министерството на правосъдието, съответно от датата на отстраняване на нередовностите.
  (3) Становищата на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция "Национална сигурност" постъпват в Министерството на правосъдието:
  1. по ал. 1, т. 1 - в срок не по-късно от десет месеца преди изтичането на срока – за Министерството на вътрешните работи, съответно два месеца преди изтичането на срока - за Държавна агенция "Национална сигурност";
  2. по ал. 1, т. 2 - в срок не по-късно от седем месеца преди изтичането на срока – за Министерството на вътрешните работи, съответно два месеца преди изтичането на срока - за Държавна агенция "Национална сигурност";
  3. по ал. 1, т. 3 - в срок не по-късно от четири месеца преди изтичането на срока – за Министерството на вътрешните работи, съответно два месеца преди изтичането на срока - за Държавна агенция "Национална сигурност";
  4. по ал. 1, т. 5 - в срок не по-късно от два месеца преди изтичането на срока – за Министерството на вътрешните работи, съответно един месец преди изтичането на срока - за Държавна агенция "Национална сигурност".”

  Предложение на н.пр. Любен Корнезов:
  В § 5, чл. 35, ал.1, т. 1 думата „осемнадесет” се заменя с думата „ дванадесет”.
  В т. 2 думата „дванадесет” се заменя с думата „девет”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 37, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 1:
  „1. общините или кметствата, където се съхранява актът за раждане на лицето – за вписване на промените в гражданството в регистъра за гражданско състояние;”.
  2. Досегашната т. 1 става т. 2 и в нея думите „регистрите за гражданското състояние на населението” се заменят с „регистъра на населението”.
  3. Досегашната т. 2 става т. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.


  Предложение на н.пр. Мая Манолова за създаване на нов § 6а:
  „§ 6а. В чл. 38 се създава т.5:
  „5. регистър на българските граждани, придобили друго гражданство.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 7. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) „Министерството на правосъдието има право на безплатен достъп до Национална база данни „Население”, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Редът, начинът и обхватът на данните, до които се предоставя достъп, се определят със споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В § 2 от допълнителните разпоредби т. 1 се изменя така:
  „1. Лице от български произход" е лице, на което поне един възходящ е българин по народност.”

  Предложение на н.пр. Любен Корнезов:
  В § 8 т. 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Четин Казак:
  § 8 отпада.
  Комисията подкрепя предложението

  Предложение на н.пр. Десислава Атанасова и група нар. представители:
  § 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението

  Предложение на н.пр. Христо Бисеров:
  1. Вариант І - § 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението .

  2.Вариант ІІ – В § 8 „народност” се заменя с „националност”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да отпадне.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 9. Молбите, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат и решават при досегашните условия и ред.

  Предложение на н.пр. Любен Корнезов:
  В § 9 след думата „ред” се добавят думите „в срок до две години от влизането на закона в сила”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Десислава Атанасова и група нар. представители:
  В § 9 след думата „ред” се добавя „в срок до осемнадесет месеца от влизането в сила на този закон.”
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 8.

  § 8. Молбите, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат и решават при досегашните условия и ред в срок до две години от влизането в сила на този закон.

  § 10. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г. и бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г.) чл. 20 се отменя.

  Предложение на н.пр. Мая Манолова:
  § 10 се променя по следния начин:
  „В Закона за гражданската регистрация се правят следните изменения и допълнения:
  1. Член 20 се отменя.
  2. В чл. 25,ал.1, т.6 се променя по следния начин:
  „т. 6. гражданство; включително друго гражданство, придобито от български гражданин.””
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя по т.2.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 9.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума