Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
25/03/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-52/26.03.2010 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, № 002 – 02 – 11, внесен от Министерски съвет на 19.03.2010 г.


  На свое заседание, проведено на 25.03.2010 г., Комисия по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, № 002 – 02 – 11, внесен от Министерски съвет на 19.03.2010 г.

  На заседанието присъстваха представители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – г-жа Зара Добрева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна” и г-н Димитър Мандраджиев – държавен експерт в дирекция „Външноикономическа политика”.

  От името на вносителя законопроекта бе представен от г-н Димитър Мандраджиев .
  Споразумението е неразделна част от Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 17 юни 1997 г.
  Мотиви за сключването му е желанието на българската страна за синхронизиране с изискванията на членството ни в Европейския съюз.
  В Споразумението се въвежда по – голяма прецизност на двустранните отношения в областта на инвестициите, изключва се възможността за разпространение на разпоредбите на договора, визиращи принципа на недискриминация и предоставяне на режима на най – облагодетелствана нация и режима на национална третиране, настоящи и бъдещи предимства, произтичащи от членство и асоцииране на страните по договора към икономически, валутен или митнически съюз, обща зона или пазар за свободна търговия.
  Относно трансфера на инвестиции се предвижда справедливо и безпристрастно прилагане на временни мерки в съответствие правилата на Европейския съюз или на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

  След проведената дискусия единодушно със 17 гласа „за”,Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, № 002 – 02 – 11, внесен от Министерски съвет на 19.03.2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума