Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
25/03/2010

  Доклад от заседание на комисия
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-58/08.04.2010 г.
  ОТНОСНО: Обсъждане на първо четене на законопроект за изменение и допълнение на Гражданскопроцесуалния кодекс с вх. № 054-01-4, внесен от народния представител Огнян Стоичков на 22.01.2010 г.

  На две заседания, проведени на 11. 02. 2010 г. и 25. 03. 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Гражданскопроцесуалния кодекс с вх. № 054-01-4, внесен от народния представител Огнян Стоичков на 22.01.2010 г.
  На заседанията присъстваха народният представител Огнян Стоичков – вносител на законопроекта и г-н Георги Дичев – председател на Камарата на частните съдебни изпълнители.
  Г-н Стоичков представи законопроекта, в чийто предметен обхват е уредбата на обществените отношения, свързани със съдействието за принудителното изпълнение по реда на ГПК от страна на държавните органи и най-вече на полицейските.
  Вносителят направи критичен анализ на промяната, която е направена в чл. 431, ал.2 от ГПК в бр. 42 на ДВ. С условието искането за съдействие да бъде „мотивирано” и ако”противозаконно се пречи” на изпълнението, на практика се появява сериозният проблем според вносителя за ефектността на принудителното изпълнение от частните съдебни изпълнители. Съдействието на полицията се иска не за да охранява частния изпълнител. В случая МВР изпълнява своите функции по чл. 2 и чл. 6 от Закона за МВР, а именно изпълнява дейност, която да защити правата и интересите на гражданите и обществения ред. Тези права и интереси са в съдебното решение, което принудително се изпълнява. Частните съдебни изпълнители са натоварени с публични взимания по закона. Гражданинът е този, който избира към частен или държавен изпълнител да се обърне и не трябва да е в по-непривилегировано положение, ако избере частния съдебен изпълнител.
  Целта която си поставя законопроектът е синхронизиране на законодателството, избягване на възможността за двусмислено тълкуване на разпоредбите на ГПК, осигуряване на ефективно изпълнение на съдебните актове, върховенство на закона и достигане на европейските стандарти в областта на правосъдието.
  По законопроекта се проведе задълбочена дискусия с изслушване на аргументи от страна на народните представители и на председателя на Камарата на частните съдебни изпълнители г- н Георги Дичев. Бяха представени и писмените становища на Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи. В обсъждането по законопроекта взеха участия народните представители Анастас Анастасов, Димитър Лазаров, Христо Бисеров, Фани Христова, Любен Корнезов, Янаки Стоилов, Явор Нотев, Тодор Димитров и председателя на комисията г-жа Искра Фидосова.
  В дискусията народните представители очертаха няколко основни проблеми, които поставя законопроектът:
  - Изразено бе принципното становище и неодобрение да се променя ГПК по отделно възникнали проблеми и инициатива на една или друга професионална гилдия, изхождайки от обстоятелството, че това е кодекс, в чийто предметен обхват са обществени отношения, които трябва да се ползват с най-голям стабилитет, каквото е и становището на Министерство на правосъдието;
  - ГПК не прави разлика между частни и държавни изпълнители, поради което в правоприлагането се вадят аргументи от ЗСВ, че такова съдействие, въпреки променената норма на чл. 431, ал. 2 от ГПК, се оказва на държавните изпълнители от полицейските органи чрез позоваването на чл. 275, ал. 2 и 3 от ЗСВ;
  - Норма с подобно съдържание следва да се съдържа единствено в процесуалните закони, а не в ЗСВ, който е устройствен закон;
  - Частните съдебни изпълнители изпълняват публични функции, възложени им от държавата със закон и то по един от най сериозните проблеми в правоприлатането - принудителното изпълнение на съдебните решения и други правни актове, поради което не може да има различно третиране между тях и държавните съдебни изпълнители, тъй като от това в крайна сметка страдат гражданите.
  - Правните субекти – физически или юридически лица следва да имат равни възможности и равни права при избора на частен или държавен съдебен изпълнител по отношение на усилието на държавата, за да получат в равна мяра дължимото им съдействие, и в крайна сметка да получат резултата от принудителното изпълнение.
  - В редакцията на законопроекта отсъства активно легитимираният субект или искането, каквото съществува в нормата на чл. 431, ал.2 от ГПК преди промяната, както и в чл. 275, ал. 3 и 4 на АПК, а това е основен принцип в процесуалните норми. Това може до доведе до тълкуване, че едва ли не полицейските органи са длъжни да го правят служебно и без искане от страна на съдебните изпълнители. Корективът следва да бъде, че при изпълнение на служебните функции съдебният изпълнител може да поска съдействие при необходимост, каквато е и препоръката на Министерството на вътрешните работи.
  - Несъгласие предизвиква употребата на понятието „незабавно”, тъй като би довело до тълкуване какво означава „незабавно” и би създало потенциална възможност да се затрудни основната дейност на полицейските органи. По този въпрос задължително следва да се добави „при възпрепятстване на изпълнението на функциите на съдебния изпълнител”, каквато е и становището на Министерство на вътрешните работи.
  Народните представители се обединиха относно необходимостта от предложеното изменение на ГПК, но с условието за усъвършенстване на законопроекта между първо и второ четене, поради изложените съображения.
  Няколко от членовете на комисията изказаха становище, че поради многото правно-технически несъвършенства на законопроекта, който е от две изречения, биха се въздържали да подкрепят норма с подобно съдържание.

  След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 10 гласа “за” и 4 „въздържали се” прие на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение Гражданскопроцесуалния кодекс с вх. № 054-01-4, внесен от народния представител Огнян Стоичков на 22.01.2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  Искра Фидосова

  Форма за търсене
  Ключова дума