Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
14/04/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-59/16.04.2010 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002 – 02 – 14, внесен от Министерски съвет на 06.04.2010 г.

  На свое заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002 – 02 – 14, внесен от Министерски съвет на 06.04.2010 г.
  На заседанието присъстваха г-н Любомир Полимиров – директор на дирекция „Инвестиционни дейности” към министерство на регионалното развитие и благоустройство и г-жа Светла Панова – директор на дирекция „Външни финанси” към министерство на финансите.
  От името на вносителя законопроектът бе представен от г-н Любомир Полимиров.
  Основната цел на Националната стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията, приета от правителството през 2004 г., като част от Националната стратегия за развитие на водния сектор е подобряването на качеството на В и К услугите. Постигането на целта изисква изграждане на значителна по обем инфраструктура, която включва язовири, водопроводи, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води и канализация на много населени места, а също така и рехабилитация та съществуващата инфраструктура.
  Необходимите инвестиции за реализация на стратегията възлизат на около 6,9 милиарда евро, част от които ще бъдат осигурени чрез европейските фондове чрез оперативни програми „Околна среда” и „Развитие на земеделските райони”, но се налага да се търсят и други източници на финансиране от международни финансови институции.
  Във връзка с това е предложен и проекта за развитие на общинската инфраструктура, който ще се финансира чрез заем от Международната банка за развитие и възстановяване.
  Основните цели на проекта са: да се окаже съдействие на общините при планирането и реализацията на проекти за водоснабдяване и канализация и да се подобри качеството на В и К услугите в определени райони на страната, като се премахнат режимите на водоснабдяването и се достави на потребителите питейна вода в съответствие с нормативните изисквания за нейното качество.
  Общата стойност на проекта е 101 199 375 евро, в т.ч. 81 000 000 евро заем от Международната банка за възстановяване и развитие и 20 199 375 евро съфинансиране от държавния бюджет.
  На основание Решение № 373 на Министерски съвет от 25 май 2009 г. и Решение на Народното събрание от 30 май 2009 г. са проведени преговори с Международната банка за възстановяване и развитие, пакетът от документи по „Проект за развитие на общинската инфраструктура” е разгледан и одобрен от Борда на директорите на Международната банка за възстановяване и развитие, за което са уведомени министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството с писмо от 27 ноември 2009 г.
  На 01 февруари 2010 г. е подписано Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие – Заемно споразумение № 7834 – БГ, съгласно което проектът ще се реализира в периода 2010 – 2015 г.-, а погасяването на заема – в периода 2017 – 2028 г.
  След проведената дискусия, единодушно с 16 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002 – 02 – 14, внесен от Министерски съвет на 06.04.2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума