Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
14/04/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. № 053-03-62/16.04.2010 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054 – 01 – 16, внесен от нар. представители Мартин Димитров Димитров, Ваньо Евгениев Шарков, Димо Георгиев Гяуров и Цветан Костов Костов на 10.03.2010 г.

  На свое заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054 – 01 – 16, внесен от нар. представители Мартин Димитров Димитров, Ваньо Евгениев Шарков, Димо Георгиев Гяуров и Цветан Костов Костов на 10.03.2010 г.
  На заседанието присъсваха г- н Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право и обществено осигуряване” към Министерство на труда и социалната политика, г-жа Христина Митрева – управител на Националния осигурителен институт и г-н Йосиф Милошев – началник отдел „Правен” в Националния осигурителен институт.
  Законопроектът бе представен от вносителя – г-н Цветан Костов.
  Той подчерта, че причината за предложения ЗИД на КСО е указанието на изпълнителния директор на НАП довело до разширително тълкуване на разпоредбите на КСО. Принципът на осигурителното законодателство трябва да бъде: полагане на труд и да има предвидено задължение за осигуровки.
  Ако едно от тези условия не е налице не би трябвало да има дължими осигуровки.
  В Комисията по правни въпроси са представени становища от Министерство на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Национална агенция по приходите, Националния съвет за тристранно сътрудничество и Конфедерация на независимите синдикати, които не подкрепят предложения законопроект, като се стеснява обхвата на задължителното осигуряване на лица, подлежащи до момента на осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване.
  Г-жа Митрева изрази становището на НОИ, като възрази срещу предложението в законопроекта за задължително положен труд, което би означавало принудителен труд.
  Тя подчерта, че след второто указание издадено съвместно от НАП и НОИ вече не съществува проблем в тълкуване на разпоредбите на КСО.
  Г-н Мирославов изтъкна, че посочените в разпоредбата на чл. 4, ал.3 , т. от КСО лица са самоосигуряващи се лица, за които основанието за осигуряване е фактът на упражняване на трудова дейност. Те нямат определено месечно възнаграждение, а внасят осигурителни вноски за своя сметка авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Ето защо не е възможно основанието на самоосигуряващите се лица, каквито са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица – членове на неперсонифицирани дружества, да се поставя в зависимост от наличието или липсата на уговорено възнаграждение срещу положения труд.
  В дискусията взеха участие народните представители Мая Манолова, Михаил Миков, Искра Фидосова, Димитър Лазаров.
  След проведеното обсъждане с 3 гласа „за” и 15 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054 – 01 – 16, внесен от нар. представители Мартин Димитров Димитров, Ваньо Евгениев Шарков, Димо Георгиев Гяуров и Цветан Костов Костов на 10.03.2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума