Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
14/04/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. № 053-03-63/16.04.2010 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054 – 01 – 17, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 10.03.2010 г.

  На свое заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054 – 01 – 17, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 10.03.2010 г.

  На заседанието присъсваха г- н Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право и обществено осигуряване” към Министерство на труда и социалната политика, г-жа Христина Митрева – управител на Националния осигурителен институт и г-н Йосиф Милошев – началник отдел „Правен” в Националния осигурителен институт.
  Законопроектът бе представен от вносителя г-жа Мая Манолова.
  Тя изтъкна че с последните промени на Кодекса за социално осигуряване и според задължително Указание на изпълнителния директор на НАП от 25.02.2010 г. самоосигуряващите се лица в търговски дружества ще трябва да се осигуряват на две основания – като управители на дружеството и като съдружници, полагащи трудова дейност с личен труд в същото. Промените засягат широк кръг от лица - около 350 000 души , които са управители и едновременно с това еднолични собственици на капитала или съдружници в търговски дружества, без да получават възнаграждение за това.
  Със законопроекта се предлага едно лице, което е едновременно управител и съдружник в търговско дружество да се осигурява в качеството му на управител само когато дружеството му дължи възнаграждение за неговите управленски функции. В останалите случаи когато такова възнаграждение не е уговорено, управителят трябва да осигурява само в качеството му на съдружник като самоосигуряващо лице. По този начин ще се избегне плащането на осигурителни вноски за възнаграждения, които реално не са дължими и изплатени на съответния управител.
  В Комисията по правни въпроси са представени становища от Министерство на труда и социалната политика, , Националния осигурителен институт, Национална агенция по приходите, Националния съвет за тристранно сътрудничество и Конфедерация на независимите синдикати, които не подкрепят предложения законопроект.
  Представителите на институциите – г-жа Митрева и г-н Мирославов изказаха становище, че причината за предложения ЗИД на КСО е отстранена с второто съвместно указание на НАП и НОИ. Обстоятелството, че НАП е дала неточни указания по прилагането на разпоредбите на КСО за внасяне на осигурителни вноски от лица, които са едновременно собственици или съдружници в търговски дружества и управители на същите, не бива да бъде основание за промени в КСО.
  Разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване изключва противоречиво тълкуване относно дължимостта на осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения по отношение на лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал.1, т. 7 от Кодекса, което прави ненужна законодателната промяна.
  След проведеното обсъждане с 6 гласа „за” и 12 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054 – 01 – 16, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 10.03.2010 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума