Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
14/04/2010

  Доклад от заседание на комисия
  ДО К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. № 053-03-65/16.04.2010 г.
  Относно: Проект на решение на Народното събрание относно изпълнение на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, № 054 – 02 – 25, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители на 24.03.2010 г.

  На свое заседание проведено на 14 април 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди проект на решение на Народното събрание относно изпълнение на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, № 054 – 02 – 25, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители на 24.03.2010 г.
  В мотивите към проекта на решение се твърди, че на 1 октомври 2009 г. правителството прие Антикризисен план със срок на реализация 27 април 2010 г.
  Анализът му показва, че той не е изпълнен и в него се съдържат: добри намерения; мерки, които изобщо не са изпълнени; мерки, които са изпълнени,но се отчитат като грешни и мерки, които противоречат на действията на правителството.
  Вследствие на непоследователни, объркани и противоречиви решения и действия на правителството кризата се задълбочава.
  Намаляват приходите в бюджета, освобождава се работна ръка. Увеличава се безработицата. Доходите са замразени. Увеличават се данъци, такси и осигуровки. Намалява покупателната способност.Свива се производството.
  В момента се обсъжда нов антикризисен план. Лансират се различни намерения – увеличаване на здравната вноска, поемане на социалноосигурителните и здравните вноски от самите държавни служители, увеличаване на ДДС, приватизация на държавни активи и др.
  Комисията по правни въпроси не се съгласи с мотивите на проекта за решение.
  При изслушването си в Народното събрание, заместник министър – председателя Симеон Дянков изнесе някои данни и представи по- важните антикризисни мерки, приети от Националния съвет за тристранно сътрудничество и правителството.
  Той подчерта, че по оперативни данни на Агенцията по заетостта безработицата през м. март е спаднала с около 4400 души. Това е първият месечен спад от декември 2008 г. Тези данни са още един сигнал, че икономиката започва да се съживява, но трябва да се помогне още на заетостта, на бизнеса и на домакинствата.
  В пакета има 60 мерки. Една от основните мерки е предоставяне на 10 милиона допълнителни средства за субсидираната заетост към Националния план по заетостта. Става дума за програми за временна заетост, които обхващат към този момент около 15 000 души.
  Една друга мярка е комплексът от мерки по Оперативна програма „Човешки ресурси” и републиканския бюджет за запазване на заетостта в предприятия със затруднени пазари. Този комплекс включва специфичен отпуск по икономически причини и гарантиране правата на освободените работници на база брутното възнаграждение по трудов договор.
  Една допълнителна мярка е ограничаването на достъпа до пазара на труда на работниците от трети страни.
  Някои от мерките, които касаят домакинствата. Една такава мярка е временното ограничаване на нарастването на държавно регулираните цени на стоки и услуги от обществен интерес.
  Друга мярка е оптимизирането на разпределението върху операторите на ваучери за храни чрез премахване на квотите.
  Трета такава мярка е премахване на тавана за обезщетенията за безработица от 1 юли 2010 г.
  Една друга мярка са допълнителните бюджетни средства за финансиране на разкритите обществени трапезарии, това да продължи и през месец април.
  Някои от мерките за бизнеса. Първа такава мярка е изплащане до края на първото полугодие на 2010 г. от държавата на дължимите суми по изпълнените обществени поръчки при спазване на всички нормативни уредби, включително и Закона за бюджета за 2008, 2009, 2010 г. Този процес ще стане чрез Българската банка за развитие.
  Друга такава мярка е създаването на публични регистри за дължимите средства по обществени поръчки, ДДС, акцизи и всички европейски проекти.
  Трета такава мярка е ускорената продажба на предписани емисионни единици до 50 млн. т, това е по Протокола от Киото, за инвестиции в зелени проекти.
  Четвърта такава мярка, която касае туризма главно, е облекчаване на визовия режим за гражданите на Русия и Украйна, съобразно най-либералните европейски практики.
  Някои мерки от частта за фиска.
  Първо, приватизация на миноритарните остатъчни дялове чрез Българската фондова борса.
  Друга такава мярка е ограничаването на текущите разходи на администрацията с до 10%. Това ще доведе до спестяване в бюджета от около 450 млн. лв.
  Други мерки са по-дългосрочни и целят обстоен анализ на реформите в здравната и в пенсионната реформи. Този анализ ще бъде представен на НСТС до 31 май 2010 г. и ще се вземе предвид в законопроектите, които ще дойдат в парламента.
  След проведеното гласуване, с 5 гласа „за”, 12 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не приеме предложения проект на решение относно изпълнение на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, № 054 – 02 – 25, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители на 24.03.2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума