Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
22/04/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. № 053-03-71/27.04.2010
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002 – 01 – 20, внесен от Министерски съвет на 26.03.2010 г.
  На свое заседание, проведено на 22 април 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002 – 01 – 20, внесен от Министерски съвет на 26.03.2010 г.
  На заседанието присъстваха представители на министерство на околната среда и водите: г-жа Ваня Григорова – директор Изпълнителна агенция по околна среда, г-н Калин Илиев – директор дирекция „Международна дейност” и г-жа Боряна Калинова – началник отдел „Европейски политики по изменение на климата”.
  От името на вносителя законопроектът бе представен от г-н Калин Илиев.
  С него се цели транспониране на Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността.
  Започнала е наказателна процедура по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз за въвеждане в законодателството на чл. 9 и чл. 11 от Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО към Република България за неспазване на срока за транспониране.
  Чрез транспонирането на Директива 2008/101/ЕО в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) се осигурява национално нормативно регламентиране на принципите, заложени в директивата за включване на авиационните дейности в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, като се определят:
  - Периодите на участие на авиационните дейности в търговията с квоти за емисии на парникови газове;
  - Рамката за разпределяне на квотите на операторите на въздухоплавателни средства, администрирани от Република България;
  - Компетентнният орган, отговарящ за участието на авиационните дейности в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове;
  - Задълженията на компетентния орган и на операторите на въздухоплавателни средства;
  - Ново приложение № 6, посочващо авиационните дейности, които влизат в обхвата на Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове.
  Целта на транспонирането на чл. 9 от Директива 2009/29/ЕО е Министерствоно на околната среда и водите (МОСВ) да събере необходимите данни, подкрепени с достатъчно доказателства за емисиите от новите дейности в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове.
  Чрез транспонирането на чл. 11 от Директива 2009/29/ЕО се регламентира, че до 30 септември 2011 г. страната ни ще представи на Европейската комисия списък с инсталациите на територията на страната, попадащи в обхвата на Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове от 1 януари 2013 г. нататък и безплатно разпределените квоти за определени инсталации, изчислени в съответствие с правилата на директивата.
  Съществена част от законопроекта са текстовете за създаване на правна уредба и механизъм за участието на Република България в международната търговия с емисии на парникови газове съгласно
  чл. 17 на Протокола от Киото.
  Законопроектът полага основите на Националната схема за зелени инвестиции, като очертава структурата и основните й принципи за работа, които ще гарантират прехвърлянето на предписани емисионни единици между държавите съгласно правилата на Протокола от Киото и тяхното т.нар. „позеленяване”.
  Средствата по Националната схема за зелени инвестиции следва да се управляват отделно от държавния бюджет. Те ще влизат в извънбюджетна сметка, специално предназначена за целите й. Тази сметка ще се управлява от Министерството на финансите.
  С изменението в чл. 66-68 от Закона за опазване на околната среда се урежда ролята на водещия орган в прилагането на Националната схема за зелени инвестиции , която се възлага на Националния доверителен екофонд.
  Националният доверителен екофонд ще има основна задача да осигурява избора и одобрението на предложените проекти, програми и дейности и да следи за тяхното правилно изпълнение. Фондът няма да оперира директно със средствата, получени от продажбата на предписани емисионни единици, а само ще одобрява дейностите за финансиране. Реалното финансиране ще се реализира от извънбюджетната сметка към Министерството на финансите.
  Средствата от продажбата на част от свободните предписани емисионни единици ще се използват за подпомагане на множество проекти, програми и дейности, за които няма налично друго подпомагане и осъществяването им е затруднено или невъзможно. Това се отнася особено за проекти в областта на енергийната ефективност в частния и общинския сектор, транспорта и горското стопанство.
  Въвеждането на мерки за прилагане на Регламент (ЕО)
  № 1102/2008 се осъществява чрез определяне на министъра на околната среда и водите като компетентен орган, създаване на контролен механизъм и въвеждане на санкции, приложими при неизпълнение на изискванията на регламента. Прилагането на определени разпоредби, касаещи забраната за износ на метален живак и негови съединения и смесването му с други вещества с единствена цел последващ износ, е отложено в съответствие с преходните разпоредби, въведени в регламента.
  Предвиждат се незначителни корекции за поясняване на процедурата за кандидатстване на нови участници в Европейската схема за търговия с квоти, за отпускане на квоти от формирания резерв „Нови участници” в Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008 – 2012 г.
  Предлага се изменение на чл. 144, ал. 1 – като се предвижда да отпадне т. 1, буква „л” „мониторинг на нейонизиращи лъчения”.
  Изменението се налага поради невъзможността да бъде изградена мониторингова мрежа с измервателни станции за нейонизиращи лъчения. Такава не съществува и в Европейския съюз поради естеството на електромагнитното лъчение като физично явление. Съгласно чл. 57 от Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (ДВ, бр. 63 от 2009 г.) електромагнитните полета в урбанизирани територии подлежат на контрол, който се осъществява от министъра на здравеопазването посредством регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.
  След проведената дискусия, със 17 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002 – 01 – 20, внесен от Министерски съвет на 26.03.2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума