Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
29/04/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. № 053-03-76/30.04.2010
  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии, № 002 – 01 – 29, внесен от Министерски съвет на 16.04.2010 г.

  На свое заседание, проведено на 29 април 2010 г., Комисията по правни въпроси, обсъди законопроект за допълнение на Закона за политическите партии, № 002 – 01 – 29, внесен от Министерски съвет на 16.04.2010 г.

  На заседанието присъства г-н Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи” към министерство на финансите, който представи законопроекта от името на вносителя.
  Същият е изготвен в изпълнение на мярка № 20 от Решение
  № 180 от на Министерския съвет за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция.
  С така предложената еднократна мярка и политическите партии и коалиции солидарно с всички физически и юридически лица ще понесат тежестта на финансовата криза.
  Предвижда се еднократно за 2010 г. да бъде намалена субсидията за политическите партии и коалиции, определена съгласно чл. 27, ал. 1 от Закона за политическите партии, с 15 на сто. Средствата, предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. за субсидиране на политическите партии и коалиции, възлизат на 50,7 млн. лв.
  С тази мярка се очаква икономия от 7,5 млн. лв., или средствата, които ще бъдат предоставени на политическите партии и коалиции през 2010 г., ще са в размер 43,2 млн. лв.
  В дискусията взеха участие народните представители Любен Корнезов, Екатерина Михайлова и Павел Димитров.
  Изказаха се становища, че субсидии от държавния бюджет получават и юридически лица със стопанска и нестопанска цел, че синдикални и работодателски организации ползват безвъзмездно държавна собственост, а би могло да се отдадат под наем и така да има още постъпления в държавния бюджет и че е необходимо солидарно поемане на тежестта на финансовата криза.
  След проведеното гласуване, със 17 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за политическите партии, № 002 – 01 – 29, внесен от Министерски съвет на 16.04.2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума