Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
29/04/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. № 053-03-77/30.04.2010
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 002 – 01 – 27, внесен от Министерски съвет на 16.04.2010 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 054 – 01 – 21, внесен от народните представители Мартин Димитров Димитров, Иван Николаев Иванов и Кирчо Димитров Димитров на 19.03.2010 г.

  На свое заседание, проведено на 29.04.2010 г., Комисията по правни въпроси, обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 002 – 01 – 27, внесен от Министерски съвет на 16.04.2010 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 054 – 01 – 21, внесен от народните представители Мартин Димитров Димитров, Иван Николаев Иванов и Кирчо Димитров Димитров на 19.03.2010 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” и г-жа Венетка Тодорова – началник отдел в дирекция „Данъчна политика” към министерство на финансите, г-жа Соня Вълкова – директор на дирекция „Правно-нормативна”, г-жа Станислава Йорданова – главен юрисконсулт, г-жа Наташа Петрова – началник отдел в дирекция „Акцизи” и г-н Божидар Алексов – директор на дирекция „Акцизи” – всички от Агенция „Митници” и г-н Иван Боцов – началник отдел ГД „Контрол на качеството на течните горива” от Държавна агенция по технически и метеорологичен надзор към министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
  От името на вносителя законопроектът бе представен от г-жа Людмила Петкова.
  Внесеният законопроект е изготвен в изпълнение на Решение № 180 на Министерския съвет от 1 април 2010 г. за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция, като предложенията са свързани с изпълнението на част от тези мерки.
  Предлага се отмяна на нулевата акцизна ставка за биодизел, използван като енергиен продукт за отопление, определяне на операциите по смесване на биогорива с горива от нефтен произход като производство по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове и отмяна на срока за реализиране на налични акцизни стоки, облепени с бандерол, закупен по отменената акцизна ставка, при влизане в сила на нови акцизни ставки.
  Получено е положително решение на Европейската комисия за съвместимост на данъчното облекчение под формата на нулева ставка върху чистите биогорива и намалена ставка за смесите на конвенционални горива с биогорива, съгласно което решение мярката за намаляване на облагането с акциз на биогоривата се прилага само в случаите, когато биодизелът се използва като моторно гориво, а не като гориво за отопление.
  В съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-специално на Директива 2003/96/ЕО за данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията е допълнено определението за производство на енергийни продукти. За производство на енергийни продукти се счита и смесването на енергийни продукти с платен акциз в случаите, когато размерът на дължимия акциз за получения енергиен продукт е по-висок от сумата на вече платения акциз за двата продукта.
  Процесът на реализация на акцизни стоки създава редица административни затруднения за митническата администрация, както и конфликти с представителите на бизнеса.
  С последните изменения и допълнения на закона за акцизите и данъчните складове бе отменено задължението за заплащане на акциз при изтичането на 60-дневния срок от получаване на бандеролите за стоки, за които акцизът не е станал дължим на друго основание и се прие изцяло нов механизъм за заявяване на бандеролите на базата на средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, като по този начин ще се контролира този процес.
  Ето защо отпада необходимостта от определяне на срокове за реализация на акцизните стоки, когато има промяна в акцизната ставка или на образеца на бандерол.
  Вторият законопроектът бе представен от г-н Веселин Методиев.
  Европейската комисия на 23.11.2009 г. излезе с положително решение относно прилагането от страна на България на намалени акцизни ставки върху смесите на биогорива с течни горива, както и нулева ставка върху биоетанола и биодизела, Като е предвидено е тези данъчни облекчения да се прилагат за срок от две години.
  В Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) от 01.01.2008 г. бе предвидена възможност за ползване на данъчни преференции, но на практика те не се прилагаха поради изчакване решението на Комисията. След неговото излизане, обаче, вместо да започне тяхното прилагане, с последните изменения в ЗАДС, данъчните облекчения за биоетанол бяха ограничени, като отпадна нулевата ставка за биоетанола като моторно гориво.
  Последните изменения в ЗАДС от 2009г. и отпадането на биоетанола е необосновано с оглед направената нотификация от ЕК, а на национално ниво води и до нарушаване на Националната стратегия за стимулиране производството и употребата на биогорива.
  Отпадането на биоетанола противоречи и на българския Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата, на целите му, както и на политиката, провеждана от България и Европейския съюз за повишаване дела на биогоривата в транспорта, с цел опазване на околната среда и намаляване на вредните емисии.
  Няма аргумент да бъде различен режима на биогоривата – биодизел и биоетанол, след като и двете имат един и същи правен статут на биогорива, за които се отнасят и директива на ЕС и Националната стратегия и Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и Закона за чистотата на атмосферния въздух.
  Предложението да се допълни биоетанола освен с код по КН от 2207 20 00 и с код 2207 10 00, но с чисотота не по-малко от 99% се обосновава с изискването продукта да се денатурира. А този процес води до намаляване на градусите на продукта, а оттам прави невъзможно използването му като биогориво и вече не го и дефинира като биогориво.
  При така регламентирания висок градус се обосновава високото съдържание на вредни за употреба от човека съставки, което го прави негоден за употреба като алкохол и е предмет на засилен контрол от страна на митническите органи чрез измервателни уреди и постоянна и директна дистанционна връзка.
  Предлага се изравняване на регулациите в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата.
  Със Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата са въведени задължения за използване на биогорива в нефтените горива за бензинови и дизелови двигатели в границите между 2 и 5%, считано от 01.03.2010г. Същевременно в Закона за акцизите и данъчните складове вече е предвидена преференция за смесване при нива само от 4 до 5 на сто. Това разминаване между двата закона обезсмисля преференцията и не стимулира изпълнението на задълженията, поради което и предлагаме да се изравни режима на долната граница от 2% без да се променя горната граница от 5%. Предлаганата промяна касае както биоетанола, така и биодизела, с оглед необходимостта от равнопоставеност на тези два вида биогорива.
  Г-жа Петкова изрази становището на министерство на финансите по законопроекта на народните представители Мартин Димитров, Иван Иванов и Кирчо Димитров.
  Според министерство на финансите нулева ставка може да се прилага само и единствено в случаите, когато биогоривото може да се ползва като моторно гориво, какъвто не е случаят с биоетанола. Въвеждане на нулевата ставка върху биоетанола в Закона за акцизите и данъчните складове би означавало узаконяване на незаконосъобразното използване на биоетанола като моторно гориво и в този смисъл нарушаване изискванията на издаденото по искане на Република България Решение на Европейската комисия № 607/2008 относно разрешаване ползване на държавна помощ за биогоривата в моторните горива.
  Възразяват и срещу предложението за включване на биоетанола с код по КН 2207 10 00 в обхвата на смесите, обект на намалена ставка, както и за прилагане на намалената ставка за смеси над 2 на сто биогориво. Намалената ставка може да се прилага само за смеси със съдържание на биогоривото от 4 до 5 на сто от сместа, тъй като Решението на Европейската комисия се отнася само за тези смеси. В случай, че се вземе решение за прилагане на намалени ставки за смеси с относителен дял, различен от този, обект на Решението, това означава нова нотификация пред Европейската комисия. Основен принцип в европейското законодателство е, че за един и същ процент на смесване, ако имаш задължение за смесване, не можеш да ползваш данъчни облекчения, т.е. при задължение за смесване в размер на 2 на сто биогориво, не можеш да ползваш данъчно облекчение за това процентно съотношение на биогоривото в сместа.
  В проведената дискусия и гласуване, Комисията по правни въпроси прие следното становище:
  С 14 гласа „за”, и 1 глас „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 002 – 01 – 27, внесен от Министерски съвет на 16.04.2010 г. и
  с 19 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 054 – 01 – 21, внесен от народните представители Мартин Димитров Димитров, Иван Николаев Иванов и Кирчо Димитров Димитров на 19.03.2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума