Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
29/04/2010

  Доклад от заседание на комисия
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-74/30.04.2010
  Относно : Обсъждане на първо четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за комисията по финансов надзор с вх. № 054- 01- 35, весен на 21.04. 2010 г. от Стоян Тодоров Мавродиев и група народни представители.
  На заседание, проведено на 29. 04. 2010 г. Комисията по правни въпроси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за комисията по финансов надзор с вх. № 054- 01- 35, весен на 21.04. 2010 г. от Стоян Тодоров Мавродиев и група народни представители.
  На заседанието присъстваха от Министерство на финансите – Елена Петрова – държавен експерт в отдел „Регулация на финансовите пазари” в Дирекция ”Държавен дълг и финансови пазари” и Диана Драгнева – държавен експерт в Дирекция ”Държавно юристконсулство”.
  Народният представител Стоян Мавродев представи мотивите към законопроекта, които са свързани с необходимостта от съществено ревизиране на настоящата регулаторна политика и подобрение в дейността на Комисията за финансов надзор /КФН/. Комплексната инициатива на ЕС от 2009 г. за преструктуриране и засилване капацитета и компетентността на финансовия надзор налага провеждане на действена и ефективна интеграция и хармонизиране на регулациите и практиките както между трите управления в КФН, така и между банковия и небанковия сектор, с цел изграждане и поддържане на финансова стабилност и ефективно развитие на финансовите пазари.
  Първата група изменения засягат структурата и функциите на Комисията за финансов надзор. Предвижда се комисията да се състои от петима членове, а мандатът да бъде 5 години. Нормалното функциониране на надзора, включително при заложените в законопроекта нови функции и правомощия, може успешно да се извършва от 5 души. Запазват се сегашните ресори на заместник - председателите и на функциите на председателя. На четвъртия член на Комисията се възлагат функции да съдейства за ефективна и действена защита на интересите на потребителите на финансови услуги и да подпомага дейността на Комисията във връзка с анализа на състоянието, тенденциите и стабилността на финансовите пазари, както и по идентифициране и управление на системните рискове. Промените на структурата кореспондират и на предложените изменения на функциите на финансовия регулаторен орган. Предложенията отразяват препоръките на доклада „Ларозиер” от 2009 год. към Европейската комисия относно новата структура на финансовия надзор на европейско и национално ниво.
  Запазва се механизма на конституиране на Комисията чрез избор от Народното събрание, но за да се избегне в бъдеще възможността за предсрочна подмяна или за вакуум в надзора, както това е направено в редица регулаторни органи от предишното правителство, се предлага изборът на нови членове да се осъществява не по - рано от два месеца и не по - късно от един месец преди изтичането на мандатите на действащите. В ПЗР се предвижда Народното събрание да избере нов състав на Комисията с нов 5 годишен мандат в срок от две седмици след влизане на закона в сила.
  С предложения законопроект се предвиждат редица мерки в посока защита потребителите на финансови услуги. Предвидено е четвъртият член на Комисията да разглежда жалби на граждани и организации срещу действия или бездействия на поднадзорните лица.
  Защитата на обществения интерес предполага финансовите институции, които управляват обществени средства, да бъдат прозрачни по отношение на собствеността и управлението им. В тази връзка в ПЗР на закона се предлага в тримесечен срок от влизането му в сила заварените поднадзорни лица да предоставят на Комисията информация относно действителните им собственици, което да стане публична информация. Комисията ще има възможност да налага съществуващите в съответните нормативни актове принудителни административни мерки спрямо поднадзорните лица, които не предоставят тази информация. С оглед защита на обществения интерес и недопускане на нестабилност на финансовата система, се предвижда възможността Комисията да откаже издаване на лиценз, ако не могат да бъдат идентифицирани действителните собственици на акционерите, притежаващи квалифицирано участие. Предложените промени са аналогични на предвидените правомощия на БНБ в Закона за кредитните институции. Измененията съответстват на европейските регулации, които се основават на почтеността и професионалната компетентност на пазарните участници с оглед защитата на потребителите на финансови услуги. С цел подобряване ефективността на надзора се предвижда засилване на координацията между КФН и другите органи и институции като ДАНС, КЗК, МВР, чужди финансови регулатори и т.н.
  Със законопроекта се предлага промяна на статута и функциите на Консултативния съвет по финансова стабилност. С предложените изменения Съветът става от Консултативен в постоянно действащ орган и се разширяват значително неговите функции и цели. Съветът следва не само да гарантира регулярния обмен на информация между институциите и да съгласува регулаторните практики, но и да координира политиката за осигуряване на устойчиво развитие на икономиката и финансовата система на страната. Постоянни членове на съвета ще бъдат – министърът на финансите, управителят на БНБ и председателят на КФН. По покана на съвета в работата му могат да участват и съответните подуправители на БНБ, членове на КФН, министри, председателите на парламентарните комисии по бюджет и финанси и икономическа политика и др.
  Предложени са и изменения, с които се определя Комисията за финансов надзор и нейният заместник - председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, за компетентни органи по прилагането на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16.09.2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг.
  Предложено е и допълнение, произтичащо от идентифицирани проблеми във връзка с успешното реализиране на правомощията на Комисията по отношение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
  Представителят на Министерство на финансите г-жа Елена Петрова изказа подкрепа за законопроекта, като информира народните представители, че са представено и писмено становище с конкретни бележки от правно-технически характер.
  По законопроекта се изказа народният представител Любен Корнезов, който оцени предсрочното прекратяване на мандатите на членовете на КФН като политически целесъобразно и тангиращо противоконституционност. По този повод г-н Мавродиев посочи примери с подобно действие от страна на предишните управляващи с неизбирането в рамките на 1, 2 години на членове с изтекли мандати, което е друг механизъм със същата политическа целесъобразност и ефект. Председателят на Комисията по правни въпроси г-жа Искра Фидосова обърна внимание, че промяната на числеността на КФН не е аргумент да не се подкрепят по-голямата част от съществените промени, които целят подобряване дейността на регулаторния орган с цел подобряване на финансовата среда в условия на икономическа криза.
  След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 16 гласа “за” и 5 „против” прие на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за комисията по финансов надзор с вх. № 054- 01- 35, весен на 21.04. 2010 г. от Стоян Тодоров Мавродиев и група народни представители.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  Искра Фидосова
  Форма за търсене
  Ключова дума