Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
29/04/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. № 053-03-75/30.04.2010
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054 – 01 – 38, внесен от народния представител Силвия Атанасова Хубенова и група народни представители на 28.04.2010 г.

  На свое заседание, проведено на 29 април 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054 – 01 – 38, внесен от народния представител Силвия Атанасова Хубенова и група народни представители на 28.04.2010 г.

  На заседанието присъства г-н Гриша Камбуров – изпълнителен директор на Асоциация на българските радио и телевизионни оператори.
  Законопроектът бе представен от вносителя – г-жа Хубенова.
  С него се цели оптимизиране на състава на Съвета за електронни медии, като оптималния брой на членовете му да не е повече от 5 члена – трима се избират от Народното събрание , а двама се назначават от Президента.
  Това ще доведе до съществени икономии в републиканския бюджет, а също и повишаване гъвкавостта и ефективността при вземането на решения от регулаторния орган.
  Не се изменя квотния принцип – запазено е съотношението между представителите избирани от Народното събрание и тези назначавани от Президента. От двете квоти отпадат по еднакъв брой представители.
  В момента действа еднакъв срок на ротация и за двете квоти, които са с различен мандат. Затова се предлага се ротационния период да се промени на 3 години за президентската квота, като така се ограничава превеса на квотите.
  Предвижда се и изискване член на Съвета за електронни медии да няма право на повече от два последователни мандата, каквато е и европейската практика.
  В началото на годината са приети последните изменения в Закона за радиото и телевизията, като с тях се транспонират изискванията на Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност. Всичко това води до повишаване ефективността и прозрачността на процеса на регулация.
  В Комисията по правни въпроси е постъпило писмено становище на министерство на културата, подкрепящо законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, с който се цели оптимизиране състава на Съвета на електронни медии, като се запазва количественото съотношение между представителите, избирани от Народното събрание и от президента на републиката, предвиждащ от двете квоти да отпаднат еднакъв брой представители. Направените предложения, като оптимизират състава на независимия регулаторен орган, същевременно водят и до подобряване ефективността на неговата работа. Гаранция за независимостта на Съвета за електронни медии е съчетаване на квотния принцип при неговото конституиране и ротационния принцип при обновяване на неговите членове.
  В дискусията взеха участие народните представители Любен Корнезов и Христо Бисеров.
  Изказаха становище, че и предложения законопроект продължава практиката за подмяна на членовете на независими органи, като се използват различни правни техники.
  След проведеното гласуване, с 15 гласа „за”, 3 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054 – 01 – 38, внесен от народния представител Силвия Атанасова Хубенова и група народни представители на 28.04.2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума