Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
20/05/2010 първо гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На комисията по правни въпроси
  Вх. № 053-03-94/21.05.2010

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 002 – 01 – 36, внесен от Министерски съвет на 11.05.2010 г.

  На свое заседание, проведено на 20 май 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 002 – 01 – 36, внесен от Министерски съвет на 11.05.2010 г.
  На заседанието присъстваха представители на Министерство на околната среда и водите – г-жа Ивелина Василева – заместник – министър и г-н Асен Личев – директор дирекция „Управление на водите”.
  От името на вносителя законопроектът бе представен от г-жа Ивелина Василева.
  С него се цели транспониране на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения, срокът за което e изтекъл на 26 ноември 2009 г., във връзка със стартирана на 27 януари 2010 г. процедура по нарушение № 2010/0017 срещу Република България.
  Определя се рамка за оценка и управление на риска от наводнения, за да се намалят неблагоприятните последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност, свързани с наводненията в България.
  Създава се правно основание за транспонирането в подзаконовата нормативна уредба на:
  - Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Краен срок за въвеждане - 13 юли 2010 г.
  - Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия). Краен срок за въвеждане – 15 юни 2010 г.
  - Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за определяне съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите. Краен срок за транспониране – 21 август 2011 г.
  Отразяват се включените в закона изисквания на Директива 2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване по отношение на: праговете на замърсяване, началните точки за обръщане на тенденциите за повишаване концентрациите на замърсители и дефинирането на критериите и мерките за постигане и поддържане на добро количествено състояние на подземните води.
  На 23 ноември 2009 г. Европейската комисия е започнала процедура за нарушение № 2009/2256 срещу Република България за неточно и непълно транспониране на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действия на Общността в областта на политиката за водите. С оглед изпълнение на констатациите, съдържащи се в официалното уведомително писмо на Европейската комисия, в закона ще бъде регламентирано пълно и точно транспониране разпоредбите на Рамковата директива.
  Въвеждат се приложими на практика правила за определяне на таксите в случаите, когато няма монтирани измервателни устройства.
  Регламентират се задължения за компетентните органи, провеждащи държавната и общинската политика в отраслите на водния сектор, при изпълнението и контрола при изпълнението на програмите от мерки. Предвидено е плановете за управление на речните басейни и плановете за риска от наводнения да се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите.
  Дефинират се и задълженията на Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките във връзка с изпълнението на дейностите по мониторинг на количеството на водите и оценка на ресурсите им.
  Облекчават се административните процедури и създаване на прозрачност в работата на администрацията, в т.ч.:
  - изискване на разрешително за ползване на воден обект с цел реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения;
  - ползване на подземен воден обект за изграждане на съоръжения за мониторинг на подземните води ще се извършва след съгласуване с компетентния орган;
  - при изграждането на нови съоръжения за използване на подземни води, за водовземане и за ползване на подземен воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземни водни обекти, за изкуствено подхранване на подземни води и за отвеждане на замърсители в подземни води ще се издава едно общо разрешително, съдържащо и условията за изграждане на съоръженията;
  - съкращават се сроковете, предвидени в закона, в които административният орган следва да се произнесе по подаденото заявление за издаване на разрешително;
  - облекчаване и синхронизиране на разрешителните режими и защита на съществуващите права;
  - публикуване на водените регистри;
  - промяна на собствеността на земите на вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони;
  - регламентиране собствеността на водовземните съоръжения за минерални води и процедурата по отчуждаване на такива, включени в активите на търговски дружества;
  - уреждане признаването на нищожните административни актове, издадени до 2001 г. от лице без необходимата компетентност за това;
  - децентрализиране на дейностите по издаване на разрешителни;
  Променя се списъка на комплексните и значими язовири и се предоставят на общините за управление на някои от находищата на минерална вода - изключителна държавна собственост, по тяхно искане.
  Контролът на тези разрешителни ще се провежда от съответната басейнова дирекция. Описаното по-горе е израз на обоснована държавната политика за насърчаване на друг вид ползване на минералните води от концесионното ползване във връзка с по-доброто усвояване на природния ресурс – минерална вода, и във връзка с предоставяне на лост в ръцете на органите на местното самоуправление за реализация на плановете за развитие на общината.

  След проведената дискусия с 14 гласа «за» и 1 глас «въздържал се», Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 002 – 01 – 36, внесен от Министерски съвет на 11.05.2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума