Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
25/03/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 053-03-119/24.06.2010 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 054 – 01 - 3, внесен от народния представител Огнян Стоичков на 22.01.2010 г.

  На свои заседания, проведени на 11 февруари и 25 март 2010 г., Комисия по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 054 – 01 - 3, внесен от народния представител Огнян Стоичков на 22.01.2010 г.
  На заседанията присъстваха г-н Георги Дичев – председател на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители, г- н Димитър Танев - председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара и представители на Агенция по геодезия, картография и кадастър към МРРБ – г-н Иван Евтимов – началник отдел „Нормативна уредба” към дирекция „Административно-правно и финансово обслужване” и г-жа Надежда Таранджийска – държавен експерт в същата дирекция.
  Законопроектът бе представен от вносителя – г-н Огнян Стоичков.
  Той изтъкна, че към настоящият момент всички вписвания в имотния регистър на нотариални сделки и съдебно-изпълнителни продажби се извършват със скица-копие и схема по чл. 77, ал.2 т.1 ЗКИР, издадена и заверена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а основният й капацитет се използва за издаване на скици-копия, нужни за нотариални сделки и съдебни-изпълнителни продажби. Реалният срокът за издаване на скици-копия в някои Служби по геодезия, картография и кадастър достига 20-30 дена.
  Съществува техническа възможност Агенцията по геодезия, картография и кадастър да извършва основната си дейност – заснемане, вписване и промяна на кадастралният регистър, а не издаване на скици-копия както е в момента.
  Към настоящият момент съществува информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за издаване на копия от кадастрални карти, към която имат достъп нотариусите и съдебните изпълнители. Механизмът на издаване на скица-копие от служител на Агенция по геодезия, картография и кадастър е идентичен с механизма, чрез който нотариус и съдебен изпълнител могат да издават копия на кадастрална карта.
  С предложения законопроект се цели освобождаване на времеви и ресурсен капацитет на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Улесняване на извършването на нотариални сделки и съдебно-изпълнителни продажби.
  В законодателството съществува недостатъчна координация на правни норми относно съвместното прилагане на Правилника за вписвания и Закона за кадастъра и имотния регистър относно вписвания на възбрани в Имотния регистър.
  Съдиите по вписвания до приемането на Закона за кадастъра и имотния регистър се ръководеха от Правилника за вписвания, който изрично урежда редът за вписване на обезпечителни мерки по чл. 24, чл.25 и чл.26 от Правилника за вписванията, а именно възбрани по обезпечителни заповеди издадени от съд, възбрани от оправомощени държавни органи и възбрани налагани от държавни и частни съдебни изпълнители се извършват с депозирането на заповедта, постановлението или искането в Агенция по вписвания.
  С влизането в сила на Закона за кадастъра и имотния регистър се появи допълнителна уредба относно вписванията и по конкретно чл. 77 и сл., в който за вписване се изисква скица-копие. При буквално тълкуване на чл.77 от Закона за кадастъра и имотния регистър, което се наблюдава при голяма част от съдиите по вписвания, същите изискват скици-копия подписани от началника на Служба по геодезия, картография и кадастър за вписвания по чл. 24,25 и 25 от Правилника за вписванията, въпреки че съобразно правилника за вписвания такива не се изискват. При липса на оригинални скици-копия се постановява отказ за вписване.
  По този начин поради възможността на двусмислено тълкуване на чл. 77 от Закона за кадастъра и имотния регистър, основната функция на обезпечението – бързина, изненада и внезапност се загуби. При изключителната натовареност на Службите по геодезия, картография и кадастър такива скици-копия се издават за голям период от време от 7 до 30 дена. При такъв голям период от време, лицата дължащи публични и частни вземания могат да се разпоредят със своето имущество без особени трудности.
  Цели се синхронизиране на законодателството, избягване на възможността за двусмислено тълкуване на разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър и ускоряване на техническото вписване на обезпечителните производства.
  Г-н Димитър Танев представи становището на Нотариалната камара, като посочи че предлагат нотариусът освен да снема скица - копие да може и да удостоверява подобно на заверките в Закона за Търговския регистър. Удостоверените по този вид скици ще представляват доказателство по чл. 179 от ГПК и ще могат да послужат за сделките пред нотариусите, както и за пред съдебни, данъчни, административни и други производства.
  На съдиите по вписванията не им трябва доказателство, а само информация, каквато представлява скицата - копие, поради факта, че в чл. 49, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър е предвидено, че в седемдневен срок от влизането им в сила, се предава на съответните служби по вписванията скица - копие от кадастрална карта, кадастрална схема, кадастрални регистри. Именно поради факта, че Службите по вписванията притежават тези карти и регистри, на тях им трябва не доказателство, каквото е необходимо на нотариуса за извършване на сделка, а една уточняваща справка, каквато представлява скицата копие. Скицата - копие (както е видно от наименованието) не представлява официален документ, нито заверен препис от него, по смисъла на чл.179 от ГПК.
  Удостоверяването на датата и часа е съдебно охранителна процедура по чл.590 от ГПК от Главата Нотариални производства и съответно може да се извършва само от нотариус. На съдебните изпълнители едва ли им се налага повече от един път седмично да извършват такива справки. При налагането на възбрани или вписване на постановление за възлагане те трябва да представят незаверена скица – копие съгласно чл.49б от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията.
  Едновременно с промяната в чл. 77 от Закона за кадастъра и имотния регистър трябва да се измени и Правилникът за вписвания, относно реда на налаганите възбрани.
  Г-н Иван Евтимов изказа становище, че идеята Нотариусите да получават информация чрез тяхната информационна система е приемлива на този етап, а за в бъдеще може да се предостави и на общинската администрация. Има ЗИД на Закона за кадастъра и имотния регистър, който в момента е в етап на съгласуване и предстои да бъде внесен в Народното събрание.
  В постъпилото становище от Министерство на финансите по разглеждания законопроект се изразява не подкрепа на същия, защото ще доведе до намаляване на приходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Отпадането на приходи в по – голям размер, отколкото разходи, ще доведе до дисбаланс в утвърдения бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г., което в сегашните условия не би могло да се компенсира от държавния бюджет.
  В хода на дискусията се постави въпроса във връзка със създаването на ал. 7 на чл. 55 как точно съдебния изпълнител ще удостовери съответствието на издаденото от него копие и датата и часът на изготвянето му.
  Също се изтъкна, че не е предвидено и уреждане на финансовите отношения между страните при използването на информация от системата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
  След проведената дискусия, с 14 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 054 – 01 - 3, внесен от народния представител Огнян Стоичков на 22.01.201 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума