Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
01/07/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. № 053-03-124/02.07.2010
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 054 – 01 – 10, внесен от Михаил Михайлов и група народни представители на 18.02.2010 г.

  На свое заседание, проведено на 25 март 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 054 – 01 – 10, внесен от Михаил Михайлов и група народни представители на 18.02.2010 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Магдалена Станчева – главен юрисконсулт и г-н Георги Котарев – началник отдел „Промени в горския фонд” в Изпълнителна агенция по горите.
  Законопроектът беше представен от г-жа Екатерина Михайлова, която изрази целта на вносителите – недопускане увеличаването на санкции спрямо Република България от страна на Европейската комисия, като се предлагат промени в преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите, с които се забраняват разпоредителни сделки и промяна предназначението на земи и гори от горския фонд, придобити чрез замяна до 01.01.2010 г.
  Становище по законопроекта изказа г-жа Надежда Таранджийска от Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тя заяви, че в проекта в ал. 4 се създава задължение за Агенцията по кадастъра в 14 дневен срок от публикуване на списъка, с който се налага забрана за промяна на предназначението, имотите вече да бъдат отразени в кадастралната карта. По своята същност кадастралната карта отразява фактическо състояние и фактическо положение на определени кадастрални данни. Отразяването на някакви отрицателни събития, факти или някакви бъдещи забрани не следва да се отразяват в кадастъра.
  Г-жа Магдалена Станчева от Изпълнителна агенция по горите, заяви, че вече има проект на нов Закон за горите, който е изцяло готов и е предаден на министъра на земеделието и храните за съгласуване. Текстове, които в момента се коментират са били предоставени на работната група по време на изработването специално на главата, касаеща промените в горските територии и са направили редакционни промени в тях.
  На първи юли 2010 г., след проведеното обсъждане и гласуване с 15 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 054 – 01 – 10, внесен от Михаил Михайлов и група народни представители на 18.02.2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА  Форма за търсене
  Ключова дума