Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
01/07/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. № 054-01-11/02.07.2010 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054 – 01 – 11, внесен от Михаил Рашков Михайлов и група народни представители на 18.02.2010 г.

  На свое заседание, проведено на 25 март 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054 – 01 – 11, внесен от Михаил Рашков Михайлов и група народни представители на 18.02.2010 г.
  На заседанието присъстваха представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - арх. Лилия Станкова, директор на дирекция „Устройство на територията” и Петя Тянкова, съветник на кабинета на заместник-министър Екатерина Захариева.
  От името на вносителя законопроекта бе представен от г-жа Екатерина Михайлова.
  Във връзка с предложените промени в Закона за горите, Закона за опазване на земеделски земи и Закона за собственост и ползването на земеделските земи, предлагаме промени в Закона за устройството на територията, които забраняват застрояването на имоти, определени като незастроими в параграф 11 от ПЗР на Закона за горите и ПЗР от Закона за опазване на земеделските земи.
  Становището на Министерство на земеделието и храните е че с предлаганата разпоредба не се уреждат обществените отношения при реализираното строителство, което не е приведено към действащото законодателство. Собствениците на изградените сгради, които са станали собственици и на земята, върху която е реализирано строителството, няма да имат възможност да приключат процедурите по чл. 14 от Закона за горите. От предлаганата редакция не става ясно каква ще е съдбата на влезлите в сила действащи подробни планове при прекратяване на строителните разрешения ще трябва ли същите да се преработват, от кой и за чия сметка ще е възлагането на изменението им. Прилагането на ал. 3 противоречи на разпоредбата на ал. 1 от новосъздадения параграф 11 в Закона за горите. Не може да бъдат предвиждани площи за озеленяване в подробни планове и да се променя трайното им предназначение – „горска територия” и начина им на трайно ползване – „гори” в „урбанизирани територии” – „за озеленяване” без провеждане на процедура по реда на чл. 14 от Закона за горите.

  Законопроектът се позовава на предложените допълнения към Закона за горите и Закона за опазване на земеделските земи. Редакциите са неточни и не е ясно за кои имоти не се допуска ново, основно и допълващо застрояване. В законопроекта не е развита хипотезата ако държавата или общината е извършила замяна за важни държавни или общински нужди.
  Изменението в ЗУТ явно следва да се отнася за имоти, които са придобити чрез замяна, но с променено предназначение и влезли в регулация. Ал. 2 изисква всички разрешителни за строеж да се отнемат от органа, който ги е издал. В разрез с принципите на правото е издаден административен акт при спазване на законовите изисквания към момента на издаване на акта, да се отнема при промени в законодателството в последващ момент.
  41 – то НС прие решение за спиране промяната на предназначението на земеделски земи и решение за спиране на изключването при промяната на гори и земи от горския фонд. В решенията изрично се посочва, че не се отнасят за общините, а в предложените изменения същите се засягат.
  На първи юли 2010 г., след проведеното обсъждане и гласуване с 15 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054 – 01 – 11, внесен от Михаил Рашков Михайлов и група народни представители на 18.02.2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума