Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
01/07/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-126/08.07.2010 г.
  Относно: Законопроект за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, № 002 – 01 – 55, внесен от Министерски съвет на 18.06.2010 г.

  На свое заседание, проведено на първи юли 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, № 002 – 01 – 55, внесен от Министерски съвет на 18.06.2010 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Радослава Кафеджийска – директор дирекция „Правна” и г-жа Светлана Стоянова – главен юрисконсулт в същата дирекция към Министерството на външните работи.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-жа Кафеджийска.
  С него се цели изменение на разпоредбата на
  чл. 84 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, която урежда правото на българските дипломатически и консулски представители да изпълняват нотариални функции.
  Същата дава право на българските дипломатически и консулски представители в чужбина да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване, верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани, както и да съставят нотариални завещания на български граждани. Като подписите на чужди граждани се заверяват само ако документът е предназначен да произведе действието си в Република България.
  С оглед постигане на яснота по отношение обхвата от нотариалните функции, които българските консулски длъжностни лица могат да извършват, с проекта на Закон за изменение на ЗННД се предлагат изменения в чл. 84, чрез които изрично да им се предостави правото за удостоверяване на съдържанието на частни документи, представени от чужди граждани, когато такива документи не подлежат на вписване, съставени са на български език и са предназначени да произведат действието си в Република България.
  В дискусията взеха участие народните представители Светослав Тончев и Емил Радев.
  Поставиха се въпросите понятието „български консулски длъжностни лица” съответства ли на „български дипломатически и консулски представители” и има ли регистър на тези длъжностни лица, за да може да се направи проверка дали съществува съответния документи и заверен ли е от оправомощеното лице.
  След проведеното обсъждане и гласуване с 14 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, № 002 – 01 – 55, внесен от Министерски съвет на 18.06.2010 г.


  ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ЯВОР НОТЕВ


  Форма за търсене
  Ключова дума