Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
07/07/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-128/14.07.2010 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 054 – 01 – 50, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 28.05.2010 г.

  На свое заседание, проведено на седми юли 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 054 – 01 – 50, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 28.05.2010 г.
  Законопроектът беше представен от г-жа Мая Манолова.
  В момента не съществува възможност Комисията за защита от дискриминация да издава подзаконови нормативни актове, като със законопроекта се предлага да може да издава вътрешни наредби и други актове, необходими за нуждите на прозрачността и улеснение на гражданите, с цел запознаването им с производството пред Комисията.
  Предлага се в състава на Комисията да има поне седем юристи, тъй като материята с която борави в дейността си е изцяло правна. Това налага задълбочени познания в областта на правото, умения за съобразяване в хода на проучването, откритото заседание и при постановяване на крайния акт.
  С § 3 се предлага въвеждането на санкция за възпрепятстване събирането на допуснати от Комисията доказателства.
  Предлага се и Комисията за защита от дискриминация да разполага с възможността да налага предварителни обезпечителни мерки за предотвратяване или преустановяване на дискриминация и други нарушения на Закона за защита от дискриминация, които да се постановят в закрито заседание, без призоваване на страните и да подлежат на предварително изпълнение по подобие на обезпечителните производства в ГПК, с цел укрепване ефективността на защита от дискриминация.
  Предвижда се възможността за налагане на имуществена санкция на юридически лица, търговци и органи на държавното управление за извършена от тях дискриминация.
  В преходните разпоредби се предлага в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, с оглед регламентиране правомощията на Комисията за защита от дискриминация, органите по изпълнение на наказанията да оказват на членовете й съдействие и да предоставят необходимата информация. На докладчикът по съответната преписка се дава правото да посещава и разговаря насаме с осъдените и задържани лица – страни по преписката.
  С цел осигуряване на ефективна защита от дискриминация се предлага решението на Комисията за защита от дискриминация, с което се установява дискриминация или нарушение на Закона за защита от дискриминация да е правно основание за възобновяване на административното производство и да е възможна отмяната на влезлия в сила дискриминационен административен акт.
  В дискусията взеха участие народните представители Искра Фидосова, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
  Г-жа Фидосова обърна внимание, че в законопроекта в § 3 се предлага въвеждане на института на „неприсъственото решение”, характерен за Гражданскопроцесуалния кодекс, което не е в съответствие с чл. 70, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, съгласно който „по въпросите, които не са уредени в този раздел се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс. След като законодателят е предвидил изрично прилагането на разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс не може да се възпроизвеждат текстове от Гражданскопроцесуалния кодекс. Този подход е неправилен и неудачен.
  В § 4 се предлага създаването на чл. 59а, относно обезпечителни мерки, които по същността си са принудителни административни мерки. Такива мерки има разписани в чл. 76, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, Комисията за защита от дискриминация по своя инициатива или по предложение на синдикални организации, на физически или юридически лица може да прилага за предотвратяване или преустановяване на нарушенията по този или по други закони, уреждащи равенство в третирането, както и за предотвратяване или отстраняване на вредните последици от тях.
  Не е необходимо и да се въведе като задължение в закона, разписването на изискването Комисията да се състои от 9 души, от които поне седем юристи, визирано в § 2.
  След проведеното обсъждане и гласуване, с 3 гласа „за”, 8 гласа „против” и 6 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 054 – 01 – 50, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 28.05.2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума