Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
15/07/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 053-03-130/19.07.2010 г.
  Относно: Законопроект за данък върху застрахователните премии, № 002 – 01 – 58, внесен от Министерски съвет на 30.06.2010 г.

  На свое заседание, проведено на 15 юли 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за данък върху застрахователните премии, № 002 – 01 – 58, внесен от Министерски съвет на 30.06.2010 г.
  На заседанието присъстваха представители на Министерство на финансите – г-жа Людмила Петкова - директор на дирекция "Данъчна политика"; г-жа Лидия Атева - началник отдел и г-н Димитър Войнов - главен експерт в същата дирекция.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-жа Людмила Петкова.
  Предложеният законопроект е резултат от изпълнение на решение на Министерски съвет от 2010 г. за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция.
  Предложението за въвеждане на данък върху застрахователните премии е породено от необходимостта за намирането на източници за увеличаване на бюджетните приходи в условията на икономическа криза.
  Въвеждането на данък върху застрахователните премии не е в противоречие с европейските актове в областта на общото застраховане. Разпоредбата на чл. 157 от Директива 2009/138/ЕО/ на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г., относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност дава възможност всеки застрахователен договор да подлежи на облагане с косвени данъци и такси върху застрахователните премии в държавата – членка, в която е разположен рискът или в държавата – членка, в която е покрито задължението, като директивата допуска всяка държава – членка да разработи и въведе национален механизъм, като не се поставят специални изисквания.
  В законопроекта се изключват от облагане договорите за презастраховане и ретроцесия, животозастраховането и част от застраховките и рисковете, посочени в раздел ІІ от приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
  Предлага се данъчната ставка да е 2 на сто, а данъчната основа за облагане да е получената застрахователна премия от застрахователя. Данъчната основа се увеличава с възстановените бонуси и отстъпки на застрахователя и се намалява с включените в застрахователната премия суми за Гаранционния и Обезпечителния фонд по Кодекса за застраховането и със сумите за Държавен фонд „Земеделие”, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.
  Данъкът става изискуем от застрахователя на датата, на която е получена застрахователната премия и се въвежда задължение да се посочи в застрахователния договор, отделно от дължимата застрахователна премия и застрахователна сума, поради което се предлагат и промени в Кодекса за застраховането по отношение сумите за Гаранционния и Обезпечителния фонд.
  Дължимият данък се внася ежемесечно в бюджета, а данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всяко тримесечие в Националната агенция за приходите.
  Предлага се законът да влезе в сила от 1 септември 2010 г., като ще се прилага за облагаеми застрахователни договори, сключени или предоговорени след 31 август 2010 г., както и за застрахователни премии, получени след 31 август 2011 г., по застрахователни договори, сключени преди 1 септември 2010 г.
  В дискусията взеха участие народните представители Искра Фидосова, Димитър Лазаров, Красимир Ципов.
  След обсъждането, народните представители се обединиха около следното становище: Законопроектът не е съобразен с разпоредбите на Закона за устройството на държавния бюджет (ЗУДБ) и по-специално на чл. 2, ал. 3 която императивно изисква: „Данъчните приходи да се определят по силата на действащите данъчни закони към датата на влизане в сила на годишния закон за държавния бюджет.” Това е основен принцип в бюджетното и данъчното право и когато се съставя годишния бюджет на държавата или неговата актуализация, приходите и разходите, макар и прогнозни, задължително встъпват на „действащите данъчни закони” към момента на влизане в сила на закона за годишния държавен бюджет или неговото изменение. Такъв закон, към момента на последната актуализация на държавния бюджет, не е приет от Народното събрание, а въвеждането на данъчни облекчения или утежнения трябва да става при спазване на установените принципи на бюджетното и данъчното законодателство.
  В този смисъл е и Решение № 9 на Конституционния съд от 1996 г., с което е прието че, нормите, с които се въвеждат данъчни задължения или данъчни утежнения трябва да бъдат създадени преди времето, за които те се отнасят, тъй като гражданите трябва да знаят предварително, преди настъпването на финансовата година данъците и техния размер, които те ще плащат.
  Преходните и заключителни разпоредби се нуждаят от внимателно обсъждане и прецизиране между първо и второ гласуване на законопроекта.
  След проведеното обсъждане и гласуване с 13 гласа „за” и 4 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за данък върху застрахователните премии, № 002 – 01 – 58, внесен от Министерски съвет на 30.06.2010 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума