Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
01/07/2010

  Доклад от заседание на комисия
  СТАНОВИЩЕ
  на Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-131/20.07.2010 г.

  ОТНОСНО: Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2009 г., № 011-00-2, внесен от Висшия съдебен съвет на 25.05.2010 г.


  На заседание, проведено на първи юли 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2009 г., № 011-00-2, внесен от Висшия съдебен съвет на 25.05.2010 г.
  На заседанието присъстваха: проф. д-р Анелия Мингова – представляващ ВСС, г-н Божидар Сукнаров – председател на Комисия по правни въпроси към ВСС, г-жа Радка Петрова - председател на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС, г-жа Славка Каменова – главен секретар на ВСС, г-жа Ана Караиванова – главен инспектор на Инспектората към ВСС, г-жа Милка Итова и г-н Ясен Тодоров – инспектори към ИВСС.
  Докладът беше представен от представляващия ВСС проф. д-р Анелия Мингова, която посочи основните акценти в него, отнасящи се до актуализация на графика по Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност и работата на специална комисия по изпълнението на мерките за организацията на работата по делата с особен обществен интерес. Съвместно с членове на ВСС и Министерство на правосъдието бяха приети и се изпълняват успешно 57 –те мерки за изпълнение на План – графика на показателите за още по – значителен напредък в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност.
  Тя постави акценти върху: кадровата политика и дисциплинарната практика на ВСС, както и активната дейност на ВСС относно осигуряването на технологично обезпечаване на органите на съдебната власт.
  Работата на Инспектората към ВСС бе представена от Главния инспектор г-жа Ана Караиванова, която очерта основните дейности в организирането и администрирането работата на Инспектората, както и извършените планови, включващи комплексни проверки на цялостната дейност на съответните органи на съдебната власт, тематични и контролни проверки. Специален акцент в изказването си тя постави върху предложенията за тълкувателни решения въз основа на констатирана противоречива практика и направени предложения до ВСС за дисциплинарни наказания на магистрати, а също и за поощряването им.
  Информацията в Доклада е структурирана и анализирана в няколко раздела, които представят в неговата цялост дейността на Висшия съдебен съвет (ВСС) с неговите постоянни комисии и дейността на Инспектората към ВСС, което очертава техния статус.
  В раздел IІ – „Дейност на ВСС”, в отделна първа точка са изведени по- значими решения на ВСС.
  Във връзка с една от основните дейности на Съвета, осъществяването на кадровата политика в съдебната система, през 2009г. работна група към Постоянната комисия по предложенията и атестирането изработи нова Наредба за показателите и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, приета с решение на ВСС по протокол № 43 от 05.11.2009 г. При изготвянето на същата бяха възприети препоръките на професионалните организации на съдии, прокурори и следователи, както и забележките на неправителствените организации.
  Затруднения в дейността на комисията създава различният режим за встъпване в длъжност на административните ръководители и редовите магистрати, като препоръчително е този режим да бъде уеднаквен, за да се улесни кадровата дейност и своевременното обявяване на конкурси за заемане на магистратска дейност.
  По предложение на Постоянната комисия по предложенията и атестирането са извършени редица кадрови промени в съдилищата, прокуратурата и следствието. Назначени са чрез избор 273 административни ръководители и техни заместници, атестирани с оглед повишаване на място в ранг са 777 магистрати, придобили с решение на ВСС статут на несменяемост -192 бр.; освободени от длъжност, поради навършване на 65 годишна възраст или оставка - 77 бр.; поощрения за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества са получили 55 магистрати; назначени са младши съдии и прокурори по чл. 238 от ЗСВ – 61 бр. За отчетния период ВСС е назначил, преместил и повишил в длъжност общо 215 бр. магистрати, в т.ч. младши съдии, младши прокурори и магистрати от конкурси, обявени в предходни години.
  ВСС с решения е обявил 154 броя свободни длъжности в органи на съдебната власт за съдии, прокурори и следователи за първоначално назначаване и за заемане след конкурс чрез атестиране ( чл. 189 от ЗСВ). Комисията по предложенията и атестирането е провела атестиране на всеки кандидат, който отговаря на условията за заемане на обявените свободни длъжности общо на 801 бр. кандидати.
  Чрез Правната си комисия ВСС е изразявал становища и предложения по законопроекти със значим обществен интерес, имащи отношение към дейността на съдебната система. Активно е било участието на членове на ВСС в обсъждането и изработването на критерии за мониторинг по прилагането на Закона за съдебната власт.
  Създаденият към ВСС през 2008 г. Експертен съвет по информационните технологии изготви обзор и икономически анализ на 4 –те внедрени в съдилищата програми за управление на съдебните дела. Във всички съдилища има внедрени програми за управление на съдебните дела, имат регистрирани Интернет - страници и публикуват решенията си в тях, с което този състав на ВСС е реализирал принципа за публичност и достъпност.
  Започнало е и публикуването в Интернет – страницата на ВСС на пълните стенографски протоколи от откритите заседания на ВСС.
  ВСС е оказвал активно сътрудничество по Партньорски проверки на ЕК за оценка на напредъка на Република България във връзка с присъединяването на България към ЕС и вземаше участие в работните срещи с европейските експерти, в изготвянето на становища относно Плана за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия, както и в обсъждането на докладите на експертите.
  През 2009 г. бе приет Кодекс за етично поведение на българските магистрати, като във всички районни структури , които са със седалища в областните центрове, окръжните структури на съдилищата и прокуратурите, апелативните и върховни прокуратури и съдилища се създадоха постоянни етични комисии.
  По повод образуваното от Прокуратурата през м. юни 2009 г. досъдебно производство за изясняване лицето Красимир Георгиев, осъществявало ли е действия на търговия с влияние в органите на съдебната власт, беше създадена временна комисия за установяване членове на ВСС контактували ли са с това лица и допуснати ли са нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
  Комисията е излязла със становище, че двама от членовете на ВСС са нарушили правилата на Кодекса за етично поведение и е поискала оставките им.
  ВСС възложи на Комисията по професионална етика да извърши проверка нарушени ли са правилата на професионална етика от онези прокурори и съдии, за които е установено, че са осъществявали контакти с лицето Красимир Георгиев. В резултат на проверката се установи, че неправомерни контакти под формата на срещи и телефонни разговори са осъществили 18 магистрати, като за това нарушение срещу тях са образувани дисциплинарни производства, а четирима от назначените ръководители сами са подали оставка. Останалите дисциплинарните производства са решени до изготвянето и приемането на доклада от ВСС. Благодарение на бързите и решителни действия, наред с негативите се извлече и голям позитивен ефект. Постигна се силно превантивно въздействие за стриктно спазване на изискванията за кариерно израстване, както от страна на членовете на ВСС, така и по отношение на всички съдии, прокурори и следователи.
  През отчетния период Висшият съдебен съвет и Инспектората към него са провели активна дисциплинарна дейност. Средната продължителност на дисциплинарните производства показва, че те приключват в разумни срокове, като не е допускано неспазване на сроковете за произнасяне, определени в ЗСВ. През 2009г. приключените дисциплинарни производства са 83 бр., за сравнение през 2007 г. са 13 бр., а през 2008 г. – 28 бр.
  ВСС е предприел мерки за предотвратяване на причините за недопускане на дисциплинарни нарушения в органите на съдебната власт чрез повишаване взискателността на ВСС при назначаването и кадровото развитие на магистратите, с цел предотвратяване извършването на дисциплинарни нарушения с оглед престижа на съдебната власт.
  Дейността на ВСС се изразява в дейността на постоянните му комисии, част от решенията на които са изнесени като значими в Доклада.
  В специален раздел III от доклада на ВСС се представя дейността на Инспектората към ВСС.
  В изпълнение на годишната си програма Инспектората към ВСС е осъществил 5 планови тематични проверки, тематични проверки въз основа на самосезиране и тематични проверки, извършени въз основа на предоставени статистически данни.
  Извършените тематични проверки са съдействали за обобщаване и анализиране на данните по образуването и движението на определена група дела и по прилагането на конкретни правни норми в регионален или национален мащаб. Те позволили да се извърши сравнителен анализ за правоприлагането и администрирането на правораздаването в различните съдебни райони.
  Извършени са 4 контролни проверки, които целят да се установи дали се изпълняват препоръките, дадени с актовете от първоначалните проверки, подобрена ли е организацията на работа в резултат на предприетите мерки и отстранени ли са констатираните при предходните проверки на ИВСС пропуски и нарушения.
  През отчетния период са извършени 3 бр. инцидентни проверки.
  Инспекторатът към ВСС се е самосезирал по повод ВНОХД № 156/08 (делото Борилски) по описа на АС – Велико Търново и по повод публикации в печата.
  Общият брой на постъпилите сигнали в ИВСС през 2009 г. е 1949. От тях са решени 1812 и са останали неприключени 137, по които се извършва предварително проучване.
  Със становища е отговорено на 1466 сигнала и 146 сигнала са изпратени на съответните компетентни органи. Работата по част от сигналите е приключила с изготвяне на 200 бр. актове, след извършена проверка, възложена със заповед на главния инспектор на ИВСС.
  Постъпвали са и сигнали, подадени от Администрацията на Президента на Република България, Постоянното представителство на Европейската комисия в Република България, председатели на комисии в Народното събрание, магистрати и др.
  В изпълнение на задачите ИВСС анализира и обобщава дейността на проверените органи на съдебната власт като констатира положителни и негативни практики, свързани с работата на следствените служби, прокуратурата и съдилищата. Обобщеният извод е, че се отчита подобряване на организацията на дейността на проверяваните органи.
  Инспекторатът към ВВС е отправил 5 сигнала за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления. Дал общо 267 броя препоръки и сигнали по ЗСВ. По повечето препоръки са предприети мерки за тяхното изпълнение.
  През отчетния период ИВСС е изготвил общо 12 предложения за налагане на дисциплинарни наказания на магистрати и административни ръководители в органи на съдебната власт, както и 15 броя предложения за поощрение на магистрати.
  При осъществяване на дейността си Инспекторатът към ВСС е реагирал своевременно и адекватно на всеки сигнал за нередност в съдебната система. Увеличеният брои сигнали през отчетната година говори за повишеното доверие към Инспектората, както и за трайното му обществено легитимиране.
  В последващата дискусия по Доклада участие взеха народните представители Юлиана Колева, Янаки Стоилов, Михаил Миков и Анастас Анастасов.

  След проведената дискусия и обсъждането на обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2009 г., Комисията по правни въпроси направи следните констатации:

  1. Дейността на ВСС и Инспектората към него е подробно и аналитично представена, като са посочени конкретни мерки при констатиране на отделните пропуски и нарушения.

  2. ВСС е направил анализ в настоящия доклад на предоставените статистически данни и е формулирал изводи и препоръки.

  Комисията по правни въпроси отправя следните препоръки:
  1. Инспекторатът към ВСС да продължи да обобщава противоречивата съдебна практика и да прави предложения за издаването на тълкувателни решения от ВКС и ВАС, както и да продължи резултатните усилия при проверките относно срочност и добро администриране на делата в съдебната система.
  2. ВСС да продължи да контролира изпълнението на изискването за публикуване на всички съдебни решения от съдилищата в страната.
  3. ВСС да положи усилия за обективното оценяване на работата на магистратите и да прецизира критериите, които пораждат съмнения в обществото за обективност при назначаването на магистратите, както и да прецизира критериите относно избора на административни ръководители.
  4. Да се предприемат необходимите мерки за редуциране броя на администрацията във военните съдилища и преразпределяне на ресурси към другите съдилища.

  В края на дискусията Комисията по правни въпроси гласува единодушно с 20 гласа “за” и прие Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2009г., № 011-00-2, внесен от Висшия съдебен съвет на 25.05.2010 г. и предлага на Народното събрание проект на решение за приемането му.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума