Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
01/07/2010

  Доклад от заседание на комисия
  СТАНОВИЩЕ
  на Комисията по правни въпроси
  Вх. № 053-03-134/20.07.2010 г.
  ОТНОСНО: Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2009 г. , No 011-00-6/21.06.2010 г., внесен от Висшия съдебен съвет

  На заседание, проведено на 1 юли 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2009 г., No 011-00-6/21.06.2010 г., внесен от Висшия съдебен съвет.
  На заседанието присъстваха: от ВКС: председателят на ВКС – проф. Лазар Груев, зам. председателите на ВКС Симеон Чаначев, Гроздан Илиев, Марио Бобатинов; от ВСС: Анелия Мингова – представляващ ВСС, Божидар Сукнаров и Радка Петрова – членове на ВСС; от Инспектората към ВСС – Ана Караиванова – главен инспектор, както и експерти от институциите.
  Докладът беше представен от председателя на ВКС проф. Лазар Груев, който посочи, че той е структуриран по нов начин, позволяващ ясно да се акцентира върху проблемите на съдилищата. Затова таблиците и графиките не са оформени като приложения, а са инкорпорирани в самото съдържание на Доклада. Той е съобразен с изискванията на ВСС и с препоръките, направени от Народното събрание, при приемането на Доклада за 2008 г. Няколко са проблемите, които стоят пред съдилищата: тяхната натовареност и най-вече за нейната неравномерност; дългата процедура, по която се заемат свободните места; условията, в които работят магистратите в София. Като положителна тенденция е изведена дейността на Националния институт по правосъдие.
  Докладът съдържа обобщени данни и изводи за щатния състав, дейността на съдилищата, включително по видове дела, натовареността на съдиите във всички нива на съдебната система, дейността на ВКС за уеднаквяване на съдебната практика, качеството на правораздавателната дейност и дейността на Националния институт по правосъдие (НИП).
  Общо делата за разглеждане във всички съдилища без ВКС през 2009 г. са били 587 814. Техният брой се е увеличил с 68 005 или с 12,04% спрямо 2008 г. Броят на свършените дела е 491 222, което бележи увеличение с 15,46% спрямо 2008 г. Най-голямо е процентното увеличение на делата, свършени от районните съдилища при областните центрове – с над 20% спрямо 2008 г. Подобрила се е срочността на решаване на делата – с 22,62% повече са делата, свършени в 3-месечен срок. Увеличение бележат и делата, свършени със съдебен акт по същество – 415 519 или с 19% повече спрямо 2008 г. Броят на прекратените дела е 75 703, а този на останалите несвършени (висящи) дела към края на 2009 г. е 66 231 и той е намален в сравнени с 2008 г. На базата на тези данни в Доклада е направен изводът, че като цяло, макар и в условията на изключително напрежение, съдилищата са правораздавали при добра организация на работа.
  През 2009 г. на щат в апелативните съдилища са били 140 съдии. Те са разгледали 12 666 дела, от тях са свършили – 10 953 дела (8 289 – в 3-месечен срок), свършени със съдебен акт са 10 310 дела, прекратени – 643 дела; останалите висящи дела са 1 713, а обжалваните и протестираните - 4 261. В сравнение с 2008 г. делата за разглеждане са намалели с около 8%, свършените дела с 5,2%, а останалите висящи дела с 22%.
  Във военните съдилища по щат са работили 30 съдии. Те са разгледали 1 847 дела, свършили са 1766 (1702 до 3 месеца), свършени със съдебен акт са били 1 523 дела, прекратени – 243, а останали висящи – 81; обжалваните и протестирани дела са били 166. Спрямо 2008 г. делата за разглеждане са намалели с 12%, свършените дела с 11%, а висящите – с 35%.
  Щатният състав на окръжните съдилища, вкл. Софийски градски съд, през 2009 г. е бил 752 съдии. Те са разгледали 109 139 дела, свършили са 85 747 (63 086 в срок до 3 месеца), свършени със съдебен акт са били 74 458 дела, прекратени – 11 289, останали висящи – 23 392; обжалвани и протестирани – 19 508. За сравнение спрямо 2008 г. – увеличен е процентът на свършени дела спрямо общия брой дела за разглеждане - 78,6% при 75,2% за 2008 г., увеличен е процентът на свършените дела в 3-месечен срок - 74% при 70% за 2008 г., намален е делът на прекратените дела - 10% при 12% за 2008 г., с 16 % е намалена е висящността на делата.
  Броят на съдиите по щат в районните съдилища към областните центрове, вкл. Софийски районен съд през 2009 г. е бил 572. Те са разгледали 335 467 дела, свършили са – 281 985 (227 080 – до 3 месеца), свършени със съдебен акт са били 239 514 дела, прекратени – 42 471, останали висящи – 53 482, а обжалваните и протестирани дела са били 30 461. Спрямо 2008 г. е налице скок на броя дела за разглеждане – те са се увеличили с над 51 800 броя, а свършените дела – с над 48 300 броя, свършените със съдебен акт – с близо 52 000 броя. Отбелязана е тенденция за непрекъснато нарастване на дела на свършените дела (65% за 2007 г., 68% за 2008 г., 71,4% за 2009 г.) и съответно на намаляване на дела на висящите дела.
  Броят на съдиите в другите районни съдилища през 2009 г. е бил 387. Те са разгледали 128 695 дела, свършили са от тях 110 771 (92 541 в 3 месечен срок), със съдебен акт – 89 714, прекратени – 21 057, останали висящи – 17 924, обжалвани и протестирани - 11 835. Спрямо 2008 г. общият брой на делата за разглеждане се е увеличил с 15%, на свършените дела с 20%, а делът на висящите дела е намалял с 7,5%.
  На базата на тези данни в Доклада е направен изводът, че е налице увеличена натовареност на окръжните и най-вече на районните съдилища, устойчивост при натоварването на апелативните съдилища и известен спад на натовареността на военните съдилища, което трябва да се отчете от ВСС при разпределяне на свободните щатове и от изпълнителната власт при решаване на сградните и материални проблеми на магистратурата.
  Относно разпределението по видове дела в различните по степени съдилища в Доклада е посочено следното. Апелативните съдилища са гледали: 31% частни граждански дела II инстанция, 20% - въззивни граждански дела, 17% - въззивни търговски дела, 13% - въззивни наказателни дела и др. Военните съдилища: 45% - разпити, 22% - наказателни общ характер дела, 18% - наказателни частни дела и др. Окръжните съдилища са гледали въззивни граждански дела – 24%, частни граждански дела II инстанция – 15%, търговски дела – 11%, частни наказателни дела II инстанция – 11% и др. Статистиката за районните съдилища е представена отделно за гражданските и наказателни дела. От гражданските дела с най-голям дял – 55% - са делата по Заповедното производство, 11% - облигационни искове, 10% - искове по Семейния кодекс, 4% - вещни искове, делби и искове по кодекса на труда – по 3%. От наказателните дела с най-голям дял са престъпленията против собствеността – 39%, общоопасните престъпления – 39%, престъпленията против личността – 6% и др. Гражданските дела по общия ред през годините постепенно намаляват – от 85 161 през 2007 г. до 48 642 през 2009 г. Наказателните дела от общ характер намаляват с около 600-700 броя годишно.
  Относно натовареността на съдиите Доклада съдържа данни за натовареността по щат за 2009 г. и за действителната им натовареност на базата на отработените човекомесеци. Натовареността показва броя дела, разглеждани месечно от един съдия. Натовареността по щат е била както следва: районен съд в областен център – 48,87, районен съд – 26,95, административен съд – 13,94, окръжен съд – 12,09, апелативен съд – 7,54, военен съд – 5,13. Действителната натовареност е била: районен съд в областен център – 57,89, районен съд – 32,18 административен съд – 16,29, окръжен съд – 15,07, апелативен съд – 8,82, военен съд – 6,24.
  Относно дейността на Върховния касационен съд в Доклада е посочено, че и през 2009 г. остава проблемът с неговата натовареност, която е несравнима с тази на върховните съдебни инстанции на държавите-членки на ЕС. Според статистиката на служба „регистратура” през 2009 г. постъпилите и регистрирани общо 20 672 дела са с близо 2200 повече в сравнение с 2008 г. Към тях се прибавя и натовареността следствие от различните други ангажименти на съдии от ВКС – изпитни комисии, работни групи по законопроекти и др. От 1.01.2009 г. във ВКС е стартирала новата организация на работа на гражданска колегия, активизирала се е международната дейността на съда, изключително активна е била дейността по създаване на условия и подготовка за внедряване на нова деловодна система, която предстои да бъде завършена през 2010 г. Във връзка с дейността на ВКС за уеднаквяване на съдебната практика е отбелязано, че през 2009 г. са били образувани 10 тълкувателни дела по важни материални и процесуални въпроси в областта на наказателното и гражданското право. Уеднаквяване на съдебната практика е било извършвано и по реда на чл. 291 ГПК.
  Относно качеството на правораздавателната дейност по наказателни дела в Доклада се посочва, че през 2009 г. предмет накасационна проверка са били 767 съдебни актове, постановени от апелативните съдилища, от които 552 или 72% са оставени в сила (при 70% за 2008 г.). 213 актове, постановени от Софийски градски съд и окръжните съдилища, са били предмет на касационна проверка. От тях оставените в сила актове са 124 броя или 58% (при 60% за 2006 г.). Направен е извод за устойчивост с тенденция за подобрение по отношение на апелативните съдилища и за значително по-ниско качество на правораздаването при окръжните съдилища, което налага вземането на мерки за нейното подобряване. Основните нарушения са свързани с оценката на доказателствения материал и нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия. Като тревожно явление е отбелязана многократната касация.
  Предмет на проверка пред гражданската колегия на ВКС са били 844 съдебни актове, постановени от апелативните съдилища, от които по граждански дела 454 броя, а по частни производства – 390. Оставени са в сила 275 съдебни решения по граждански дела или 60,57% от всички решения. По частните производства в сила са оставени 289 определения или 74,1% при 67,6% за 2008 г. Предмет на касационна проверка са били и общо 5141 съдебни актове, постановени от Софийски градски съд, окръжните съдилища, както и обжалваните решения на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата и състави на дисциплинираната комисия на камарата на частните съдебни изпълнители, от които по граждански дела 2885 броя, а по частни производства – 2 256 броя. От постановените от СГС и окръжните съдилища решения по граждански дела оставени в сила са 1806 решения или 62,60% (при 66,59 за 2008 г.). При частните производства в сила са оставени 1592 броя определения или 70,6% при 68,1% за 2008 г.
  Пред търговската колегия на ВКС са били обжалвани общо 973 съдебни решения на апелативните съдилища, от които са допуснати до касационно обжалване 200 броя или 20,55%. Оставени в сила са 48 броя или 4,93%. От частните производства са проверени общо 825 броя определяния. В сила са оставени 660 броя Предмет на касационна проверка са били и 666 броя съдебни решения на СГС и окръжните съдилища, от които отменени изцяло и върнати са 28 броя съдебни решения при 61 за 2008 г. По частна жалба срещи определения на окръжните съдилища са проверени 736 броя определения, от които са отменени 135 броя или 18,3%.
  Относно обучението и квалификацията на съдиите и съдебните служители в Доклада е отбелязано, че то е било осъществявано основно от НИП, който през 2009 г. е провел 38 регионални обучения и е постигнал по-висок от общоприетия европейски стандарт от 1 обучение годишно за всеки магистрат.
  В последвалата дискусия участие взеха народните представители Д. Лазаров, М. Манолова и Ч. Казак. Те се обединиха около становището, че Докладът е откровен, аналитичен и полезен. Като цяло съдилищата отчитат добри резултати относно приключването на делата в разумен срок и качеството на съдебните актове. Народните представители дискутираха въпроса с натовареността. Констатирана беше огромната натовареност на гражданската колегия на ВКС. Като основно средство за решаването на този проблем беше посочено преразпределението на свободните щатове, към което обаче трябва да се пристъпва много внимателно. Относно резултата от приложението на ГПК председателят на ВКС посочи, че ефектът на ГПК като цяло е добър и, че ВКС реално използва възможността за уеднаквяване на практиката на съдилищата по чл. 291 и чл. 292 ГПК.
  След проведената дискусия Комисията по правни въпроси направи следните констатации и препоръки във връзка с дейността на съдилищата както и във връзка с изготвянето на Доклада за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2010 г. и следващите години:
  1. Докладът е изготвен в съответствие със Закона за съдебната власт и изискванията на Висшия съдебен съвет. Изпълнени са препоръките на Народното събрание, дадени при приемането на Доклада за 2008 г. Докладът представя важни статистически данни, вкл. в графичен и табличен вид, което позволява да се очертаят постиженията и тенденциите в дейността на съдилищата, но и да се акцентира върху проблемите, които те срещат, и да се търсят възможности за решаването им.
  2. Натовареността и най-вече неравномерната й разпределеност остава един от най-сериозните проблеми пред съдилищата. Въпреки това те полагат огромни усилия за качествено правораздаване в разумни срокове. Тези усилия трябва да продължат и през следващите години, като се вземат всички вътрешноорганизационни мерки за решаване на проблема с натовареността.
  3. Положително следва да бъде оценена дейността на Националния институт по правосъдие по обучение и повишаване на професионалната квалификация на магистратите. Тази дейност трябва да продължи, като особено внимание се обърне на обучение на наказателните съдии от окръжните съдилища във връзка с отчетеното в Доклада по-ниско качество на техните съдебни актове.
  4. В Доклада липсват данни за отменените съдебни актове, постановени от районните съдилища, което не позволява да се направи анализ на качеството на тяхната дейност. Затова Комисията по правни въпроси препоръчва такива данни да бъдат включени в Доклада за 2010 г. и за следващите години.
  5. Комисията по правни въпроси препоръчва също Докладът да получи по-голяма публичност чрез публикуването му на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
  В края на дискусията Комисията по правни въпроси с 21 гласа „за” и без ”против” и „въздържали се” прие Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2009 г. , No 011-00-6/21.06.2010 г., внесен от Висшия съдебен съвет и предлага на Народното събрание проект на решение за приемането му.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума