Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
28/07/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-144/10.09.2010
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, № 002 – 01 – 48, внесен от Министерския съвет на 2 юни 2010 г.


  На свои заседания, проведени на 24 юни и 28 юли 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, № 002 – 01 – 48, внесен от Министерския съвет на 2 юни 2010 г.
  На заседанията присъстваха Жанета Петрова – заместник - министър на правосъдието и Росен Кожухаров – директор на дирекция „Механизъм за сътрудничество и проверка” в Министерството на правосъдието.
  Законопроектът от името на вносителя беше представен от г-жа Жанета Петрова. Със законопроекта се цели усъвършенстване на нормативната уредба и засилване на превантивната роля в борбата с измамите и корупцията. С оглед прецизиране на понятието „конфликт на интереси” се дефинира по-широко понятието „частен интерес, като се предлага частен интерес да е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер. В понятието за облага се включва и получаването на определен пост. За да се гарантира ефективното прилагане на закона се предвижда създаването на независим и постоянно действащ орган - Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като юридическо лице с петчленен състав, избиран от Народното събрание за срок от 5 години, с право на не повече от два последователни мандата. Предвидени се изисквания и ограничения за заемане на длъжността, а също и за предсрочното прекратяване на пълномощията на членовете на комисията. Комисията ще установява конфликт на интереси по подаден сигнал, по своя инициатива или по искане на лице, заемащо публична длъжност, след представяне на необходимата информация и документи.
  Въвежда се задължение за комисията да води и поддържа регистри на получените сигнали, на издадените решения, на съставените актове за административни нарушения и на издадените наказателни постановления.
  Данните, които се вписват в регистрите, ще се определят с правилника за дейността на комисията. По този начин ще се осигури централизиране на информацията за ефективното прилагане на закона.
  Комисията ще действа като административен орган за установяване на конфликт на интереси, за налагане на административните наказания, предвидени в закона, както и на санкциите по чл. 33, ал. 2 и 3, а именно – отнемане в полза на държавата или общината на възнаграждението или равностойността на друга материална облага, получени в резултат на конфликт на интереси.
  Уреден е съдебният контрол върху актовете на комисията. Оспорването на решенията, с които комисията установява конфликт на интереси, ще е пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на комисията, с което се постановява, че е налице конфликт на интереси, може да се оспори от заинтересованото лице. Съдът може да отмени решение на комисията, с което е установено, че не е налице конфликт на интереси по протест на прокурора.
  Съставянето на актовете за административни нарушения, които не представляват конфликт на интереси, ще се извършва от определено от председателя на комисията длъжностно лице. Предвижда се председателят на комисията да издава наказателните постановления за налагане на съответното административно наказание и да се произнася по чл. 33, ал. 2 и 3.
  Предлага се контролът за изпълнение на задълженията за деклариране на несъвместимост и частни интереси да се осъществява от съответните комисии, посочени в чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3, и от органите по избора или назначаването. При неизпълнение на тези задължения, посочените органи изпращат сигнал до комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с оглед упражняване на административнонаказателните й функции.
  Разпоредбите от законопроекта, свързани с конституирането на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се предлага да влезе в сила от 1 януари 2011 г., а разпоредбите относно нейното функциониране - от 1 април 2011 г.
  В дискусията взеха участие народните представители Веселин Методиев, Екатерина Михайлова, Христо Бисеров, Четин Казак, Емил Радев, Ивайло Тошев и Искра Фидосова.
  Екатерина Михайлова и Веселин Методиев изказаха становище, че биха подкрепили законопроекта, ако Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси бъде създадена на паритетен принцип между парламентарните групи, мандата й съвпада с мандата на съответното Народно събрание и се осъществява парламентарен контрол върху дейността й. В допълнение те отбелязаха, че паритетния принцип е трайна политика на политическите сили от приемането на закона и е недопустимо за орган, избиран от Народното събрание да бъдат правени предложения от други институции.
  Христо Бисеров посочи, че в закона от една страна се разширява кръга на понятието „конфликт на интереси”, а от друга страна се създава възможност за структуриране на един партиен орган. Обърнато беше внимание, че се създава възможност за злоупотреба с правомощия, като се формира нов орган по нов начин, който може да бъде много силно политизиран чрез начина на неговото избиране. Той заяви, че именно затова законът не трябва да бъде подкрепян на първо четене.
  Четин Казак постави въпроса за необходимостта от този нов орган в цялостната концепция за съкращаване на държавните разходи, както и за липсата на принципа на паритетност при създаването на органа. Той изрази опасения, че чрез предоставянето на възможност на президента, Министерския съвет и Висшия съдебен съвет да правят предложения за членове на комисията се залага конфликт между институциите.
  Жанета Петрова разясни, че мандата на комисията е предвиден за пет години, тъй като ако срокът на функциониране на органа съвпада с мандата на Народното събрание дейността на органа след изтичане на мандата на съответното Народно събрание ще бъде парализирана и той няма да може да осъществява правомощията си до учредяването на новото Народно събрание. По отношение на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси заяви, че тя не замества парламентарната комисия, тъй като тази комисия е само една от много комисии и органи, които имат отношение по установяването и предотвратяването на конфликта на интереси в действащия закон. Със създаването на независим административен орган се цели ефективното и равнопоставено прилагане на закона за всички категории лица, заемащи публични длъжности. С централизирането на тази дейност, ще могат да бъдат постигнати много по-добри резултати по прилагането на закона. Накрая тя добави, че е предвидено представянето на доклад от комисията в Народното събрание, като форма за осъществяване на контрол.
  Емил Радев подкрепи идеята за създаването на независим орган, като уточни, че не се премахва парламентарната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Посочи, че понастоящем комисиите от общински съветници не се формират на паритетен принцип и предложи този принцип да залегне и в Закона за местното самоуправление и местната администрация.
  Ивайло Тошев отбеляза, че в § 12, чл. 23, ал. 2 е предвидено установяването на конфликт на интереси да може да се извършва и по анонимен сигнал и предложи тази възможност да бъде премахната.
  Росен Кожухаров обърна внимание, че в Доклада на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка е посочено, че България трябва да усъвършенства Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и да създаде независим орган, който да отговаря за прилагането му.
  В заключение Искра Фидосова заяви от името на ПП ГЕРБ, че при формирането състава на комисията трябва да се запази принципа никоя от парламентарните групи да няма мнозинство.


  След проведеното обсъждане с 16 гласа «за», 0 гласа «против» и 1 глас «въздържал се», Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, № 002 – 01 – 48, внесен от Министерски съвет на 2 юни 2010 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума