Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
15/12/2010 второ гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 053-03-199/17.12.2010 г.
  ОТНОСНО: Общ законопроект, на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на приетите на първо гласуване законопроекти № 054 – 01 – 57, внесен от н.пр. Любен Корнезов и № 054 – 01 – 61, внесен от н.пр. Искра Фидосова и група народни представители, за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

  ІІ гласуване

  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

  (Обн. ДВ. бр.86 от 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 2010г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Предложение на народните представители Анастас Анастасов и Красимир Ципов:
  Да се създаде нов § 1:
  „§ 1. В чл.28, ал. 3 след думите “в състав от трима съдии” се слага запетая и се добавя “а по дела, приключили с решение по чл. 354, ал.2, т. 2 и ал.4, от негов петчленен състав”.
  Предложението е оттеглено.


  § 1. В чл. 35, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя “с изключение на делата, подсъдни на специализирания наказателен съд.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 1 да придобие следното съдържание: „В чл. 35, ал. 3 след думите „Министерски съвет” да се добавят думите „както и за престъпления, извършени по поръчение или изпълнение на решение на организирана престъпна група”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  § 1 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Михаил Миков и Мая Манолова:
  § 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов и Красимир Ципов:
  Досегашният § 1 се изменя така:
  „§ 1. В чл. 35, ал. 2 числата „321, 321а” се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя “освен подсъдните на специализирания наказателен съд по чл. 411а.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 35, ал. 2 думите „243 - 246” се заменят с „244а - 246”, думите „321, 321а” и „чл. 354в, ал. 2 - 4” се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя “освен подсъдните на специализирания наказателен съд по чл. 411а”.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 42, ал. 2 думите „по-горен или на военен съд” се заменят с „по-горен съд, на специализирания наказателен съд или на военен съд”.

  § 2. В чл. 141а, ал. 2 и 3 думите „174, ал. 5” се заменят с „174, ал. 6.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.

  Комисията предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 173, ал. 3 навсякъде думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 1 - 3”.

  § 3. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, се дава предварително от неговия председател или от изрично оправомощен от него заместник-председател.
  (4) По реда на ал. 3 разрешение за използване на специални разузнавателни средства дава председателят на апелативния специализиран наказателен съд или изрично оправомощен от него заместник-председател, когато се иска прилагане на специални разузнавателни средства спрямо членове на Висшия съдебен съвети на Инспектората към него, административен ръководител на орган на съдебната власт или негов заместник, съдия, прокурор, следовател.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 1 и 2” се заменя с „ал. 1- 4”.
  3. Досегашната ал. 4 се отменя.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 1 - 4”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  § 3 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Михаил Миков и Мая Манолова:
  § 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов и Красимир Ципов:
  § 3 се изменя така:
  „§ 3. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, се дава предварително от неговия председател или от изрично оправомощен от него заместник-председател.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „по ал. 1 и 2” се заменя с „ал. 1 - 3”.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 1 - 3”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 5:
  § 5. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, се дава предварително от неговия председател или от изрично оправомощен от него заместник-председател.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 1 - 3”.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 1 - 3”.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 1 - 3”.

  Комисията предлага да се създадат нови § 6 и 7:
  § 6. В чл. 287, ал. 2 думите „по-горен или военен съд” се заменят с „по-горен съд, на специализирания наказателен съд или на военен съд”.
  § 7. В чл. 288, т. 2 думите „по-горен съд или от военен съд” се заменят с „по-горен съд, от специализирания наказателен съд или от военен съд”.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов и Красимир Ципов:
  Да се създадат § 3а и § 3б:
  „§ 3а.В чл.335 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Когато са налице повторно условията на ал. 2, предл.1 въззивният съд не връща делото за ново разглеждане, а го решава по същество.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  § 3б.В чл.354 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Ако отмени повторно обжалваната или протестирана присъда, или решение на въззивната инстанция, касационната инстанция връща делото за окончателното му решаване по същество само на въззивната инстанция. Присъдата и решението на въззивната инстанция се проверяват по реда на тази глава. Върховният касационен съд постановява решение, с което се произнася и по тяхната обоснованост, без да връща делото за ново разглеждане.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.”
  Предложението е оттеглено.


  § 4. Създава се нов чл. 369:
  "Чл. 369.Съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 2 не се допуска:
  1. при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда;
  2. при причиняване на смърт или тежка телесна повреда по непредпазливост, ако деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;
  3. за престъпления, извършени от или срещу съдия, съдебен заседател, прокурор, разследващ или полицейски орган при или по повод изпълнение на службата му;
  4. за престъпления по чл. 142, 142а, 159а - 159г, чл.242, ал.2 и чл.354а, ал.1 и 2 от Наказателния кодекс."
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.

  § 5. Създава се глава тридесет и първа „а” с членове 411а–411и:

  „Глава тридесет и първа „а”
  ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА, ПОДСЪДНИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕНАКАЗАТЕЛНИ СЪДИЛИЩА

  Дела, подсъдни на специализирания наказателен съд
  Чл. 411а. (1) На специализирания наказателен съд са подсъдни делата за престъпления по чл. 95 – 110; чл.142, ал. 2 и 3; чл. 143а; чл.159б–чл.159г; чл. 253, ал. 3 и 5; чл. 321, ал. 3; чл. 321а от Наказателния кодекс, както и за престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.
  (2) На специализирания наказателен съд са подсъдни и делата за престъпления по чл. 202, чл. 203, чл. 209-212, чл. 219, чл. 220, чл. 253-254б, чл. 282-283а, чл. 301-307 от Наказателния кодекс, извършени от лица с имунитет, членове на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него, ръководители на органите на съдебната власт и техните заместници, съдии, прокурори, следователи, лица по чл.19, ал. 2, т. 2 – 4, ал. 3 и 4 от Закона за администрацията, както и заместник – министрите и главните секретари на министерствата.
  (3) На специализирания наказателен съд са подсъдни и делата за престъпленията по ал. 1 и 2, извършени в чужбина.
  (4) Когато срещу едно и също лице е повдигнато обвинение за няколко престъпления, едно от които е подсъдно на специализирания наказателен съд, делото за всички престъпления е подсъдно на този съд.
  (5) Когато няколко лица са обвинени, че са извършили в съучастие едно или няколко престъпления и един от съучастниците подлежи на съдене от специализирания наказателен съд, делото е подсъдно на този съд.
  (6) Когато две или повече дела за различни престъпления срещу различни лица имат връзка помежду си, те се обединяват, ако правилното им изясняване налага това. Когато някое от делата е подсъдно на специализирания наказателен съд, обединеното дело се разглежда от него.
  (7) Когато едно дело е подсъдно на специализирания наказателен съд и на военения съд, то се гледа от военения съд.

  Подсъдност пред въззивната и касационната инстанция
  Чл. 411б. Делата, решени от специализирания наказателен съд като първа инстанция, се разглеждат като въззивна инстанция от апелативния специализиран наказателен съд, а като касационна инстанция – от Върховния касационен съд, който разглежда и исканията за възобновяване на делата на специализирания наказателен съд.

  Органи на досъдебното производство по дела,
  подсъдни на специализирания наказателен съд
  Чл. 411в. (1) Органи на досъдебното производство по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, са прокурорът от специализираната прокуратура и разследващите органи.
  (2) Разследващи органи по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд са следователи в следствения отдел в специализираната прокуратура и разследващи полицаи, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.

  Особени правила за провеждане на разпит на свидетел
  пред съдия
  Чл. 411г. (1) Когато по делото са налице обосновани данни за съществуваща опасност за живота и здравето на свидетел, неговият разпит пред съдия се провежда по правилата за разпит на свидетел с тайна самоличност.
  (2) Препис от протокола за разпит на свидетеля се предоставя на обвиняемия и неговия защитник, които писмено могат да поставят въпроси на свидетеля.

  Разкриване на банкова тайна и на данъчна и осигурителна информация
  Чл. 411д. За нуждите на разследването по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, банковата тайна по Закона за кредитните институции и данъчна и осигурителна информация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, се разкриват по искане на административния ръководител на специализираната апелативна прокуратура.

  Действия на прокурора след завършване на разследването
  Чл. 411е. (1) След като получи делото прокурорът прекратява, спира наказателното производство, внася предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или предложение за споразумение за решаване на делото, или повдига обвинение с обвинителен акт, ако са налице основанията за това.
  (2) Прокурорът осъществява правомощията си по ал. 1 в срок до 15 дни от получаване на делото.

  Особени правила в съдебното производство по дела,
  подсъдни на специализирания наказателен съд
  Чл. 411ж. (1) Делата подсъдни на специализирания наказателен съд се разглеждат в състав на съда, съгласно чл. 28.
  (2) След образуване на делото председателят на съда определя съдия -докладчик, който насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание или упражнява правомощията си по чл. 249 - 251 в срок не по-дълъг от 15 дни.
  (3) По дела, подсъдни на специализирания наказателен съд не се конституират частни обвинители и граждански ищци.
  (4) Връчването на призовки, съобщения и книжа се извършва от служител при съда, орган на досъдебното производство, чрез службите на Министерство на вътрешните работи или чрез службите на Министерство на правосъдието.
  (5) Участниците в процеса са длъжни да се явяват в съдебното заседание независимо от призоваването им пред други съдилища или органи на досъдебното производство
  (6) При неявяване на свидетел или вещо лице по неуважителна причина, същият се довежда принудително за следващия заседателен ден, определен от съда.
  (7) След изслушване на последната дума на подсъдимия съдът се оттегля на тайно съвещание и в срок не по-дълъг от 15 дни обявява присъдата ведно с мотивите си.

  Производство пред въззивната инстанция
  Чл. 411з. (1) Производството пред въззивния съд се образува по протест на прокурора или жалба на обвиняемия или неговия защитник.
  (2) Делото се разглежда от въззивния съд по реда на глава двадесет и първа от този кодекс.
  (3) Въззивният съд обявява решението или присъдата си в срока по чл. 411ж, ал. 7.

  Прилагане на общите правила
  Чл. 411и. Доколкото в тази глава няма особени правила, прилагат се общите правила.”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §5 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Михаил Миков и Мая Манолова:
  § 5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов и Красимир Ципов:
  § 5 се изменя така:
  „§ 5. Създава се глава тридесет и първа „а” с членове 411а–411е:

  „Глава тридесет и първа „а”
  ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА, ПОДСЪДНИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕНАКАЗАТЕЛНИ СЪДИЛИЩА

  Дела, подсъдни на специализирания наказателен съд
  Чл. 411а. (1) На специализирания наказателен съд са подсъдни делата за престъпления по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс.
  (2) На специализирания наказателен съд са подсъдни и делата за престъпления по чл. 116, ал. 1, т. 10, чл. 131, ал. 1, т. 8, чл. 142, ал. 2, т. 8, чл. 155, ал. 5, т. 1, чл. 156, ал. 3, т. 1, чл. 159, ал. 5, чл. 159г, чл. 199, ал. 1, т. 5, чл. 208, ал. 5, чл. 235, ал. 4, чл. 242, ал. 1, буква „ж”, чл. 253, ал. 3, т. 1, чл. 256, ал. 2, чл. 278а, ал. 3, чл. 330, ал. 2, т. 4, чл. 354а, ал. 2, т. 1 от Наказателния кодекс.
  (3) На специализирания наказателен съд са подсъдни и делата за престъпленията по ал. 1 и 2, извършени в чужбина.
  (4) Когато срещу едно и също лице е повдигнато обвинение за няколко престъпления, едно от които е подсъдно на специализирания наказателен съд, делото за всички престъпления е подсъдно на този съд.
  (5) Когато няколко лица са обвинени, че са извършили в съучастие едно или няколко престъпления и един от съучастниците подлежи на съдене от специализирания наказателен съд, делото е подсъдно на този съд.
  (6) Когато две или повече дела за различни престъпления срещу различни лица имат връзка помежду си, те се обединяват, ако правилното им изясняване налага това. Когато някое от делата е подсъдно на специализирания наказателен съд, обединеното дело се разглежда от него.
  (7) Когато едно дело е подсъдно на специализирания наказателен съд и на военения съд, то се гледа от военения съд.

  Подсъдност пред въззивната и касационната инстанция
  Чл. 411б. Делата, решени от специализирания наказателен съд като първа инстанция, се разглеждат като въззивна инстанция от апелативния специализиран наказателен съд, а като касационна инстанция – от Върховния касационен съд, който разглежда и исканията за възобновяване на делата на специализирания наказателен съд.

  Органи на досъдебното производство по дела,
  подсъдни на специализирания наказателен съд
  Чл. 411в. (1) Органи на досъдебното производство по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, са прокурорът от специализираната прокуратура и разследващите органи.
  (2) Разследващи органи по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд са следователи в следствения отдел в специализираната прокуратура и разследващи полицаи, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.

  Действия на прокурора след завършване на разследването
  Чл. 411г. Прокурорът осъществява правомощията си по чл. 242, ал. 1 в срок до 15 дни от получаване на делото.

  Особени правила в съдебното производство по дела,
  подсъдни на специализирания наказателен съд
  Чл. 411д. (1) Делата подсъдни на специализирания наказателен съд се разглеждат в състав на съда, съгласно чл. 28.
  (2) След образуване на делото председателят на съда определя съдия - докладчик, който насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание или упражнява правомощията си по чл. 249 - 251 в срок не по-дълъг от 15 дни.
  (3) Връчването на призовки, съобщения и книжа се извършва от служител при съда, орган на досъдебното производство, чрез службите на Министерство на вътрешните работи или чрез службите на Министерство на правосъдието.
  (4) Участниците в процеса са длъжни да се явяват в съдебното заседание независимо от призоваването им пред други съдилища или органи на досъдебното производство
  (5) При неявяване на свидетел или вещо лице по неуважителна причина, същият се довежда принудително за следващия заседателен ден, определен от съда.

  Прилагане на общите правила
  Чл. 411е. Доколкото в тази глава няма особени правила, прилагат се общите правила”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 8:
  § 8. В част пета се създава глава тридесет и първа „а” с чл. 411а–411е:

  „Глава тридесет и първа „а”
  ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА, ПОДСЪДНИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ СЪДИЛИЩА

  Дела, подсъдни на специализирания наказателен съд
  Чл. 411а. (1) На специализирания наказателен съд са подсъдни делата за престъпления по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс.
  (2) На специализирания наказателен съд са подсъдни и делата за престъпления по чл. 116, ал. 1, т. 10, чл. 131, ал. 1, т. 8, чл. 142, ал. 2, т. 6 и 8, чл. 142а, ал. 2, предложение второ, чл. 143, ал. 2, чл. 143а, ал. 3, чл. 144, ал. 3, предложение второ, чл. 155, ал. 5, т. 1, чл. 156, ал. 3, т. 1, чл. 159, ал. 5, чл. 159г, предложение второ, чл. 162, ал. 3, предложение първо и ал. 4, чл. 195, ал. 1, т. 9, чл. 199, ал. 1, т. 5, чл. 208, ал. 5, предложение първо, чл. 213а, ал. 2, т. 5 и ал. 3, т. 3, чл. 214, ал. 2, т. 1 и 2, чл. 216, ал. 5, предложение трето, чл. 235, ал. 4, предложение първо, чл. 242, ал. 1, буква „ж”, чл. 243, чл. 244, чл. 253, ал. 3, т. 1, предложение второ, чл. 256, ал. 2, предложение второ, чл. 278а, ал. 3, предложение трето, чл. 280, ал. 2, т. 5, чл. 282, ал. 4, чл. 330, ал. 2, т. 4, чл. 337, ал. 2 и 3, чл. 339, ал. 2 и 3, чл. 346, ал. 6, предложение първо и второ, чл. 354а, ал. 2, т. 1, чл. 354б, ал. 2 – 4, чл. 354в, ал. 2 – 4, чл. 356б от Наказателния кодекс.
  (3) На специализирания наказателен съд са подсъдни и делата за престъпленията по ал. 1 и 2, извършени в чужбина.
  (4) Когато срещу едно и също лице е повдигнато обвинение за няколко престъпления, едно от които е подсъдно на специализирания наказателен съд, делото за всички престъпления е подсъдно на този съд.
  (5) Когато две или повече дела за различни престъпления срещу различни лица имат връзка помежду си, те се обединяват, ако правилното им изясняване налага това. Когато някое от делата е подсъдно на специализирания наказателен съд, обединеното дело се разглежда от него.
  (6) Когато едно дело е подсъдно на специализирания наказателен съд и на военения съд, то се гледа от военния съд.

  Подсъдност пред въззивната и касационната инстанция
  Чл. 411б. Делата, решени от специализирания наказателен съд, се разглеждат като въззивна инстанция от апелативния специализиран наказателен съд, а като касационна инстанция – от Върховния касационен съд, който разглежда и исканията за възобновяване на делата на специализирания наказателен съд.

  Органи на досъдебното производство по дела,
  подсъдни на специализирания наказателен съд
  Чл. 411в. (1) Органи на досъдебното производство по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, са прокурорът от специализираната прокуратура и разследващите органи.
  (2) Разследващи органи по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд са следователите в следствения отдел в специализираната прокуратура и разследващите полицаи, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.

  Действия на прокурора след завършване на разследването
  Чл. 411г. Прокурорът осъществява правомощията си по чл. 242, ал. 1 и 2 в срок до 15 дни от получаване на делото.

  Особени правила в съдебното производство по дела,
  подсъдни на специализирания наказателен съд
  Чл. 411д. (1) Делата подсъдни на специализирания наказателен съд се разглеждат в състав на съда, съгласно чл. 28.
  (2) След образуване на делото председателят на съда определя съдия - докладчик, който насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание или упражнява правомощията си по чл. 249 - 251 в срок не по-дълъг от 15 дни.
  (3) Участниците в процеса са длъжни да се явяват в съдебното заседание независимо от призоваването им пред други съдилища или органи на досъдебното производство
  (4) При неявяване на свидетел или вещо лице по неуважителна причина, същият се довежда принудително за следващия заседателен ден, определен от съда.

  Прилагане на общите правила
  Чл. 411е. Доколкото в тази глава няма особени правила, прилагат се общите правила”.


  Предложение на народните представители Анастас Анастасов и Красимир Ципов:
  Да се създадат § 5а-5д:
  „§ 5а.В чл.419, в ал.1, изречение първо, накрая се добавя “както и решенията на касационната инстанция, постановени по реда на чл.354, ал.2, т. 2 и ал .4.

  § 5б.В чл. 420 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите ”чл. 422, ал.1, т. 4 – 6”, се заменят с чл. 422, ал. 1, т. 4 – 7“ .
  2. В ал. 2 след думите ”в случаите на чл. 422, ал. 1, т. 5” се добавя ”и т. 6 “.
  3. В ал. 4 думите “чл.422, ал.1, т. 6”, се заменят с “чл.422, ал.1, т. 7”.

  § 5в. В чл.421, ал.2 думите “чл.422, ал.1, т. 6” се заменят с “чл.422, ал.1, т. 7 “.

  § 5г. В чл.422, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 6:
  “6. по решения на касационната инстанция, постановени по чл. 354, ал. 2, т. 2, са допуснати съществени нарушения по чл. 348, ал.1, т. 1 - 3, а по ал.4 и необоснованост”.
  2. Досегашната т. 6 става т. 7 .

  § 5д. В чл.424, ал. 1, накрая се поставя запетая и се добавя ”а по дела, приключили с решение по реда на чл.354, ал.2, т.2 и ал.4, от негов петчленен състав”.
  Предложението е оттеглено.


  Преходни и заключителни разпоредби
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  Комисията предлага да се създаде нов § 9:
  § 9. (1) Образуваните съдебни производства по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, по които не е даден ход на съдебното следствие, се прекратяват от съдията докладчик и се изпращат на съответния прокурор.
  (2) Неприключените досъдебни производства се довършват от разследващите органи, пред които са висящи преди влизането на този закон в сила.

  § 6. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.), в чл. 74, ал. 1, т. 3 след думите „Главния прокурор” се добавя „ръководителя на апелативната специализирана прокуратура”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  § 6 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Михаил Миков и Мая Манолова:
  § 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов и Красимир Ципов:
  § 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.

  § 7. В Закона за специалните разузнавателни средства (Обн. ДВ. бр.95 от 21 Октомври 1997г., доп. ДВ. бр.70 от 6 Август 1999г., изм. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 6 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г.) в чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „Софийския градски съд” думите „и на” се заличават, поставя се запетая, а след думите „окръжните съдилища” се добавя „и на специализирания наказателен съд”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) По реда на ал. 1 и 2 разрешение за използване на специални разузнавателни средства дава председателят на апелативния специализиран наказателен съд или изрично оправомощен от него заместник-председател, когато се иска прилагане на специални разузнавателни средства спрямо членове на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него, административен ръководител на орган на съдебната власт или негов заместник, съдия, прокурор, или следовател.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  § 7 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Михаил Миков и Мая Манолова:
  § 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов и Красимир Ципов:
  В § 7, т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 10:
  § 10. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн. ДВ, бр. 95 от 1997 г., доп. ДВ, бр. 70 от 1999 г., изм. ДВ. бр. 49 от 2000 г., изм. ДВ. бр. 17 от 2003 г., изм. ДВ. бр. 86 от 2005 г., изм. ДВ. бр. 45 от 2006 г., изм. ДВ. бр. 82 от 2006 г., изм. ДВ. бр. 109 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 43 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 109 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 88 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 93 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 103 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 32 от 2010 г.) в чл. 15, ал. 1 след думите „Софийския градски съд” думите „и на” се заличават, поставя се запетая, а след думите „окръжните съдилища” се добавя „и на специализирания наказателен съд”.

  § 8. В Закона за кредитните институции (Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г.), чл. 62, ал. 10 се изменя така:
  „(10) При наличие на данни за организирана престъпна дейност или за изпиране на пари главният прокурор или оправомощен от него заместник или ръководителят на апелативната специализирана прокуратура може да поиска от банките да предоставят сведенията по ал. 2. Отправените искания към банките и получената в отговор информация се завеждат в регистър при главния прокурор и при апелативната специализирана прокуратура, както и в БНБ.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 8 в ал. 10 думите „или ръководителят на Апелативната специализирана прокуратура” да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §8 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Михаил Миков и Мая Манолова:
  В § 8 се правят следните промени: В закона за кредитните
  институции , чл.62, ал.10
  1. в изречение първо думите „или ръководителят на апелативната
  специализирана прокуратура да отпаднат;
  2. в изречение второ думите „и при апелативната специализирана
  прокуратура да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов и Красимир Ципов:
  § 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.

  § 9. (1) Образуваните съдебни производства по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, по които не е даден ход на съдебното следствие, се прекратяват от съдията докладчик и се изпращат по подсъдност на специализирания наказателен съд.
  (2) Неприключените досъдебни производства се довършват от разследващите органи, пред които са висящи преди влизането на този закон в сила.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  § 9 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Михаил Миков и Мая Манолова:
  § 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 9 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като § 9 в редакция на комисията.

  § 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 10 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  § 11. Законът влиза в сила от 1 май 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума