Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
13/01/2011 първо гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д

  Вх. №: 153-03-7/14.01.2011 г.

  Относно: Законопроект за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 002 - 01-108, внесен от Министерския съвет на 09. 12. 2010 г.

  На свое заседание, проведено на 13. 01. 2011 г. Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 002 - 01-108, внесен от Министерския съвет на 09. 12. 2010 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на труда и социалната политика г-жа Лариса Тодорова – държавен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, от Националния осигурителен институт/НОИ/ г-жа Весела Караиванова – подуправител на НОИ, и г-жа Снежана Малакова - юрисконсулт от отдел ”Правен” на НОИ.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-жа Весела Караиванова – подуправител на НОИ.
  Предложенията за промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) са направени поради необходима съгласуваност на закона с изменени норми от Кодекса за социално осигуряване (КСО), Търговския закон (ТЗ) и Закона за търговския регистър.
  Основната група промени се налагат поради променения режим на обявяване на актове в производството по несъстоятелност от „Държавен вестник” в електронния търговски регистър. По същество е предложено изменение като правно основание за възникване правото на гарантирани вземания на работниците и служителите, което отразява промяна в материята на търговската несъстоятелност във връзка със спирането на производството поради недостатъчност на масата на несъстоятелността за покриване на началните разноски производството по несъстоятелност
  При отпускане на гарантирани вземания, а също и при реализиране на трудови и осигурителни права (например отпускане на парични обезщетения за безработица, пенсии за осигурителен стаж и възраст и т.н.) е предложено създаването на нова разпоредба в Търговския закон (чл. 632, ал. 6), която да задължи длъжника работодател в определения от закона срок да прекрати трудовите правоотношения с работниците и служителите, да изпрати уведомления за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, да издаде необходимите документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, да изпълни процедурата за информиране на работниците и служителите съгласно ЗГВРСНР и да изготви справките за лицата с право на гарантирани вземания.
  По законопроекта взе отношение народният представител Емил Радев, който постави принципни въпроси относно предложената нова ал. 6 в чл.632 от ТЗ . Той припомни невъзможността длъжникът да извърши прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите, тъй като не съществуват управителни органи на длъжника-търговец и невъзможността за извършването на правни действия поради десезирането на длъжника-търговец и потенциалната възможност същите да бъдат обявени за нищожни, ако бъдат извършени. Във връзка с това той предложи да се обмисли прекратяването на трудовите правоотношения по силата на закона, тъй като в едногодишния срок на спиране на производството правното състояние на търговеца и неговите органи не може да бъде променено, така че би било добре този въпрос да бъде уреден максимално добре с оглед защита на интересите на работниците и служителите и да се осигури нормална работа и на синдика. Г-н Радев обърна внимание да се използва правилно понятието „прекратяване” на работодател-търговец, тъй като в ТЗ се използва коректно понятието „заличаване”, като посочи чл. 632, а в случаите на прекратяване на търговската дейност се използва понятието”прекратяване”.

  След проведеното обсъждане и гласуване единодушно с 14 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 002-01-108, внесен от Министерския съвет на 09. 12. 2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума