Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
27/01/2011

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 153-03-12/28.01.2011 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS ІІІ), № 002–02–56, внесен от Министерски съвет на 30.12.2010 г.

  На свое заседание, проведено на 27 януари 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS ІІІ), № 002–02–56, внесен от Министерски съвет на 30.12.2010 г.
  На заседанието присъстваха представители на Министерство на образованието, младежта и науката: г-жа Петя Евтимова – заместник – министър и г-жа Анита Димитрова – старши експерт в дирекция „Международно и европейско сътрудничество”, отдел „Европейска интеграция и международни организации”.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-жа Петя Евтимова.
  Участието на Република България в първата и втората фаза на програмата CEEPUS създаде условия за въвеждане на Европейската система за трансфер на образователни кредити, реализация на основните тенденции в развитието на системите за висше образование в Европа и усъвършенстване качеството на висшето образование.
  Програма CEEPUS ІІІ, отчитайки тенденциите за засилване на изследователската дейност в университетите, е ориентирана към включване на научните изследвания в междууниверситетското сътрудничество и разширяване на централноевропейското измерение на университетските учебни програми.
  Споразумението за сътрудничество в областта на висшето образование в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS ІІІ) е насочено към провеждане на реформи за подобряване качеството на висшето образование в страните участнички и формиране на общи образователни политики.
  Предвижда се програмата в третата си фаза да бъде рамкова програма, включваща изграждане на регионални университетски мрежи, в които ще се осъществява студентска и преподавателска мобилност, по-голяма гъвкавост в изпълнението на договореностите и установяване на по-близки връзки между науката и технологиите.
  Участието на Република България в програма CEEPUS ІІІ ще доведе до повишаване качеството на висшето образование в страната ни, а присъединяването към третата фаза на програмата, утвърждава ролята на страната ни за развитието на регионалното образователно сътрудничество предвид участващите университети от Централна и Югоизточна Европа в мрежовите проекти.
  В дискусията се направи препоръката, на интернет страницата на Министерство на образованието, младежта и науката да има публикувана информация, относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование и възможностите за кандидатстване за стипендия.

  След проведеното гласуване, единодушно с 22 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS ІІІ), № 002–02–56, внесен от Министерски съвет на 30.12.2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума