Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
10/03/2011

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-28/15.03.2011 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на Национален орган, Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в качеството й на Одитен орган по изпълнението на Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013 г.", № 102-02-6, внесен от Министерски съвет на 02.03.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 10 март 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на Национален орган, Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в качеството й на Одитен орган по изпълнението на Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013 г.", № 102-02-6, внесен от Министерски съвет на 02.03.2011 г.
  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-н Кирил Гератлиев – директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  Проектът на меморандум е изготвен от Съвместния управляващ орган след преговори и консултации с националните органи по програмата – Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България и Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция. Одобрен е с решение на Министерски съвет и е подписан от българска страна на 22 октомври 2010 г. в София.
  Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.” е одобрена с Решение на Европейската комисия № С (2008) 7406 от 27 ноември 2008 г., като общата й цел е установяване на по-здрави регионални партньорски отношения и сътрудничество, което от своя страна ще допринесе за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие на регионите от Черноморския басейн.
  Меморандумът за разбирателство по изпълнение на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн” урежда отношенията между Румъния, България и Гърция относно процедурите на финансов контрол, финансовите отговорности, финансовите потоци и възстановяването на неправомерно изплатените средства, както и съдебното решаване на спорове.
  Регламентирана е институционалната структура на програмата, уредени са процедурите за сключване на договори и изплащане на средства от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство.
  Финансирането от Общността е до 90 на сто от признатите разходи по всеки проект, а България е поела ангажимент да съфинансира българските партньори до 10 на сто от допустимите разходи по проекти.
  В меморандума се регламентира, че за разрешаването на спорове между страните ще бъде използвано съдействието на Европейската комисия, а при невъзможност за постигане на съгласие споровете ще се решават на първа инстанция от компетентния съд в Букурещ.
  С ратифицирането на меморандума ще се гарантира пълноправното участие на България в Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн” като страна-членка на Европейския съюз и ще се осигури финансиране на проекти със средства по програмата и от държавните бюджети на българските партньори.
  След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на Национален орган, Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в качеството й на Одитен орган по изпълнението на Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013 г.", № 102-02-6, внесен от Министерски съвет на 02.03.2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума