Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
10/03/2011 второ гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 153-03-30/15.03.2011 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиацията, № 002-01-110, внесен от Министерски съвет на 21 декември 2010 г., приет на първо гласуване на 16 февруари 2011 г.


  Проект!
  ІІ гласуване  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за медиацията
  (Обн., ДВ, бр. 110 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2006 г., доп., бр. 9 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 3, ал. 1 се създава изречение второ:
  „Предмет на медиация могат да бъдат и презгранични спорове по смисъла на Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (ОВ, L 136/3 от 24 май 2008 г.).”
  Предложение на н.пр. Емил Радев и Искра Фидосова:
  § 1 да се измени така:
  „§ 1. В чл. 3, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително и когато са презгранични.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  „§ 1. В чл. 3, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително и когато са презгранични.”

  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Изключение от поверителния характер на медиацията се допуска в случаите, когато:
  1. това е необходимо по съображения, свързани със защитата на обществения ред, трябва да се осигури закрилата на интересите на деца или да се предотврати посегателство над физическата или психическата неприкосновеност на определено лице, или
  2. разкриването на съдържанието на споразумението, постигнато в резултат на медиация, е необходимо за прилагането и изпълнението на същото споразумение.”

  Предложение на н.пр. Емил Радев и Искра Фидосова:
  В § 2:
  1. Създава се нова т. 2:
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците и имат значение за решаването на спора – предмет на медиацията, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил.”
  2. Досегашната т. 2 става т. 3.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците и имат значение за решаването на спора – предмет на медиацията, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил.
  (3) Изключение от поверителния характер на медиацията се допуска в случаите, когато:
  1. това е необходимо по съображения за нуждите на наказателния процес или свързани със защитата на обществения ред, трябва да се осигури закрилата на интересите на деца или да се предотврати посегателство над физическата или психическата неприкосновеност на определено лице, или
  2. разкриването на съдържанието на споразумението, постигнато в резултат на медиация, е необходимо за прилагането и изпълнението на същото споразумение.”
  § 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Медиаторът е задължен да подписва декларация за безпристрастност за всяка процедура, за която е определен.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците и имат значение за решаването на спора - предмет на медиацията, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил.”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

  Предложение на н.пр. Любен Корнезов:
  § 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Емил Радев и Искра Фидосова:
  § 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Ивайло Тошев и Даниела Миткова:
  В § 3 в чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Да отпадне точка 2 и да бъде предвидена като нова ал. 3 на чл.7.
  2. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Не може да е медиатор в отделна процедура лице:
  което е страна по спора, предмет на медиацията или заедно с някоя от страните по спора е субект на спорното или свързано с него правоотношение.
  което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватоство до трета степен на някоя от страните или на неин представител.

  3. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по спора, предмет на медиацията или с неин представител.
  4. което е било представител, съответно пълномощник на страна по спора, предмет на медиацията.
  5. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателното съмнение в неговата безпристрастност."

  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 2 и § 5 относно чл. 13.

  Комисията предлага § 3 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 2 и § 5 относно чл. 13.

  § 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За начало на процедурата по медиация се счита денят, в който страните са постигнали изрично съгласие за започването й, а когато липсва изрично съгласие – денят на първата среща на всички участници с медиатора.”
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 3.

  § 5. Създава се чл. 11а:
  „Действие на началото на процедурата по медиация върху давностния срок
  Чл. 11а. Давност не тече, докато трае процедурата по медиация и един месец след прекратяването й.”

  Предложение на н.пр. Любен Корнезов:
  § 5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Емил Радев и Искра Фидосова:
  § 5 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.пр. Ивайло Тошев и Даниела Миткова:
  В § 5 в чл. 11а да отпаднат думите „и един месец след прекратяването й.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4:
  § 4. Създава се чл. 11а:
  „Действие на началото на процедурата по медиация върху давностния срок
  Чл. 11а. Давност не тече, докато трае процедурата по медиация.”

  Предложение на н.пр. Емил Радев и Искра Фидосова:
  Да се създаде § 5а:
  „§ 5а. В чл. 13, ал. 2 се създава изречение второ: „Медиаторът подписва декларации за безпристрастност за всяка процедура, за която е определен, които предоставя на страните по спора.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  „§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Медиаторът е длъжен да посочи всички обстоятелства, които могат да породят в страните основателни съмнения относно неговата безпристрастност и неутралност, включително и когато медиаторът е лице:
  1. което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител;
  2. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по спора - предмет на медиацията;
  3. което е било представител или пълномощник на страна по спора - предмет на медиацията;
  4. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговата безпристрастност.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Медиаторът подписва декларации за безпристрастност, в които посочва и обстоятелствата по ал. 2 за всяка процедура, за която е определен, и ги предоставя на страните по спора.”
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5”.

  § 6. В чл. 14, ал. 1, т. 3 думите „чл. 10, ал. 3” се заменят с „чл. 10,
  ал. 4”.

  Предложение на н.пр. Емил Радев и Искра Фидосова:
  § 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.

  § 7. В чл. 15, ал. 1 се създава т. 6:
  „6. с изтичане на 6 месеца от началото на процедурата.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6.
  § 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея, в изречение трето след думите „писменото споразумение съдържа” се добавя „датата на първата среща между страните и медиатора” и се поставя запетая.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) В споразумението страните могат да предвидят плащане на парична сума за всяко нарушение или неспазване на установените задължения или за закъснение на тяхното изпълнение.”

  Предложение на н.пр. Емил Радев и Искра Фидосова:
  § 8 да се измени така:
  „§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея, в изречение второ накрая се добавя „на подписите на страните по спора”, а в изречение трето след думата „медиатора” се добавя „датата по чл. 11, ал. 2.”
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) В споразумението страните могат да предвидят отговорност за неизпълнение на предвидените в него задължения.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 7:
  § 7. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в изречение второ накрая се добавя „на подписите на страните по спора”, а в изречение трето след думата „медиатора” се добавя „датата по чл. 11, ал. 2.”
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) В споразумението страните могат да предвидят отговорност за неизпълнение на предвидените в него задължения.”

  § 9. В чл. 17 се създава ал. 4:
  „(4) Всяка от страните с изричното съгласие на останалите може да представи писменото споразумение, постигнато в процедура по медиация, за одобрение от съда по реда на чл. 234а от Гражданския процесуален кодекс.”

  Предложение на н.пр. Любен Корнезов:
  § 9 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Емил Радев и Искра Фидосова:
  § 9 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 9 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в § 8 относно чл. 18.

  Предложение на н.пр. Емил Радев и Искра Фидосова:
  Да се създадат § 9а – 9в:
  „§ 9а. Създава се чл. 18:
  Придаване на изпълнителна сила на споразумението
  Чл. 18. (1) Всяка от страните, с изричното съгласие на останалите може да представи споразумението, постигнато в процедура по медиация за одобрение от съда, компетентен да разгледа спора.
  (2) Съдът одобрява споразумението след потвърждаването му от страните, ако не противоречи на закона и добрите нрави. Съдът изслушва мнението на прокурора, ако той участва като страна по делото.
  (3) Одобреното споразумение има силата на съдебна спогодба.”

  § 9б. Създава се допълнителна разпоредба с нов § 1:

  Допълнителна разпоредба

  § 1. По смисъла на този закон „презграничен спор” е:
  1. Спорът, при който поне една от страните е с местоживеене или обичайно местопребиваване в държава членка, различна от държавата членка на местоживеене или обичайно местопребиваване на която и да е от другите страни към датата, на която:
  а) страните са постигнали съгласие да използват медиация след възникването на спора или
  б) към страните е отправена покана от съда, сезиран с делото, да използват медиация за уреждане на спора;
  2. Спорът, при който след медиация между страните започва съдебно производство или арбитраж в държава членка, различна от тази, в която страните са имали местоживеене или обичайно местопребиваване към датата, посочена в т. 1.
  За целите на т. 1 и 2 местоживеенето се определя в съответствие с членове 59 и 60 от Регламент (ЕО) № 44/2001.

  § 9в. В преходните и заключителните разпоредби досегашният § 1 става § 1а.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 8 - 10:
  „§ 8. Създава се чл. 18:
  „Придаване на изпълнителна сила на споразумението
  Чл. 18. (1) Споразумение, постигнато в процедура по медиация има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от районните съдилища в страната.
  (2) Съдът одобрява споразумението след потвърждаването му от страните, ако не противоречи на закона и добрите нрави. Съдът изслушва мнението на прокурора, ако той участва като страна по делото.”

  § 9. Създава се допълнителна разпоредба с нов § 1:

  „ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 1. По смисъла на този закон „презграничен спор” е и:
  1. Спорът, при който поне една от страните е с местоживеене или обичайно местопребиваване в държава членка, различна от държавата членка на местоживеене или обичайно местопребиваване на която и да е от другите страни към датата, на която:
  а) страните са постигнали съгласие да използват медиация след възникването на спора, или
  б) към страните е отправена покана от съда, сезиран с делото, да използват медиация за уреждане на спора;
  2. Спорът, при който след медиация между страните започва съдебно производство или арбитраж в държава членка, различна от тази, в която страните са имали местоживеене или обичайно местопребиваване към датата, посочена в т. 1.
  За целите на т. 1 и 2 местоживеенето се определя в съответствие с чл. 59 и 60 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.”

  § 10. В преходните и заключителните разпоредби досегашният § 1 става § 1а.”


  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 10. С този закон се въвеждат изискванията на Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (ОВ, L 136/3 от 24 май 2008 г.).

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Предложение на н.пр. Емил Радев и Искра Фидосова:
  Наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби” да се измени така: „Заключителна разпоредба”
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага да бъде да отхвърлено.

  § 11. В Гражданския процесуален кодекс (Обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г., изм. и доп., бр. 50 от 2008 г., Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 2008 г. - бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; изм., Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 16.06.2009 г. - бр. 47 от 2009 г.; бр. 82 от 2009 г., изм. и доп., бр. 13 и 100 от 2010 г., изм. с Решение № 15 на Конституционния съд на РБ от 21.12.2010 г. - бр. 5 от 2011 г.) се създава чл. 234а:
  „Споразумение, постигнато в процедура по медиация
  Чл. 234а. (1) Всяка от страните по споразумение, постигнато при медиация, може да представи споразумението за одобрение от съда.
  (2) Съдът одобрява споразумението след потвърждаването му от страните, ако не противоречи на закона и добрите нрави. Съдът взема мнението на прокурора, ако той участва като страна по делото.
  (3) Одобреното споразумение има силата на съдебна спогодба.”

  Предложение на н.пр. Любен Корнезов:
  § 11 от заключителните разпоредби да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Емил Радев и Искра Фидосова:
  § 11 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Ивайло Тошев и Даниела Миткова:
  § 11 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 11 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в § 8 относно чл. 18.

  § 12. В Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 275 от 1950 г.; попр., Изв., бр. 2 от 1950 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 1951 г., бр. 92 от 1952 г. бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 12 и 56 от 1993 г., бр. 83 и 104 от 1996 г. бр. 83 и 103 от 1999 г., бр. 34 от 2000 г., бр. 19 от 2003 г., бр. 42 и 43 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 59 и 92 от 2007 г. и бр. 50 от 2008 г.) в чл. 115, ал. 1 се създава буква „з”:
  „з) докато трае процедурата по медиация и един месец след прекратяването й.”

  Предложение на н.пр. Любен Корнезов:
  § 12 от заключителните разпоредби да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Ивайло Тошев и Даниела Миткова:
  В § 12 В Закона за задълженията и договорите в чл. 115, ал. 1 в буква „з” да отпаднат думите „и един месец след прекратяването й.”
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума