Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
17/03/2011 първо гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-33/19.03.2011 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 102–01–14, внесен от Министерски съвет на 02.03.2011 г.


  На свое заседание, проведено на 17 март 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 102–01–14, внесен от Министерски съвет на 02.03.2011 г.
  Законопроектът беше представен от вносителя от г-жа Валентина Танева- началник отдел в дирекция ”Икономическа политика” в министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
  Предложението за промяна на разпоредбите на закона е с цел облекчаване на административната и регулаторната тежест за бизнеса.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност предвижда обособяване принципите и целите на административното регулиране и административния контрол за постигане целите на закона, както и задълженията на административните органи.
  Допълват се изискванията към административните органи за предоставяне на услуги по електронен път и се облекчават условията за деклариране на някои обстоятелства при кандидатстване за лиценз, както и за разрешително за извършване на определени стопански дейности или еднократни сделки. Регламентират се минималният и максималният срок за отстраняване на нередовности или за предоставяне на допълнителна информация, който не може да бъде по-дълъг от установения за произнасяне срок.
  Въвежда се методика с чл. 7а, основана на ясни принципи за определяне на разходоориентиран размер на събираните по този закон такси, както и за разходване на средствата от събраните такси, независимо от органа, който е оправомощен да ги събира. Урежда се безплатното отстраняване на нередовности и предоставяне на допълнителна информация и разходването само за възстановяване на разходите по предоставяне на услугата и повишаване на качеството и на събраните от такси средства. Методиката не се прилага при определяне размера на такси за осигуряване провеждането на политики в области със значение за защита на особено важни държавни или обществени интереси.
  Въвежда се задължение за всички административни органи, издаващи лицензи и извършващи регистрация, да създадат и поддържат обособени раздели към публичните регистри, в които се вписват лицата, подали заявление за издаване на лиценз и заявления за регистрация, по реда на тяхното подаване, броят и видът на приложените документи, което осигурява публичност и прозрачност на придвижването на постъпилите преписки, като цялата публикуваната информация следва да е съобразена с изискванията на Закона за защита на личните данни и на съответния специален закон, въвеждащ режима. Предлага се административнонаказателна отговорност за длъжностните лица, които не водят регистрите в съответствие с измененията на закона.
  Предвижда се 6-месечен срок за приемане от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и 12-месечен срок за привеждане в съответствие с изискванията на закона на информационните системи на органите, администриращи режимите, определени в този закон, и структурите им.
  С предложения законопроект ще се подобри бизнес средата в България, т.к. намалява административната тежест, облекчава регулациите и премахва бариери за развитие на бизнес инициативите.
  В хода на дискусията се изказа становище в подкрепа на законопроекта, тъй като законът има нужда от актуализиране с цел облекчаване на административните процедури и на административните субекти.
  След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 18 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 102–01–14, внесен от Министерски съвет на 02.03.2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума