Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
24/03/2011 първо гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Вх. №: 153-03-35/28.03.2011 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-27, внесен от н. пр. Лъчезар Тошев на 25.02.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 24.03.2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-27, внесен от н. пр. Лъчезар Тошев на 25.02.2011 г.
  Законопроектът бе представен от неговия вносител. Г-н Л. Тошев посочи, че той почти изцяло възпроизвежда законопроект, внесен от г-н Филип Димитров в 40-то НС, който тогава е бил отхвърлен. Предложенията му по същество се изразяват във въвеждане на конкретни състави на престъпления срещу човечеството. Това е необходимо, за да може да се прилага Конвенцията на ООН от 1968 г. за неприлагане на срока на давност по отношение на военните престъпления и престъпленията против човечеството, която е ратифицирана и обнародвана от Р. България. Създаването на конкретни престъпни състави в националното ни законодателство е нужно, тъй като в своето решение 7/20 юли 1992 г по к.д. 6/1992 г. Конституционният съд е ограничил прякото приложение на международните актове в областта на наказателното право, като е постановил, че макар и ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Р България те „са част от вътрешното право на страната само доколкото могат да пояснят смислово съдържанието на съществуващи в Наказателния кодекс престъпни състави или елементи от тях...”. Създаването на престъпни състави за поругаване не нарушава чл. 10 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, така както тази разпоредба не се нарушава и от наличието на престъпни състави за обида и клевета. Г-н Тошев обясни също, че в предлаганите от него състави е изброил конкретни и безспорни събития. Аналогичното предложение на МС (пар. 28 от проекта за ЗИД на НК, № 002-01-97, внесен от МС на 22.10.2010 г.) не е достатъчно конкретно и точно, което е недопустимо в наказателното право.
  В проведената дискусия се включиха народните представители Янаки Стоилов, Четин Казак, Емил Радев, Димитър Лазаров и Искра Фидосова.
  Г-н Я. Стоилов обърна внимание, че в законопроекта се предвижда не всяко наказателно отговорно лице да бъде субект на престъпленията, а те да имат специален субект - учител, преподавател, лектор и т.н. Освен това не е уредена наказателна отговорност за самото престъпление геноцид и др. престъпления срещу човечеството, а за тяхното тълкуване, оспорване и пр. В тази сфера наказателното право трябва да навлиза внимателно, защото се оказва с много малка степен на ефективност – малко на брой са образуваните наказателни дела и постановените присъди. Когато става въпрос за тълкуване, оценки на исторически събития, истински ефективните средства за въздействие са извън сферата на наказателното право. Поради това г-н Стоилов смята, че няма основания законопроектът да бъде подкрепен.
  Н. пр. Четин Казак също изложи аргументи срещу приемането на законопроекта, който според него е в грешна посока и противоречи на европейската политическа и правна мисъл. Г-н Казак счита, че предложението на МС е много по-прецизно, докато в това на г-н Тошев престъпните състави са произволно допълнени, което е неприемливо. Предложи също да се направи проучване какво точно се криминализира като поругаване в другите държави.
  Г-н Емил Радев изрази опасенията си във връзка с прекаленото разширяване на кръга на субектите на предлаганите престъпления и по специално включването като такива на собственици или членове на управително тяло на печатни или електронни средства за масово осведомяване. Предвидено е те да отговарят, ако допуснат извършването на поругаване, т.е. при бездействие, което според г-н Радев е опасно и неприемливо.
  Н. пр. Димитър Лазаров също изрази известни притеснения във връзка със законопроекта, като посочи, че повечето от тях са от правно-технически характер. Според него използваното понятие „омаловажава” е неясно, няма определени критерии, по които то ще се преценява; не е ясно кои обществени отношения се уреждат от законопроекта, както и защо така е определен кръга на субектите.
  Според г-н Л. Тошев терминът „омаловажаване” фигурира и в проекта за ЗИД на НК, внесен от МС. В много държави има норми срещу поругаването, такава норма се предлага и от самия МС. Относно кръга на субектите посочи, че в него са включени тези лица, които са длъжни да знаят за въпросните исторически събития и заяви, че подкрепя и ще участва във всяка дискусия относно това кой следва да бъде наказателно отговорен и какво трябва да се включи в престъпните съставите на поругаването.
  Г-жа Искра Фидосова посочи, че ще гласува „въздържал се” по този законопроект, тъй като има внесен доклад за второ гласуване на общ законопроект за изменение и допълнение на НК и именно при неговото обсъждане трябва да се проведе и дискусията за поругаването.

  След проведеното обсъждане и гласуване със 2 гласа „за”, 4 гласа „против” и 10 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-27, внесен от н. пр. Лъчезар Тошев на 25.02.2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума