Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
30/03/2011 първо гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-27/31.03.2011 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 154–01–8, внесен от Йордан Бакалов и Веселин Петров на 03.02.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 30 март 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 154–01–8, внесен от Йордан Бакалов и Веселин Петров на 03.02.2011 г.
  Законопроектът беше представен от вносителя – народния представител Веселин Методиев.
  С промените се цели отпадане на съществуващото сега задължение на съда за разглеждане на наказателните дела при закрити врати винаги, когато по тях като доказателства се ползват данни, получени чрез специални разузнавателни средства /СРС/.
  Задължението произтича от действащата нормативна уредба на чл. 263 ал. 1 Наказателно-процесуалния кодекс и чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация.
  Съгласно разпоредбата на Наказателно-процесуалния кодекс „Разглеждането на делото или на отделни съдопроизводствени действия става при закрити врати, когато това се налага за запазване на държавната тайна...”.
  В Приложение № 1 към чл. 25 Закона за защита на класифицираната информация е разписан списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, като според раздел II т. 6 такова качество има и „информация относно използвани съгласно законовите разпоредби СРС /технически средства и/или оперативни способи/”, а според т. 8 и „данни, получени в резултат на използване на СРС и данни относно контролирането на покупки и тайни наблюдавани пратки”.
  Ето защо съдебните състави винаги са длъжни да разглеждат наказателните дела при закрити врати, когато по тях е представена доказателствена информация, получена чрез прилагане на СРС.
  Практика оперативно – техническите служби на МВР, които изготвят носителите на такава информация, е да ги изпращат на органите на досъдебното производство или на съда със съответен гриф по Закона за защита на класифицираната информация .
  С предлаганите промени не премахва качеството „държавна тайна” на информацията по т. 6 и т. 8 от раздел II на Приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация, а предвижда, че данните нямат това качество в наказателното производство, и то само в неговата съдебна фаза. Осигурявайки, защита на информацията, получена при законосъобразно прилагане на СРС за цели извън тези по Наказателно-процесуалния кодекс, както и защитата й в досъдебното производство.
  Също така се осигурява публично разглеждане на наказателните дела в съдилищата, независимо от това, че част от доказателствата по тях може да са събрани по реда на Закона за специалните разузнавателни средства. Като цяло държавната тайна ще е защитена – съдът няма да разглежда дела с информация, придобита чрез СРС при закрити врати, но ако самата информация съдържа сведения, които са държавна тайна на друго основание, ще е задължен да приложи чл. 263 ал. 1 на Наказателно-процесуалния кодекс.
  В постъпило от Държавна комисия по сигурността на информацията становище е изразено виждането, че т. 6 от раздел ІІ на Приложение № 1 към чл. 25 не следва да бъде изменяна. Методите, способите и средствата за придобиване на информацията не трябва да бъдат разкривани. Предложените изменения на т. 8 от раздел ІІ на Приложение № 1 към чл. 25 няма да доведат до решаване на проблема, относно начина на изготвяне на веществени доказателствени средства в съдебния процес, ако не бъдат предприети и съответните изменения в Наказателно-процесуалния кодекс.
  Министерството на вътрешните работи изказва становището, че предложените изменения в т. 6 и 8 от раздел ІІ на Приложение № 1 към чл. 25 няма да доведат до желания резултат за уреждане на посочения проблем, ако не бъдат инициирани промени в Наказателно-процесуалния кодекс в посока оптимизиране на уредбата, касаеща ползване на веществени доказателствени средства, резултат от прилагането на специални разузнавателни средства в наказателния процес.
  В дискусията взеха участие народните представители Димитър Лазаров и Четин Казак.
  Г- н Лазаров изказа принципна подкрепа на законопроекта, който според него би трябвало да влезе в сила, когато влязат в сила и промени в Наказателно-процесуалния кодекс, относно изготвянето на веществени доказателствени средства.
  Г-н Казак също подкрепи предложените изменения, като подчерта че за първи път се прави разграничаване на информация, събрана със СРС, представляваща държавна тайна и информация, събрана със СРС. Необходимо е съдът да направи преценката, дали информацията е класифицирана, а не това да е самият факт, че са използвани СРС.
  След проведената дискусия и обсъждане, с 14 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 154–01–8, внесен от Йордан Бакалов и Веселин Петров на 03.02.2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума