Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
30/03/2011 второ гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 153-03-38/31.03.2011 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, № 054-01-79, внесен от Ивайло Тошев, Даниела Миткова и Юлиана Колева на 12 октомври 2010 г., приет на първо гласуване на 10.03.2011 г.


  Проект!
  ІІ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност

  (Обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г. и бр. 87 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага за наименованието на закона да се измени така:
  З А К О Н
  за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност

  § 1. В чл. 46, ал. 2 в изречение първо след думата „правосъдието” текста до края на изречението се заличава и вместо него се поставя следния текст „като към заявлението когато е за първо вписване прилагат документите по чл. 11, ал. 2, а за последващо вписване прилагат същите документи и такъв удостоверяващ успешно положен изпит”, като след добавката текста придобива следната редакция:
  „Нотариусът и кандидатът за помощник – нотариус по заместване подават писмено заявление до министъра на правосъдието, като към заявлението, когато е за първо вписване прилагат документите по чл. 11, ал. 2, а за последващо вписване прилагат същите документи и такъв удостоверяващ успешно положен изпит”.
  Предложение на н.пр. И. Тошев и Д. Миткова:
  § 1 да стане Параграф единствен със следното съдържание: Параграф единствен. В чл.46 се правят следните допълнения:
  1. В ал.2 изречение първо на направеното предложение в края
  изразът „такъв удостоверяващ успешно положен изпит" да се замени с
  изразът „заповедта по чл.46 ал.5, изречение първо", като след изменението текста на изречение първо придобива следната редакция:
  „Нотариусът и кандидатът за помощник нотариус по заместване подават писмено заявление до министъра на правосъдието, като към заявлението когато е за първо вписване прилагат документите по чл.11, ал.2, а за последващо вписване прилагат същите документи и заповедта по чл.46 ал.5 изречение първо".
  2. В ал.З предложената редакция съдържа израза „ единствено /
  само/" , като с настоящето предлагаме да остане думата „единствено", а думата „само" да отпадне.
  3. В ал. 5 да се създаде изречение второ със следното съдържание:
  „Заповедта за последващо вписване се издава в 7-дневен срок от
  подаване на заявлението по ал. 2".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става параграф единствен:
  Параграф единствен: В чл.46 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2, в изречение първо след думата „като” се добавя „към заявлението, когато е за първо вписване”, а след думите „чл. 11, ал. 2” се поставя запетая и се добавя „ а за последващо вписване прилагат същите документи и заповедта по ал. 5, изречение първо”.
  2. В ал. 3 след думата „изпит” се добавя „само за първия заявен срок за заместване”.
  3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Заповедта за последващо вписване се издава в 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2".

  § 2. В чл. 46, ал. 3 след думата „изпит” се добавя израза „единствено (само) за първия заявен срок за заместване”, като след добавката текста придобива следната редакция:
  Ал. 3. „Кандидатът за помощник – нотариус по заместване полага изпит единствено (само) за първия заявен срок за заместване при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, след съгласуване със Съвета на нотариусите”.

  Предложение на н.пр. И. Тошев и Д. Миткова:
  § 2 да отпадне, систематично е отразен в параграф единствен, т . 2.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в параграф единствен, т. 2.


  ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ТОДОР ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума