Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
31/03/2011 второ гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 153-03-40/01.04.2011 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 154-01-12, внесен от н.пр. Анастас Анастасов и група народни представители на 09 февруари 2011 г., приет на първо гласуване на 16. 03. 2011 г.


  Проект!
  ІІ гласуване  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

  (Обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. и доп., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., доп., бр. 59 от 2010 г., изм. и доп., бр. 1 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 17 се създава ал. 4:
  „(4) Преди избора се провежда изслушване, в което кандидатите излагат концепцията си за дейността на Висшия съдебен съвет.”

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен.

  § 2. В чл. 30 ал. 1 т. 10 думите «членовете на Висшия съдебен съвет, инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет и» се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 1.

  § 3. В чл. 37, ал. 4 изречение второ се заличава.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 2.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 39, ал. 2, т. 3 се изменя така:
  „3. периодично атестиране на административните ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор.”

  § 4. В чл. 39а ал. 2 думата „държавни” се заличава и накрая се добавя „които оказват на комисията съдействие и й предоставят необходимата информация”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 39б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  «(2) Членовете на комисията по професионална етика се избират от общото събрание на съответния орган на съдебната власт за срок от четири години. Членовете на комисията не могат да бъдат преизбирани за два последователни мандата. Всяка комисия се състои от трима редовни и един резервен член. Измежду членовете си комисията избира председател.»
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  «(3) При невъзможност да се сформира комисия по професионална етика, функциите й се осъществяват от комисията на горестоящия орган на съдебната власт в съответния съдебен район.
  (4) Комисиите по професионална етика подпомагат Комисията «Професионална етика и превенция на корупцията» към Висшия съдебен съвет при осъществяване на правомощията й по чл. 39а, ал. 1, т. 1 – 6.»
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 39б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нова ал. 2 и ал. 3 и 4:
  „(2) Членовете на комисията по професионална етика се избират от общото събрание на съответния орган на съдебната власт за срок четири години. Членовете на комисията не могат да бъдат преизбирани за два последователни мандата. Всяка комисия се състои от трима редовни и един резервен член. Измежду членовете си комисията избира председател.
  (3) При невъзможност да се сформира комисия по професионална етика, функциите й се осъществяват от комисията на горестоящия орган на съдебната власт в съответния съдебен район.
  (4) Комисиите по професионална етика подпомагат Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” към Висшия съдебен съвет при осъществяване на правомощията й по чл. 39а, ал. 1, т. 1 – 6.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 5.

  Предложение на н.пр. Е. Радев и Кр. Ципов:
  Да се създаде § 5а:
  1. § 5а. В чл. 94, ал. 1, изр. първо думите „друг административен съд” се заменят с „друг съд, който има ранг на съдия от окръжен съд”
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.пр. Е. Радев и Кр. Ципов:
  Да се създаде § 5б:
  § 5б. В чл. 119, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Пленумът определя броя на колегиите и отделенията на Върховния административен съд, както и обсъжда всяка година доклада на председателя за дейността на този съд.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.пр. Е. Радев и Кр. Ципов:
  Да се създаде § 5в:
  § 5в. В чл. 122, ал. 1, т. 7 се заличава.
  Предложението е оттеглено.

  § 6. В чл. 164 ал. 1 се създава изречение второ: „За съдия в районен съд и прокурор в районна прокуратура се назначава младши съдия, съответно младши прокурор, който има най-малко две години и девет месеца стаж”.

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 165 ал. 2 се отменя.

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 176 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. задължително първоначално обучение в Националния институт
  на правосъдието на кандидати за младши съдии и младши прокурори.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Конкурсът по ал. 1 т. 1 се провежда веднъж годишно, като се обявява през месец януари и се провежда през месец април на съответната година.”

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 8 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В чл. 176 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Конкурсът по ал. 1 т. 1 се провежда веднъж годишно, като се обявява през месец януари и се провежда през месец април на съответната година.”
  2. В ал. 3 думите „два пъти” се заменят с „най-малко веднъж”.

  § 9. В чл. 181, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 5:
  „5. декларация по чл. 195 ал. 1;”
  2. Досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно т. 6, 7 и 8.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да бъде отхвърлен.

  § 10. Член 186 се изменя така:
  „Чл. 186. (1) Класирането на участниците в конкурса по чл. 176, ал. 1, т. 1 се извършва от конкурсната комисия чрез подреждането им според резултата, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по – висок общ успех от държавните изпити.
  (2) Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” предоставя на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните от класираните кандидати нравствени качества и изготвя становище за всеки кандидат.
  (3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи предлага на Висшия съдебен съвет, въз основа на резултатите от класирането по ал. 1 и на становището по ал. 2, да одобри кандидатите за младши съдии и младши прокурори.
  (4) Висшият съдебен съвет приема решение за одобряване на кандидатите, като проверява дали класираните кандидати отговарят на изискванията на чл. 162. Проверката се извършва въз основа на всички документи за кандидата, представени от него, както и от Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията”.
  (5) Висшият съдебен съвет не одобрява кандидат, за когото е установил, че не отговаря на изискванията по чл. 162, като на негово място в списъка по ал. 6 включва следващия класиран кандидат.
  (6) Списъкът с одобрените кандидати се изпраща на Националния институт на правосъдието за осъществяване на задължително първоначално обучение.”

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 10 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 9:
  § 9. Член 186 се изменя така:
  „Чл. 186. (1) Класирането на участниците в конкурса по чл. 176, ал. 1, т. 1 се извършва от конкурсната комисия чрез подреждането им според резултата, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по – висок общ успех от държавните изпити.
  (2) Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” предоставя на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните нравствени качества на класираните кандидати в рамките на обявените конкурсни длъжности и изготвя становище за всеки кандидат.
  (3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи предлага на Висшия съдебен съвет, въз основа на резултатите от класирането по ал. 1 и на становището по ал. 2, да одобри кандидатите за младши съдии и младши прокурори.
  (4) Висшият съдебен съвет приема решение за одобряване на кандидатите, като проверява дали класираните кандидати отговарят на изискванията на чл. 162. Проверката се извършва въз основа на всички документи за кандидата, представени от него, както и от Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията”.
  (5) Висшият съдебен съвет не одобрява кандидат, за когото е установил, че не отговаря на изискванията по чл. 162, като на негово място включва следващия класиран кандидат.
  (6) Одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори заявяват изрично писмено пред Висшия съдебен съвет своето желание за назначаване на съответната длъжност в поредността съобразно бала по ал. 1, като всеки следващ кандидат избира от останалите незаявени длъжности. Кандидат, който не заяви желание, се замества от следващия класиран и одобрен кандидат.
  (7) С решение Висшият съдебен съвет приема окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори по съответните длъжности съобразно заявеното им желание.
  (8) В едномесечен срок от влизане в сила на решението по ал. 7 кандидатите подават декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1.
  (9) Решението по ал. 7 се изпраща на Националния институт на правосъдието за осъществяване на обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1.”

  § 11. Създава се чл. 186а:
  „Чл. 186а. (1) Класирането на кандидатите за първоначално назначаване се извършва от конкурсната комисия чрез подреждането им според резултата от конкурса, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по - висок общ успех от държавните изпити.
  (2) Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” предоставя на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните нравствени качества от първите трима класирани за съответната свободна длъжност кандидати и изготвя становище за всеки кандидат.
  (3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, въз основа на резултатите от класирането по ал. 1 и на становището по ал. 2, внася във Висшия съдебен съвет предложение за първоначално назначаване в съответните органи на съдебната власт.
  (4) Висшият съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидатите по поредността на класирането до попълване на местата, за които е обявен конкурсът, след три поредни класирания.
  (5) При приемането на решението по ал. 4 Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията по чл. 162 и чл. 164. Проверката се извършва въз основа на документите, представени от кандидата. При проверката Висшият съдебен съвет взема предвид и становището на постоянната Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”.
  (6) Висшият съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за който е установил, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и чл. 164.”

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 11 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 10:
  § 10. Създава се чл. 186а:
  „Чл. 186а. (1) Класирането на кандидатите за първоначално назначаване се извършва от конкурсната комисия чрез подреждането им според резултата от конкурса, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по - висок общ успех от държавните изпити.
  (2) Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” предоставя на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните нравствени качества от първите трима класирани за съответната свободна длъжност кандидати и изготвя становище за всеки кандидат.
  (3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, въз основа на резултатите от класирането по ал. 1 и на становището по ал. 2, внася във Висшия съдебен съвет предложение за първоначално назначаване в съответните органи на съдебната власт. В 7-дневен срок от внасяне на предложението по изречение първо, кандидатите подават декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1.
  (4) Висшият съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидатите по поредността на класирането до попълване на местата, за които е обявен конкурсът, след три поредни класирания.
  (5) При приемането на решението по ал. 4 Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията по чл. 162 и чл. 164. Проверката се извършва въз основа на документите, представени от кандидата. При проверката Висшият съдебен съвет взема предвид и становището на Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията”.
  (6) Висшият съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за който е установил, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и чл. 164.”

  § 12. В чл. 187, ал. 1 думите „по чл. 186, ал. 6” се заменят с „по чл. 186, ал. 5 и чл. 186а, ал. 6”.

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 12 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 11:
  § 11. В чл. 187, ал. 1 думите „по чл. 186, ал. 6” се заменят с „по чл. 186, ал. 7 и чл. 186а, ал. 6”.

  § 13. В чл. 191, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Ако няма кандидат за съответната длъжност, предложение за участие в конкурса може да направи административният ръководител на съответния орган на съдебната власт.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 12:
  § 12. В чл. 191, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Ако няма кандидат за съответната длъжност, тази длъжност се заема по реда на чл. 178.”

  § 14. В чл. 194б, ал. 3, накрая се добавят думите „като решението се приема и въз основа на преценката по ал. 1, т. 2.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 13:
  § 13. В чл. 194б, ал. 3, накрая се добавя „като решението се приема и въз основа на преценката по ал. 1, т. 2.”

  § 15. Член 238 се изменя така:
  „Чл. 238. За младши съдия и младши прокурор може да се назначи лице, което отговаря на изискванията по чл. 162, издържало е конкурс по чл. 176, ал. 1, т. 1, както и съответните изпити след завършен курс на задължително първоначално обучение в Националния институт на правосъдието.”

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 15 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 14.

  § 16. В чл. 240 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „три” се заменя с „две”.
  2. В ал. 3 думите „две години” се заменят с „една година и 6 месеца”.

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 16 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 15:
  § 15. В чл. 240 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „три” се заменя с „две”.
  2. В ал. 3 думите „две години” се заменят с „една година”.

  § 17. В чл. 249, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. задължително първоначално обучение на лица, издържали конкурс по чл. 176, ал. 1, т. 1 за кандидати за младши съдия и младши прокурор;”.

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 17 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 16:
  § 16. В чл. 249, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдия и младши прокурор;”.

  § 18. Член 258 се изменя така:
  „Чл. 258. (1) Срокът на обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1 е 9 месеца и започва през месец септември на съответната година. През време на обучението кандидатите за младши съдии и за младши прокурори получават стипендия от бюджета на Националния институт на правосъдието в размер, определен от Висшия съдебен съвет.
  (2) В края на обучението кандидатите за младши съдии и младши прокурори полагат писмени и устни изпити с практическа насоченост, като оценките са по шестобалната система.
  (3) Резултатите от писмения изпит се обявяват на общодостъпно място в сградата на Националния институт на правосъдието и на страницата му в интернет в тридневен срок от подписването на протокола от комисията по провеждането му.
  (4) Резултатите от устния изпит се обявяват в 7 - дневен срок от провеждането му на общодостъпно място в сградата на Националния институт на правосъдието и на страницата му в интернет.
  (5) Националният институт на правосъдието изготвя обща оценка, която представлява средно аритметично от сбора от оценката от устния и писмения изпит. Протоколът с оценките се изпраща на Висшия съдебен съвет.
  (6) Периодът на обучение на издържалите изпита се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7.”

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 18 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 17:
  § 17. Член 258 се изменя така:
  „Чл. 258. (1) Срокът на обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1 е 9 месеца и започва през месец септември на съответната година. През време на обучението кандидатите за младши съдии и за младши прокурори получават стипендия от бюджета на Националния институт на правосъдието в размер на седемдесет на сто от основното възнаграждение на младши съдия и младши прокурор.
  (2) В края на обучението кандидатите за младши съдии и младши прокурори полагат писмен и устен изпит с практическа насоченост, като оценките са по шестобалната система.
  (3) Изпитите по ал. 2 се провеждат от комисия, определена от Висшия съдебен съвет, в състав председател и четирима членове, която включва съдии и прокурори. В комисията не могат да участват постоянни преподаватели в Националния институт на правосъдието, както и членове на Висшия съдебен съвет.
  (4) Резултатите от писмения и устния изпит се обявяват на общодостъпно място в сградата на Националния институт на правосъдието и на страницата му в интернет.
  (5) За резултатите от изпитите се изготвя обща оценка, която представлява средно аритметично от сбора от оценката от писмения и устния изпит, и се изпраща на Висшия съдебен съвет.”

  § 19. Създава се чл. 258а:
  „Чл. 258а. (1) Издържалите изпитите се подреждат от Висшия съдебен съвет по бал, представляващ сбор от оценката от конкурса по чл. 176, ал. 1, т. 1 и общата оценка по чл. 258, ал. 5.
  (2) Кандидатите за младши съдии и младши прокурори заявяват пред Висшия съдебен съвет своето желание за назначаване на съответната свободна длъжност в поредността, в която са подредени съобразно бала по ал. 1.
  (3) Висшият съдебен съвет извършва разпределение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в рамките на обявените свободни длъжности. За извършеното разпределение Висшият съдебен съвет изготвя протокол.
  (4) Висшият съдебен съвет с решение назначава кандидатите на длъжност младши съдия или младши прокурор съобразно протокола по ал. 3 до заемане на обявените свободни длъжности.
  (5) Лицата, които са отказали да заемат длъжността или са се отказали от обучението без уважителна причина, както и неиздържалите изпита, възстановяват на Националния институт на правосъдието получената за времето на обучението стипендия.»

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 19 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 18:
  § 18. Създава се чл. 258а:
  „Чл. 258а. (1) Успешно завършил обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1 е кандидатът за младши съдия и младши прокурор, който е получил обща оценка по чл. 258, ал. 5, не по – ниска от много добър „4, 50”.
  (2) За кандидатите за младши съдия и младши прокурор, които не са завършили успешно обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1, се насрочва повторно писмен и устен изпит не по - рано от един месец и не по - късно от два месеца от провеждането на последния изпит. При повторно получена оценка от изпитите, по – ниска от много добър „4,50”, кандидатът не се назначава на длъжност младши съдия и младши прокурор.
  (3) Висшият съдебен съвет назначава кандидатите, успешно завършили обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1 на длъжността, за която са одобрени с решението по чл. 186, ал. 7.
  (4) Кандидатите, които са отказали да заемат длъжността или са се отказали от обучението без уважителна причина, както и неиздържалите повторно изпитите, възстановяват на Националния институт на правосъдието получената за времето на обучението стипендия.
  (5) Задължителното обществено и здравно осигуряване, както и застраховането срещу злополука на кандидатите за младши съдии и младши прокурори за периода на обучението им по чл. 249, ал. 1, т. 1 се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт.
  (6) Периодът на обучение на издържалите изпитите се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7.”

  § 20. Създава се чл. 258б:
  „Чл. 258б. (1) Организацията за провеждането на изпитите по чл. 258 се извършва от администрацията на Националния институт на правосъдието и на Висшия съдебен съвет.
  (2) Редът за провеждането на изпитите и за съставянето на изпитните комисии се определя с наредба, приета от Висшия съдебен съвет, която се обнародва в „Държавен вестник.”

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 20 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 19:
  § 19. Създава се чл. 258б:
  „Чл. 258б. Организацията и редът за провеждането на изпитите по чл. 258 и 258а се определят с актове, приети от Висшия съдебен съвет, които се обнародват в „Държавен вестник.”

  § 21. В чл. 262 ал. 1 се изменя така:
  (1) Дейността по задължителното първоначално обучение на лица, издържали конкурс по чл. 176, ал. 1, т. 1 за кандидати за младши съдия и младши прокурор, се осъществява от постоянни и временни преподаватели.”

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 21 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 20:
  § 20. В чл. 262 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Обучението на кандидатите за младши съдии и младши прокурори се осъществява от постоянни и временни преподаватели.”

  § 22. В чл. 388 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Средствата за строителство и основен ремонт на недвижимите имоти, както и средствата за наеми, застраховки и преоценки, се осигуряват по бюджета на Министерството на правосъдието."

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 22 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 22 да бъде отхвърлен.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията предлага текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона да бъде отхвърлено, тъй като е отразено на систематичното му място след § 21 в редакция на комисията.

  § 23. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 1 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

  1. Създава се § 128а:
  «§ 128а. Започнатите, но неприключени към момента на влизане в сила на този закон атестационни процедури, се довършват по досегашния ред.”

  2. В § 129 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Досегашният текст става ал. 1.
  б) Създава се ал. 2:
  „(2) Лицата, които до влизането в сила на този закон не са били атестирани периодично или по друг повод, се атестират извънредно преди да е изтекъл четиригодишният срок при явяване на конкурс за повишаване в длъжност или за преместване, при избор на административен ръководител или на негов заместник в органите на съдебната власт.”

  3. Създава се § 130а:
  „§ 130а. Директорът на Националния институт на правосъдието, заварен към момента на влизането в сила на този закон, продължава да изпълнява функциите си до избиране на нов директор.»

  4. Създава се § 130б:
  «§ 130б. В едномесечен срок от влизане в сила на закона съставът на управителния съвет на Националния институт на правосъдието се привежда в съответствие с изискванията на чл. 252. В случай, че не се попълни в срок състава на управителния съвет на Националния институт на правосъдието или някой от членовете бъде освободен, напусне или загуби качеството си на член по право, до пъпълване на състава управителният съвет има право да заседава и приема решения, ако е налице нужния кворум съгласно чл. 254. »

  Предложение на н.пр. Е. Радев и Кр. Ципов:
  В § 23 в т. 2 се създава буква „в”:
  в) Създава се ал. 3:
  „(3) Проведените процедури по атестиране по реда на чл. 196, т. 1-5 до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 1 от 2011 г.), се смятат за периодично атестиране по смисъла на закона”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  В § 23, т. 2, б.”б” относно нова ал. 2 изразът „периодично или по друг повод” се заменя с израза „в последните четири години преди датата на обявяване на конкурса”, а думата „извънредно” отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Е. Радев и Кр. Ципов:
  В преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 1 от 2011 г.) се създава § 130в:
  „§ 130в. В едномесечен срок от влизане в сила на този закон административните ръководители освобождават от длъжност заварените председатели на отделения, заемали към момента на влизане в сила на закона тази длъжност повече от четири години.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип и текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 21:
  § 21. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 1 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се § 128а:
  „§ 128а. Започналите, но неприключени към датата на влизане в сила на този закон атестационни процедури, се довършват по досегашния ред.”
  2. В § 129:
  а) досегашният текст става ал. 1.
  б) създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Лицата, които до влизането в сила на този закон не са били атестирани периодично или по друг повод, се атестират извънредно преди да е изтекъл четиригодишният срок при явяване на конкурс за повишаване в длъжност или за преместване, при избор на административен ръководител или на негов заместник в органите на съдебната власт.
  (3) Проведените процедури по атестиране по досегашния чл. 196, т. 1-5 до влизането в сила на този закон, се смятат за периодично атестиране.”

  Комисията предлага да се създаде подразделение на закона с наименование
  ”ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”

  § 24. (1) Насрочените до влизането в сила на този закон конкурси за младши съдии и младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт се довършват по досегашния ред.
  (2) Назначените към момента на влизане в сила на този закон на длъжност младши съдия и младши прокурор продължават да изпълняват тази длъжност по досегашния ред.

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 24 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 22:
  § 22. (1) Насрочените до влизането в сила на този закон конкурси за младши съдии и младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт, се довършват по досегашния ред.
  (2) Назначените към датата на влизане в сила на този закон на длъжност младши съдия и младши прокурор продължават да изпълняват тази длъжност по досегашния ред.

  § 25. В шестмесечен срок от влизането в сила на закона съдиите, прокурорите и следователите подават декларация по чл. 195, ал. 1.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 23:
  § 23. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон съдиите, прокурорите и следователите подават декларация по чл. 195, ал. 1.

  § 26. В чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г., изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., изм., бр. 16 от 2010 г, изм. и доп., бр. 19, 43 и 49 от 2010 г., доп., бр. 58 от 2010 г., изм. и доп., бр. 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.) ал. 2 се изменя така:
  „(2) Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по Закона за съдебната власт, при освобождаване от длъжност придобиват право на пенсия независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:
  1. до 31 декември 2011 г. - 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони;
  2. от 31 декември 2011 г. - общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони.”

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 26 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 26 да бъде отхвърлен.

  § 27. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на:
  1. Параграф 23, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.
  2. Параграфи: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.

  Предложение на н.пр. М. Миков:
  § 27 да придобие следната редакция ”§ 23 влиза в сила от 1 януари 2011 г.”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 24:
  § 24. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на:
  1. Параграф 21, който влиза в сила от 4 януари 2011 г.
  2. Параграфи 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 и 20, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума