Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
31/03/2011 първо гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-42/01.04.2011 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 154–01–35, внесен от Ивайло Тошев и Иво Димов на 25.03.2011 г.


  На свое заседание, проведено на 31 март 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 154–01–35, внесен от Ивайло Тошев и Иво Димов на 25.03.2011 г.
  Законопроектът беше представен от вносителя – народният представител Ивайло Тошев.
  Общонационалните потребности в областта на физическото възпитание и спорта се задоволяват чрез спортните обекти и съоръжения с национално значение.
  Към настоящият момент същите са загубили характера си на публична държавна собственост чрез преобразуването на държавни предприятия в търговски дружества, като активите, стопанисвани от предприятията се предоставят в собственост на дружествата, освен ако в акта за преобразуване не е предвидено друго.
  Настъпилата промяна във вида на собствеността не е била съобразена и отразена от законодателя при последващите изменения на нормативната база в сферата на физическото възпитание и спорта, което е предмет на настоящия законопроект е в синхрон с предложеното изменение на чл. 47а.
  Г-н Тошев подчерта, че не поддържа § 2, относно отдаването под наем на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм – публична държавна и публична общинска собственост.
  Повечето от членовете на Комисията по правни въпроси изразиха становище, че няма да подкрепят законопроекта заради § 2. Ако оттеглянето му е факт и той не получи подкрепа при второ гласуване, ще го подкрепят в останалата му част.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 4 гласа „за”, 3 гласа „против” и 10 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 154–01–35, внесен от Ивайло Тошев и Иво Димов на 25.03.2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума